Categories: Warte uwagi
      Date: 24-03-2011 11:25:28
     Title: Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych
24.03.2011 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się VI edycja Konferencji Naukowo-Technicznej Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych. Celem dwudniowej debaty jest prezentacja aktualnych wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych.

-Jedną z najistotniejszych dziedzin budownictwa jest renowacja istniejących, eksploatowanych zasobów budowlanych, a w szczególności budynków mieszkalnych, ale i także rewitalizacja obszarów zabudowanych, aby miasta były przystosowane w przyszłości do nowych funkcji, podstawowych dla mieszkańców. Tej problematyce Instytut Budownictwa poświęca duzo uwagi już od dłuższego czasu - stwierdził otwierając konferencję prof. Tadeusz Biliński.

Do udziału w konferencji pod patronatem Ministra Infrastruktury, Komitetu Nauki PZiTB oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zaproszeni zostali pracownicy naukowi, producenci materiałów budowlanych, projektanci, wykonawcy robót oraz pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia jak: renowacja budowli zabytkowych, rewitalizacja zasobów budowlanych, problemy remontowe budynków i budowli, adaptacja obiektów na cele użytkowe, modernizacja obszarów zabudowanych a także kwestie dotyczące rynku energetycznego, termorenowacji i materiały budowlane w obiektach zabytkowych.

- Instytut Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ
- Uczelniane Centrum d/s Renowacji i Modernizacji Obszarów Zabudowanych UZ
- Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Program

24 marca 2011  czwartek

Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8  sala 213

9.00 - 10.00    Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15   OTWARCIE KONFERENCJI, WYSTĄPIENIA OFICJALNE

Powitanie uczestników

Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński


Wystąpienia oficjalne

Rektor UZ - prof. dr hab. Czesław Osękowski

Dziekan WILiŚ – dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski

10.15 - 12.00   SESJA I -  MODERNIZACJA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
Przewodniczący sesji

prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska, prof. dr inż. arch. Zbigniew Antoni Bać


1.* dr Wojciech Jarczewski – Instytut Rozwoju Miast
REWITALIZACJA MIAST POLSKICH – WYNIKI PROJEKTU ZAMAWIANEGO
2.* prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, mgr inż. arch. Aleksandra Matczak - Politechnika Wrocławska
POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH Z WIELKIEJ PŁYTY NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA POLANKA WE WROCŁAWIU
3.* dr inż. arch. Waldemar Szeszuła - Politechnika Poznańska
SPECYFIKA WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW MIASTOTWÓRCZYCH NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI CZWARTEJ PIERZEI RYNKU W ŻERKOWIE
4.* dr hab. inż. arch. prof. PWr Robert Masztalski, mgr inż. arch. Marcin Michalski - Politechnika Wrocławska
PROBLEMY DOGĘSZCZANIA ŚRÓDMIEJSKIEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ. ANALIZA WYBRANYCH REALIZACJI WROCŁAWSKICH
5. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, mgr inż. Adam Orłowski - Politechnika Wrocławska
REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIESZKANIOWEJ W ZABUDOWIE Z WIELKIEJ PŁYTY
6. dr inż. Anna Ostańska – Politechnika Lubelska
MOŻLIWOŚCI I POTRZEBY POPRAWY WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W OPINIACH MIESZKAŃCÓW LUBELSKIEGO OSIEDLA
7. dr inż. arch. Monika Adamska – Politechnika Opolska
WSPÓŁCZESNY STAN ZACHOWANIA ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH OPOLA Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO
8. dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz - Uniwersytet Zielonogórski
RENOWACJA PRZESTRZENI ŚRÓDMIEJSKIEJ

1. Dyskusja

12.00 - 12.15 Prezentacja firmy - SOPRO

12.15 - 12.30  Przerwa

12.30 – 14.00 SESJA II - TECHNICZNE PROBLEMY RENOWACJI BUDYNKÓW CZ. I
Przewodniczący sesji

dr hab. inż. prof. PP Andrzej Skarzyński, prof. dr hab. inż. Roman Orłowicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko


1.* prof. dr inż. Kazimierz Czapliński, dr inż. Krzysztof Gawron - Politechnika Wrocławska
O ŻELIWNYCH ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH I DEKORACYJNYCH
2.* dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski – Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Zbigniew Różycki – Emsbüren NOŚNOŚĆ BELEK ŻELIWNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W REWITALIZOWANYCH OBIEKTACH HISTORYCZNYCH
3.* dr inż. Jacek Korentz – Uniwersytet Zielonogórski
OBLICZANIE UGIĘCIA WZMACNIANYCH BELEK ŻELBETOWYCH WG ZALECEŃ FIB-CEB
4.* dr inż. Wiesław Baran, mgr inż. Mirosław Łotarewicz – Politechnika Opolska
ANALIZA OBLICZENIOWA KONSTRUKCJI PODPOROWEJ ZABYTKOWEJ ŚCIANY PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU
5.* dr inż. Grzegorz Słowek, dr inż. Jacek Ścigało - Politechnika Poznańska
ANALIZA USZKODZEŃ I DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
6. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński, dr inż. Krzysztof Gawron - Politechnika Wrocławska
O EKSPERTYZACH DOTYCZĄCYCH BUDOWLANYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
7. dr inż. Jacek Ścigało - Politechnika Poznańska
MODERNIZACJA PODDASZA PRZY OKAZJI REMONTU DACHU BIBLIOTEKI UAM W POZNANIU
8. Maria Mrówczyńska – Uniwersytet Zielonogórski
SIEĆ NEURONOWA HOPFIELDA DO WYZNACZENIA PRZEMIESZCZEŃ I JAKO NARZĘDZIE PRZY RENOWACJI BUDYNKÓW

Dyskusja

14.00 - 14.15 Prezentacja firmy - DEITERMANN
14.15 - 14.30 Prezentacja firmy - CAPAROL
14.30 - 15.30  Obiad
15.30 - 16.30   Przejazd autokarem do Żagania
16.30 - 17.00   Zwiedzanie Pałacu w Żaganiu

17.00 – 18.30  SESJA III -     KONSERWATORSKIE PROBLEMY RENOWACJI BUDYNKÓW - Żagań

Przewodniczący sesji

prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, dr hab. inż. prof. UZ Wojciech Eckert


1.* mgr Małgorzata Szymańska-Dereń – Urząd Miasta Żagań
ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO CHARAKTERU MIASTA W PROCESIE REWITALIZACJI
2.* mgr inż. arch. Dominik Mączyński – Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
NOWOCZESNE SZKŁO W ZABYTKACH. ZASTOSOWANIA I ZAGROŻENIA
3.* prof. dr inż. arch. Jerzy Witeczek, dr inż. Tomasz Wagner - Politechnika Śląska
OBIEKTY W FORMIE TRWAŁEJ RUINY. STRATEGIA – METODA – REALIZACJA
4.* dr inż. arch. Barbara Pierścionek - Politechnika Opolska
STAN ZACHOWANIA I WSPÓŁCZESNE PROBLEMY KONSERWATORSKIE W GOTYCKICH OBIEKTACH SAKRALNYCH
5.* mgr inż. arch. Marcin Jarosz - Politechnika Wrocławska
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD TRADYCYJNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH – EFEKTY DZIAŁAŃ W ASPEKTACH BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
6. dr inż. Janusz Gubański - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
BROWAR W SOBÓTCE GÓRCE JAKO ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ŚLĘŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – PROBLEMY ZACHOWANIA I REWITALIZACJI
7. mgr inż. arch. Piotr Opałka – Politechnika Opolska
ADAPTACJA POWOJSKOWYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH DO NOWEJ FUNKCJI NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH W NYSIE

Dyskusja

18.30 - 19.30   Przejazd autokarem do Zielonej Góry


25 marca 2011  piątek

Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8  sala 213

9.00 - 10.30 SESJA IV - TECHNICZNE PROBLEMY RENOWACJI BUDYNKÓW CZ. II

Przewodniczący sesji

prof. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński,   dr hab. inż. arch. prof. PWr  Stanisław Januszewski

1.* prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – ITB Warszawa, Politechnika Warszawska
OCENA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU W MODERNIZOWANYCH OBIEKTACH  METODAMI SKLEROMETRYCZNYMI  ZGODNIE Z NOWYMI NORMAMI PN-EN
2.* prof. dr hab. inż. Roman Orłowicz, mgr inż. Piotr Tkacz, dr inż. Rafał Nowak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
WYBRANE ZAGADNIENIA OKREŚLENIA WYTRZYMAŁOŚCI CEGŁY W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH MUROWYCH
3.* dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński - Politechnika Poznańska
TRWAŁOŚĆ REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
4.* dr hab. inż. Bohdan Stawiski – Politechnika Wrocławska
WPŁYW JAKOŚCI WYKONANIA WSPÓŁCZESNYCH ELEWACYJNYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH NA TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OBIEKTU
5.* dr inż. Wojciech Drozd – Politechnika Krakowska
NOWOCZESNE SYSTEMY DOCIEPLEŃ W KONTEKŚCIE KOMFORTU CIEPLNEGO
6. dr hab. inż. prof. UZ Wojciech Eckert - Uniwersytet Zielonogórski
OPINIA DOTYCZĄCA  PROJEKTU REMONTU POCYSTERSKIEGO KOŚCIOŁA W KOŁBACZU. PROBLEMY TECHNICZNE, KONSERWATORSKIE, ETYCZNE
7. dr inż. arch. Maria Jaworska-Michałowska – Politechnika Krakowska
CERAMICZNE DACHÓWKI NA ODNAWIANYCH OBIEKTACH
8. dr inż. arch. Renata Gubańska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
MŁYN W JARNOŁTOWIE – MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJNE
9. dr inż. Beata Nowogońska - Uniwersytet Zielonogórski
KONSTRUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY REMONTOWE ADAPTACJI BUDYNKU POFABRYCZNEGO NA CELE KULTURALNO-ROZRYWKOWE
10. dr hab. inż. prof. PŚk Lech Rudziński, mgr inż. Andrzej Kroner, mgr inż. Maciej Banakiewicz Politechnika Świętokrzyska
REKONSTRUKCJA DREWNIANEJ WIEŻY KOŚCIELNEJ W DZIERĄŻNI
11. dr inż. Marek Dankowski – Uniwersytet Zielonogórski
PROPOZYCJA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA MURZE KAMIENNYM NA PRZYKŁADZIE KRYPTY ŚREDNIOWIECZNEGO KOŚCIOŁA
12. mgr inż. Bartłomiej Monczyński – Politechnika Poznańska
WPŁYW ZAWILGOCENIA MURU NA SKUTECZNOŚĆ WYKONANIA INIEKCYJNEJ PRZEPONY HYDROIZOLACYJNEJ
13.     dr inż. Abdrahman Alsabry - Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Aleksander Afonin – Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu, dr hab. inż. Vadim Nikitin – Politechnika Białostocka
OPIS MECHANIZMÓW SORPCYJNEGO ZAWILGOCENIA MATERIAŁÓW KAPILARNO-POROWATYCH

Dyskusja

10.30 - 10.45 Prezentacja firmy - BOTAMENT
10.45 - 11.00  Przerwa na kawę

11.00 - 11.30  WYSTĄPIENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeń - Polityka mieszkaniowa w Polsce do 2020 roku.

11.30 – 13.00 SESJA V - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH

Przewodniczący sesji

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, prof. dr hab. inż. Wojciech Bonenberg

1.* prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska – Politechnika Poznańska, Instytut Rozwoju Miast, dr inż. Norbert Dąbkowski SGGW, Instytut Rozwoju Miast
OSIEDLA POPEGEEROWSKIE W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
2.* prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński  - Uniwersytet Zielonogórski
REWITALIZACJA I MODERNIZACJA SPOŁECZNIE WAŻNYCH FRAGMENTÓW TERENÓW MIEJSKICH
3.* dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska, dr inż. arch. Joanna Serdyńska Politechnika Śląska
PLACE KATOWIC W ŚWIETLE METODY PPS
4.* dr inż. arch. Jakub Czarnecki, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk - Politechnika Śląska
ARCHITEKTONICZNE PROBLEMY ODNOWY HISTORYCZNYCH PRZESTRZENI MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE KOLONII ROBOTNICZEJ ZANDEK W ZABRZU
5.* dr inż. arch. Jerzy Cibis, dr inż. arch. Wiesław Olejko – Politechnika Śląska
MODERNIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W TECHNOLOGII WIELKOPŁYTOWEJ – MOŻLIWOŚCI REALIZACJI W POLSKICH REALIACH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
6.* dr inż. arch. Bogusław Szuba - Politechnika Opolska
REWITALIZACJA RYNKU W NYSIE
7. dr hab. inż. arch. prof. UZ Janina Kopietz-Unger – Uniwersytet Zielonogórski
RENOWACJE STARYCH I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA DRODZE KU ZEROWEMU ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ
8. dr inż. arch. Sławomir Łotysz - Uniwersytet Zielonogórski
REWITALIZACJA NABRZEŻA NR 11 W FILADELFII. MAŁY TEMAT – WIELKIE WYZWANIE
9. mgr inż. arch. Barbara Skarzyńska – Politechnika Poznańska
PROCES REWITALIZACJI OSIEDLA BALLYMUN W DUBLINIE
10. mgr inż. arch. Paweł Kochański Uniwersytet Zielonogórski
REWITALIZACJA PRZEDWOJENNYCH OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE - STAN ZACHOWANIA, MOŻLIWOŚCI I ZAKRES PRZEKSZTAŁCEŃ, AKTUALNE POTRZEBY
11. dr hab. inż. arch. prof. PO Piotr Obracaj - Politechnika Opolska
DYDAKTYKA A PRZESTRZEŃ ADAPTOWANA W STRUKTURACH TRUDNYCH
12. mgr inż. arch. Marzena Gidaszewska-Materna, mgr inż. arch. Alicja Sapeńko UZ
PROGRAM REWITALIZACJI JAKO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY ELEMENTY DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Dyskusja

13.00 - 13.15  Prezentacja firmy - GRUPA PROJEKTOWA  ETTE

13.15 - 13.30 Zakończenie konferencji

 

Informacje pochodzą ze strony:  http://www.renowacje.uz.zgora.pl/

obrazek: uploads/images/2011/zdjecia/konferencjarenowacjeUZ/IMG_6000.JPG
miniaturka: uploads/images/2011/zdjecia/konferencjarenowacjeUZ/thumb_IMG_6000.JPG
album: 925