Lubuskie w budowie

Lubuska machina inwestycyjna działa pełną parą. Każdego dnia w naszym województwie prowadzone są prace, których zakończenie wpłynie na poprawę codziennego życia Lubuszan. Chcemy, aby mieszkańcy znali szczegóły tych projektów, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych inwestycji aktualnie realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i jednostki mu podległe. Podane informacje są cykliczne aktualizowane, co pozwala na śledzenie postępów wszystkich lub jedynie wybranych działań. Przygotowana lista to również świetnie źródło informacji o nowo rozpoczynających się inwestycjach.

Taki będzie 2018 rok

Taki będzie 2018 r.! Miesięcy 12, ale zadań do realizacju znacznie więcej. W 2018 r. samorząd województwa ma w planach szereg priorytetowych inwestycji m.in. z zakresu kultury, zdrowia i infrastrutkury transportowej. Prezentujemy najważniejsze z nich:

• Zakończenie prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego WL
• Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
• Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
• Lubuski e-Urząd – 5,2 mln zł
• Lubuskie e- Zdrowie – 14,9 mln zł
• Zakup dwóch spalinowych pasażerskich pojazdów kolejowych; Projekt w ramach RPO L-2020: całkowita wartość projektu: 41,5 mln zł, wkład własny z budżetu województwa 3,1 mln zł
• Łączymy Ścieżki Rowerowe – program budowy i inwentaryzacji sieci ścieżek rowerowych w regionie
• Inwestycje drogowe: 70,3 mln zł, odnowy dywanikowe: 3 mln zł, bieżące utrzymanie: 19 mln zł
• Budowa Mostu w Milsku: 73 mln zł
• RPO Lubuskie 2020: 29 konkursów; alokacja: 260 mln zł
• Lubuszanie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych – 1 mln zł; projekt realizowany w ramach RPO L-2020, dofinansowanie: 3,5 mln zł
• Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego – 900 tys. zł
• Wsparcie dla kierunku lekarskiego - 3 mln zł; w latach 2015-2017 dofinansowanie z budżetu województwa: 6 mln zł
• Rozpoczęcie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze - 7,3 mln zł (w 2018 roku); całkowita wartość projektu: 92 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 56 mln zł; wkład własny do projektu z budżetu województwa: 12 mln zł
• Budowa Bazy HEMS w Gorzowie Wkp. - 2,4 mln zł; całkowita wartość projektu: 6 mln zł, projekt realizowany we współpracy z miastem Gorzów Wlkp.
• Szpital w Gorzowie: zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii – 4 mln zł; Budowa Ośrodka Radioterapii- całkowita wartość projektu: 66 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 21,6 mln zł, budżet województwa: 8 mln zł, środki własne szpitala: 19,3 mln zł, dofinansowanie z POIiŚ:17 mln zł
• Rozbudowa Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewe: 262 tys. zł
• Rozbudowa Muzeum w Bogdańcu: 300 tys. zł
• Rozbudowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury – powstaje Park Technologiczny Kultury, Centrum Designu, Instytut kreatywności; wartość całkowita projektów: 27 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 23,5 mln zł
• Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej: wkład własny do projektu: 2,6 mln zł; całkowita wartość projektu: 15 mln zł; projekt realizowany będzie w ramach POIiŚ
• Wsparcie przedsiębiorców z branży turystycznej, m.in. poprzez udział w targach w kraju i za granicą: 1,4 mln zł; projekt realizowany w ramach RPO L-2020


BUDŻET OBYWATELSKI

• Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - 1 mln zł
• Budżet Inicjatyw Obywatelskich 50+ - 300 tys. zł
• Program Lubuskie siłownie pod chmurką: 92,6 tys. zł
• Program Rekreacja nad lubuską wodą (rewitalizacja kąpielisk): 360 tys. zł
• Wsparcie organizacji pozarządowych, w zakresie: edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki regionalnej i przeciwdziałania alkoholizmowi - 1,9 mln zł
• Obchody 100-lecia Niepodległości Polski - 500 tys. zł
• Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 950 tys. zł
• Dofinansowanie do procedur In Vitro – 100 tys. zł
• Otwarte Konkursy dla organizacji pozarządowych - 400 tys. zł
• Dotacje dla gmin i powiatów do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 955 tys. zł
• Program Odnowy Wsi - wsparcie działań na obszarach wiejskich - 800 tys. zł

Transport i ochrona przeciwpowodziowa

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap II

1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap II. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 3 128 967,00 zł

3. Planowana data zakończenia projektu – 29.08.2019 r.

4. Zakres projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi woj. nr 156 na odc. w km 48+220 – 50+000. Długość drogi woj. objętej przebudową: 1,78 km. Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejącej jezdni i uregulowanie jej szerokości do 6,0 m, przebudowę wlotów dróg bocznych oraz poboczy, rozbudowę i remont istniejących zjazdów, budowę nowych peronów autobusowych, poprawę elementów oznakowania, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych .

Wykonawcą robót budowlanych jest MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Umowa podpisana w dniu 10.10.2018 r.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Inwestycja planowana do realizacji w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 13 378 995,31 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji: 25.10.2019 r.

4. Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa w km 39+100,00 - km 45+330,00, obejmująca przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 m, przebudowę i remont istniejących zjazdów, przebudowę poboczy i poprawę elementów oznakowania. Przebudowane zostaną również istniejące przepusty pod koroną drogi wojewódzkiej nr 315 oraz wykonany zostanie remont mostu w km 44+624,45.

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm:

Lider – SOWA R.J.K. Sp. K. z siedzibą w Nowej Soli

Partner – Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

1.   Nazwa projektu

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 m. Lubsko,  ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u). Inwestycja realizowana jest z budżetu własnego.

2. Całkowita wartość projektu – 1 152 628,08 zł

3. Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji – 16.11.2018 r.

4. Zakres zadania:

Przedmiotem Inwestycji jest odnowa dywanikowa w ciągu drogi woj. nr 287 na ul. Wrocławskiej (dawna XX-Lecia PRL-u) w Lubsku na długości ok. 750 m. Zakres Inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- elementy ulic.

Wykonawcą robót budowlanych jest INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Umowa podpisana w dniu 10.09.2018 r.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych

Przebudowa mostu w ciągu wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w m. Wygnańczyce

1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa mostu w ciągu wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w m. Wygnańczyce  Inwestycja dofinansowana ze środków z rezerwy subwencji ogólnej.

2. Całkowita wartość Inwestycji – 1 643 025,09 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 30.11.2018 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z tymczasowym objazdem na czas robót. W zakresie wykonania jest nowa konstrukcja nośna obiektu z belek strunobetonowych „DS 9” zespolonych z płytą żelbetową. Obiekt będzie realizowany przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej i skierowaniu ruchu
na tymczasowy objazd.

Wykonawcą robót budowlanych jest „GAUZA” Budowa, Remonty Mostów Marek Gauza
z siedzibą w Zielonej Górze.

5. Obecny stan zaawansowania - etap robót budowlanych

1. Nazwa Inwestycji: Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158)

Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 2.061.129,60 zł

3. Inwestycja zakończona 31.07.2018 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi nr 159 relacji Murzynowo - Skwierzyna od km 8+000 do km 10+000 o długości 2 km. Inwestycja polegała na wzmocnieniu jezdni i dostosowaniu jej konstrukcji do obciążenia 115 kN/oś oraz nadaniu odpowiedniej równości  w kierunku poprzecznym i podłużnym, obejmowała modernizację zjazdów i skrzyżowania, modernizację zatok autobusowych, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Wykonawca robót budowlanych – Drogbud Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

5. Obecny stan zaawansowania – zadanie zakończone.

1. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie  

Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 6.557.068,94 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 30.09.2019 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie o dł. 1,41 km. Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 7,0 m z zawężeniem do 6,0 m na odcinku gęstej zabudowy mieszkalnej, wykonanie obustronnego chodnika, budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę istniejących, budowę zatok postojowych, przebudowę istniejących zjazdów publicznych oraz na posesje prywatne, regulację geometryczną skrzyżowań z drogami dowiązującymi się do drogi woj. nr 158, przebudowę oraz budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji z infrastrukturą sieci teletechnicznych i elektrycznych. Wykonawcą robót budowlanych jest MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Myśliborzu.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I

1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 5 426 777,66 zł

3. Planowana data zakończenia projektu – 30.08.2019 r.

4. Zakres projektu:

Projekt przewiduje przebudowę drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I na odcinku dł. 5,52 km i ma głównie na celu wzmocnienie jezdni i nadanie nawierzchni odpowiednich spadków poprzecznych i równości poprzecznej i podłużnej, co spowoduje poprawę bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz warunków odwodnienia.

Zakres projektu obejmuje wzmocnienie nawierzchni drogi, remont poboczy i rowów drogowych, modernizację zjazdów, zatok autobusowych, chodników, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wymianę istniejących barier energochłonnych.

Wykonawcą robót budowlanych jest MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz

1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 13 037 809,70 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 30.03.2020 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy 4 odcinków drogi wojewódzkiej nr 137 na łącznej długości 5,61 km, na odcinkach od km 65+400,00 do km 67+400,00,
od km 67+400,00 - 68+050,00, od km 68+050,00 - 69+644,00, od km 71+980,00
do km 73+350,00. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz poprawę warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę istniejącej nawierzchni wraz z uregulowaniem jej szerokości do 6,0 - 7,0 m, przebudowę istniejących zjazdów, poboczy, budowę/przebudowę rowów drogowych, poprawę elementów oznakowania, remont istniejącego mostu w km 69+357,75, przebudowę kolidujących elementów sieci.

Na odcinku od km 65+400,00 do km 69+644,00 wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum: Lider DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Świebodzinie, Partner – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

Na odcinku od km 71+980,00 do km 73+350,00 wykonawcą robót budowlanych jest DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice
1. Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice-Wałowice

Inwestycja planowana do realizacji w ramach projektu „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego” w partnerstwie Powiatu Odra-Sprewa, Województwa Lubuskiego/Zarządu Dróg Wojewódzkich Powiatu Krośnieńskiego.

Realizacja Inwestycji uwarunkowana przyznaniem dofinansowania ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

2. Szacunkowa wartość robót budowlanych – 5.071.140 zł

3. Planowane lata realizacji Inwestycji 2019-2020.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice poza miejscowościami, poszerzenie nawierzchni jezdni do 6m wraz z poszerzeniami na łukach, podniesienie standardu do klasy Z oraz wykonanie odwodnienia powierzchniowego do przydrożnych rowów.

5.   Obecny stan zaawansowania – Projekt znajduje się na liście zatwierdzonych wniosków projektowych oczekując na przyznanie dofinansowania z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

 
1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin


Inwestycja lizowana w ramach projektu Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben w partnerstwie Powiatu Krośnieńskiego, Województwa Lubuskiego/Zarządu Dróg Wojewódzkich, Miasta Guben oraz Gminy Gubin o statusie miejskim ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

2. Wartość robót budowlanych – 4.284.345,31 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 22.11.2018 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (ul. Wyspiańskiego i Chopina) od km 84+613,00 do km 85+350,00 w m. Gubin, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z ul. Nową (DW nr 286), ul. Dąbrowskiego (DP nr 2605F) i ul. Obrońców Pokoju (DP nr 2617F) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2605F wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 101029F. Odcinki ulic, łączące się z drogą nr 138, podlegać będą odpowiedniej przebudowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z pięcioma wlotami.

Zakres robót drogowych obejmuje m.in.:

· wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

· przebudowa chodników,

· przebudowa istniejących parkingów,

· przebudowę zjazdy indywidualnych i publicznych,

· budowa azylu dla pieszych,

· W pobliżu mostu granicznego zachowana została istniejąca wyspa dzieląca jezdnie, spełniająca również funkcje azylu dla pieszych,

· odwodnienie odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne podłączonych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej,

· likwidację kolizji z istniejącymi sieciami,

· przebudowę oświetlenia ulicznego.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

 
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop
1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop 

Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 18 521 748,21 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 24.03.2020 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi woj. nr 278 na odc. Radowice – Trzebiechów od km 35+900 do km 38+650 oraz na odcinku Kartno – Konotop od km 52+400,00 do km 56+300. Zakres robót obejmuje:

· Odcinek Radowice – Trzebiechów - 35+900,00÷38+650,00:

· przebudowę drogi,

· rozbudowę zjazdów indywidualnych,

· rozbudowę zjazdów publicznych,

· przebudowę rowów przydrożnych,

· przebudowę istniejących przepustów,

· montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, organizacji ruchu

· wycinkę drzew i krzewów,

· rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z inwestycją.

·  Odcinek Kartno – Konotop - 52+400,00÷56+300,00:

· rozbudowę drogi wojewódzkiej

· rozbudowę/budowę zjazdów indywidualnych,

· rozbudowę zjazdów publicznych,

· przebudowę/budowę rowów przydrożnych wraz z rowami krytymi,

· przebudowę istniejących przepustów,

· rozbudowę sieci telekomunikacyjnej,

· rozbudowę dwóch zatok autobusowych,

· budowę skrzyżowania z drogą gminną w km 56+018,30 (droga gminna 002209F),

· wycinkę drzew i krzewów,

· rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z inwestycją.

Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą
w m. Wysoka.

5. Obecny stan zaawansowania - etap robót budowlanych

 Rozbudowa drogi woj. nr 276 miejscowości Sycowice
1. Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 14 704 771,91 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 30.10.2019 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 od km 15+200,00 do km 17+348,00 w m. Sycowice i ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Zakres obejmuje:

· wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi o szerokości od 6,50 m do 7,00 m,

· wykonanie chodników wzdłuż drogi o szerokości 2,00 m,

· wykonanie zjazdów do przyległych posesji oraz zjazdów do przyległych pól,

· wykonanie wysp zwalniających,

· wykonanie zatok autobusowych,

· wykonanie poboczy umocnionych,

· wykonanie rowów,

· budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przejść dla pieszych,

· budowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej korpus projektowanej drogi.

Wykonawca robót budowlanych - STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wysoka.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód
 

1. Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 10 374 014,90 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 20.09.2019 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+615 do km 75+165 i ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Zakres robót obejmuje:

· rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej do szerokości 7,0 m,

· budowę ciągu pieszego,

· budowę zatok autobusowych,

· przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową,

· przebudowę zjazdów istniejących,

· przebudowę przepustów pod koroną drogi,

· budowę przepustów pod projektowanym chodnikiem,

· oczyszczenie rowów i przepustów pod zjazdami,

· budowę elementów odwodnienia drogi (rowy drogowe, drenaż itp.),

· przebudowę istniejącego oświetlenia (przy istn. przystankach autobusowych),

· wykonanie doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych,

· wykonanie barier energochłonnych wzdłuż jezdni oraz balustrad wzdłuż chodnika zabezpieczających bezpieczeństwo pieszych.

Wykonawcą robót budowlanych jest EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

5. Obecny stan zaawansowania - etap robót budowlanych

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.
Całkowita wartość kwalifikowalna zadania: 13 mln zł

Planowane zakończenie: 2019 r.
Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II

1. Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II Inwestycja planowana do realizacji w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 12 866 896,35 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji: 30.09.2019 r.

4. Zakres inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowościach Debrznica Pliszka, Siedlisko, Trzebiechów na łącznej długości 1,92 km. Rozbudowa drogi ma na celu podniesienie standardu drogi. Realizacja inwestycji podniesie przepustowość drogi, poprawi warunki ruchowe oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez segregację ruchu, budowę chodników i zatok autobusowych oraz budowę szykan przy wjeździe do ww. miejscowości.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o.
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin
1. Nazwa projektu:

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin - inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 14.944.913,40 zł

3. Planowana data zakończenia inwestycji 26.07.2019 r.

4. Zakres inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni DW 134 poprzez wzmocnienie jej nową warstwą bitumiczną na długości 10,20 km. Przebudowie ulegną również istniejące zjazdy oraz skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi w zakresie koniecznym do przebudowy. Planowana jest także budowa zatoki do ważenia pojazdów.

22.08.2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

5. Obecny stan zaawansowania - etap robót budowlanych.

1.   Nazwa projektu:

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020 i budżetu państwa.

2. Całkowita wartość projektu – 79.377.872,03 zł

3. Planowana data zakończenia inwestycji 30.04.2021 r.

Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i Buduj, planowany czas realizacji to 42 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą w tym:

- 16 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

- 26 miesięcy na realizację robót budowlanych

4.   Zakres inwestycji:

Przedsięwzięcie polega na budowie mostu przez rzekę Odrę (o dł. ok. 380 m) wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 282 po nowym śladzie o łącznej długości ok. 9,2 km na odcinku od m. Łaz do m. Bojadła, a także przebudowie istniejącej DW 282 w miejscu włączenia oraz przecięcia się z drogą nowo budowaną. Zadaniem inwestycji jest zapewnienie sprawnego, bezpiecznego, całorocznego i przyjaznego środowisku przejazdu w ciągu DW 282 przez rz. Odrę. Planuje się zaprojektowanie drogi klasy G o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN, jednojezdniową, dwupasową o szerokości jezdni ok. 7,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości ok. 1,25 m.

Planuje się także budowę oraz wykonanie:

• 2 przejazdów gospodarczych pod koroną drogi,

• obiektu mostowego przez rz. Śmigę,

• 2 skrzyżowań o ruchu okrężnym,

• 2 skrzyżowań  skanalizowanych,

• infrastruktury rowerowej,

• przepustów drogowych;

• dodatkowych jezdni wraz z mijankami,

• urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

• wykonanie odwodnienia drogi i mostu,

• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Wykonawcą robót jest MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie, umowę zawarto dnia 01.09.2017 r. Inżynier Projektu toPROMOST Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, umowę zawarto 07.09.2017 r.

5. Obecny stan zaawansowania - etap prac projektowych.

Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku w miejscowości Przetocznica

1. Nazwa projektu:

Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica - inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 9.576.273,24 zł

3. Planowana data zakończenia inwestycji 15.05.2019 r.

4. Zakres inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie budowy nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku w ciągu drogi woj.nr 276 w m. Przetocznica na odc. o długości 0,79 km w zakresie budowy nowej drogi dojazdowej jednojezdniowej, dwupasowej, budowy obiektu mostowego w nowej lokalizacji, wykonania zjazdów i skrzyżowań z istniejącymi drogami oraz dwóch zatok autobusowych, chodników oraz przepustów.

Wykonawcą robót jest HIMMEL I PAPESCH Opole Sp. z o.o. Inżynier projektu to firma PROMOST Sp. z o.o. Zielona Góra.

5. Obecny stan zaawansowania - etap robót budowlanych.

Przebudowa drogi wraz z mostem nad Wartą w Skwierzynie (estakada)
1. Nazwa projektu:

Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) - inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020, budżetu państwa oraz budżetu własnego

2. Całkowita wartość projektu – 8 441 101,17

3. Planowana data zakończenia inwestycji 15.11.2019 r.

4. Zakres inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 159 na odcinku długości 0,405 km wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada) w zakresie wykonania nowej płyty pomostowej ochronnej, ułożenia izolacji, wykonania konstrukcji jezdni na obiekcie, montażu barier ochronnych i bariero-poręczy wraz z wykonaniem bitumicznych przykryć dylatacyjnych, przeprowadzeniem napraw betonowych elementów przęsła oraz filarów.

Inżynierem Projektu jest konsorcjum firm Lider - KOMPLET INWEST Sp. z.o.o. Sp. K., Partner - KOMPLET INWEST Sp.J.

5. Obecny stan zaawansowania - etap realizacji robót

W 2018 r. trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji w infrastrukturę kolejową. Mowa o:

- modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap". Szacunkowa wartość projektu 69,8 mln zł,

- rewitalizacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wielkopolski. Szacunkowa wartość projektu 100 mln zł.

Inwestycje zostaną wsparte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Za realizację zadania odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Do 22 maja trwa obecnie przetarg na dostawę kolejnych pociągów, które na torach pojawią się w 2019 r. Dwa trójczłonowe zespoły trakcyjne z napędem spalinowym będą obsługiwały połączenie  na linii Kostrzyn – Krzyż. Szacunkowa wartość inwestycji to 40 mln zł. Dodatkowo, dzięki ugodzie ze spółką Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., na lubuskich torach pojawią się nowe pojazdy typu „Link”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wału pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo, który ma zastąpić ten istniejący. Inwestycja obejmuje budowę odcinka o długości ok. 5,5 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także budowę zjazdów i przejazdów przez wał. W ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji  styczeń 2017 – grudzień 2020.

Inwestycja obejmuje działania związane z: rozbudową lewobrzeżnego wału na długości ok. 3 km, regulacją koryta Czarnej Strugi oraz pracami przy przepompowni wraz z kanałem. Obecnie w ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2020

Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejących wałów oraz budowę nowego wału okrężnego o długości ok. 5,9 km, odbudowę Raczej Strugi (na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice – Drzecin) oraz odbudowę Czarnego Kanału na długości ok. 4156 m. Obecnie w ramach inwestycji trwa postępowanie przetargowe jednostopniowe.

Planowany termin realizacji  październik 2016 – październik 2020
Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Przewóz przed wielkimi wodami Nysy Łużyckiej poprzez budowę nowego wału przeciwpowodziowego klasy III o dł.1,287 km.

Prace wykona konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Piotr Kalemba z Grodziska Wlkp. wraz z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych EKO - WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. Umowę podpisano w dniu 03.03.2017 r. na kwotę 1 948 438,08 zł z terminem realizacji na 28.04.2018 r. Wykonawca robót został wprowadzony na plac budowy w dniu 24.03.2017 r.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów mieszkalnych i rolniczych po stronie zawala w Kiełczu poprzez budowę lewostronnego odcinka wałów o długości ok. 0,5 km.

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj – wybuduj.
Umowę z wybranym Wykonawcą- Zakładem Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc z Ozimka podpisano w dniu 03.03.2017 r. na kwotę 2 697 273,15 zł z terminem wykonania prac - 01.10.2018 r.

Inwestycje w kulturę, edukację, sport i turystykę

29 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie a Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze została zawarta umowa na realizację projektu "Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt zakłada rozbudowę budynku mającą na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki. W wyniku jego realizacji powstaną nowe sale wystawowe, poszerzona zostanie powierzchnia magazynowa, pracownia digitalizacji zbiorów, sala edukacyjno – odczytowa.

Szacowana wartość projektu: ok. 18.300 000 zł

Planowana jest realizacja projektu Rozbudowa i modernizacja F ilharmonii Zielonogórskiej , której głównym celem jest dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcjonowania, użytkowania, doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców. Zakres planowanych prac obejmuje: modernizację wejścia do budynku Filharmonii oraz modernizację istniejącego budynku i sali koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód (nowe wejście do bud., kawiarnia z zapleczem, szatnia, sala kameralna, modernizacja klimatyzacji, nagłośnienia, oświetlenia, toalet, instalacji wod.-kan., przebudowa piwnic, zainstalowanie zapadni dla fortepianu, przystosowanie budynku do nowych wymagań p.poż.) . Instytucja posiada program funkcjonalno- użytkowy.

Szacowana wartość projektu: ok. 4.600 000 zł

Trwa realizacja projektu „Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim- ETAP V” . Rewitalizacja obiektu oraz zakup nowego wyposażenia. Zaplanowano m.in. remont małej Sceny Teatru wraz z holem głównym dolnym, górnym, wejściowym i szatniowym, remont portierni i klatki schodowej, remont biura obsługi widzów, remont kasy, remont kawiarni, remont pozostałej części elewacji wschodniej , zachodniej i południowej wraz dociepleniem, wymiana drzwi wewnętrznych bocznych i zewnętrznych bocznych, schody zewnętrzne boczne instalacje oświetlenia alarmowego, instalacje wyrównawcze oraz alarmowe .

Szacowana wartość projektu ogółem: 7 697 921 zł

Trwa realizacja następujących projektów:

- Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury

Projekt zakłada modernizację zabytkowej willi Suckera wraz z dostosowaniem jej na potrzeby osób niepełnosprawnych, rozbudowę istniejących budynków (poligrafii i garaży)

Szacowany koszt: 6.192.712 zł

- Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku.

W wyniku planowanych prac powstaną innowacyjne przestrzenie umożliwiające pełną realizację programu edukacji kulturalnej tj. sale interaktywne z mobilnymi stanowiskami komputerowymi, sala ze stanowiskami do twórczej pracy, pracownia druku, sala wielofunkcyjna umożliwiająca ustawienie sceny i widowni, organizację warsztatów, szkoleń itp., hall z częścią rekreacyjno – ekspozycyjną. Zagospodarowanie terenu obejmie wyznaczenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, park zabaw dla dzieci, scenkę plenerową, ogródek kawiarniany zintegrowany z willą, nowe oświetlenie itp.

Szacowany koszt: 21.656.912 zł

Planowana jest Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze .

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej oraz na scenie lakowej dla dzieci i młodzieży. W związku z zaplanowaną inwestycją złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szacowany koszt projektu: 13.045.000 zł

Modernizacja Muzeum Woldenberczyków
Rekonstrukcja części budynków dawnego obozu jenieckiego i zagospodarowanie przyległego terenu. Realizacja zadania planowana jest ze środków INTERREG VA BB-PL 2014-2020.
Modernizacja Muzeum w Bogdańcu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego remontu obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Zagroda znajduje się na terenie i podlega ochronie Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów”. Realizacja projektu poprawi stan techniczny obiektów, zabezpieczając je przed dalszym zniszczeniem oraz gwarantując bezpieczny i powszechny dostęp do nich.

Całkowity koszt według wniosku do RPO: 5,9 mln zł.

Od wielu lat samorząd województwa dba o systematyczny rozwój i modernizację bazy sportowej w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Kolejne zadania w WOSiR są realizowane także obecnie. Jedną z nich jest projekt „Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków”. W zakres inwestycji wchodzą domki typu bungalow – 8 sztuk, budynek internatu sportowego „Na Sianie”, budynek internatu sportowego „Klocki” oraz budynek zaplecza technicznego. Głównym celem zadania jest :

- redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery,

- zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej

- poprawa izolacyjności cieplnej budynków.
Wprowadzenie elementów odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltanika, kogeneracja) wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania Ośrodka w pozycji media.

Okres realizacji robót budowlanych: 2018 - 2019

Całkowita wartość projektu projektu: 10,5 mln zł.

Program: Rekreacja nad Lubuską Wodą

Celem Programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim poprzez realizację inwestycji w istniejące, ogólnodostępne baseny odkryte oraz kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem np. przystaniami. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego na zadania, zgodnie z Programem wyniesie do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 30 tys. zł brutto.

Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli które pozwolą:

· utworzyć tzw. Indywidualne Konta Mieszkańca,

· sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy i stan załatwianych spraw

· dokonać płatności elektronicznych (np. podatków, opłat za wywóz śmieci itp.),

· zapisać dzieci do szkoły/przedszkola,

· głosować w budżecie obywatelskim,

· zgłaszać sprawy do rzecznika praw mieszkańców/konsumentów.

Całkowita wartość projektu to 9,1 mln zł.

Dotacja dla Akademii im. J. z Paradyża na zadania związane podnoszeniem jakości kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Wsparcie AWF dotyczyło pokrycia kosztów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania kierunków Dietetyka i Fizjoterapia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Organizacja udziału MŚP w pięciu targach krajowych (Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Wrocławiu) oraz dwóch targach zagranicznych (Berlinie i Cottbus). Zadanie obejmuje zabudowę i wynajęcie powierzchni wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych, transport, noclegi, organizacja warsztatów dla dzieci i prezentacja Lubuskich Produktów Tradycyjnych wraz z degustacją na targach, zakup gadżetów promocyjnych, Kampania m.in. w prasie i Internecie, opracowanie, skład oraz druk katalogu.

Wartość zadania to 1,4 mln zł.

Zdrowie

Lubuskie e-Zdrowie

Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego dla Lubuszan, który umożliwi:

· uruchomienie portalu informacyjnego dla pacjentów i lekarzy,

· udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),

· elektroniczną rejestrację na wizytę (e-rejestracja),

· odbiór wyników badań,

· płatności elektroniczne za świadczone usługi.

Całkowita wartość projektu to 20 mln zł. Realizacja zadania zakończy się w 2020 r.
Zakup rezonansu magnetycznego dla Lubuskiego Centrum Ortopedii

Zakup rezonansu magnetycznego pozwoli nie tylko znacząco zmniejszyć kolejki pacjentów do badań, ale zwiększa jakość obrazowania chorób i może być wykorzystywany do lepszej diagnostyki np. w przypadku chorób nowotworowych.Zadanie obejmuje zakup, montaż i instalację oraz dostosowanie pomieszczenia w celu prawidłowego funkcjonowania aparatu.

Koszt inwestycji: 600 tys. zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasięgu, a także dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań, jak również poprawienie mobilności, efektywności oraz jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja obejmuje: postawienie hangaru wraz z zapleczem, budowę płyty przedhangarowej, rampy i torowiska pod przesuwnicę dla śmigłowca oraz miejsc postojowych dla śmigłowca. Teren docelowej bazy ma zostać także oświetlony. W ramach inwestycji wybudowane zostaną również chodniki i parking.

Całkowita wartość inwestycji: 2,4 mln zł

Głównym zamierzeniem budowy Centrum jest m.in. stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno-zabiegowej spełniającej najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne. Dodatkowo inwestycja tworzy bazę naukowo-dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W skład Centrum będą wchodzić oddziały: Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Neonatologii, Położniczo-Ginekologiczny. Budowa obejmuje:

- opracowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację zadań: nadzór inwestorski oraz realizację robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- prace budowlane,

- promocja projektu.

Całkowita wartość projektu 92 mln zł

Inwestycja ma zapewnić kompleksową opiekę w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego i onkohematologicznego oraz zwiększenia możliwości korzystania z najnowszej generacji sprzętu i technologii. Budowa Ośrodka Radioterapii obejmuje roboty budowlano-montażowe idostawę oraz sprzętu medycznego. W ramach prac zaplanowano:

- rozbudowę zespołu budynków szpitalnych przy ul. Dekerta na potrzeby, m.in. Zakładu Radioterapii z dwoma akceleratorami, poradni: radioterapeutycznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologicznej, Oddziału Radioterapii (26 łóżkowy), Hostelu 20 łóżkowego,

- budowę parkingu,

- zagospodarowanie terenu.

Budowa Zakładu Radioterapii w Gorzowie Wlkp. pochłonie blisko 66 mln zł, z czego blisko połowa to dofinansowanie z RPO i budżetu Województwa.

Zapisz się do naszego newslettera!