Lubuskie w budowie

Lubuska machina inwestycyjna działa pełną parą. Każdego dnia w naszym województwie prowadzone są prace, których zakończenie wpłynie na poprawę codziennego życia Lubuszan. Chcemy, aby mieszkańcy znali szczegóły tych projektów, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych inwestycji aktualnie realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i jednostki mu podległe. Podane informacje są cykliczne aktualizowane, co pozwala na śledzenie postępów wszystkich lub jedynie wybranych działań. Przygotowana lista to również świetnie źródło informacji o nowo rozpoczynających się inwestycjach. .

Transport i ochrona przeciwpowodziowa

Koszt: 14,9 mln zł

Planowane zakończenie: 28 czerwiec 2019 r.
Koszt: 3,28 mln zł

Planowane zakończenie: 30 marca 2018 r.
Koszt: 79,5 mln zł

Planowane zakończenie: I kwartał 2021 r.

Koszt:  7 mln zł

Planowane zakończenie: III kwartał 2019 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wału pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo, który ma zastąpić ten istniejący. Inwestycja obejmuje budowę odcinka o długości ok. 5,5 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także budowę zjazdów i przejazdów przez wał. W ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji  styczeń 2017 – grudzień 2020.

Inwestycja obejmuje działania związane z: rozbudową lewobrzeżnego wału na długości ok. 3 km, regulacją koryta Czarnej Strugi oraz pracami przy przepompowni wraz z kanałem. Obecnie w ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2020

Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejących wałów oraz budowę nowego wału okrężnego o długości ok. 5,9 km, odbudowę Raczej Strugi (na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice – Drzecin) oraz odbudowę Czarnego Kanału na długości ok. 4156 m. Obecnie w ramach inwestycji trwa postępowanie przetargowe jednostopniowe.

Planowany termin realizacji  październik 2016 – październik 2020

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Przewóz przed wielkimi wodami Nysy Łużyckiej poprzez budowę nowego wału przeciwpowodziowego klasy III o dł.1,287 km.

Prace wykona konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Piotr Kalemba z Grodziska Wlkp. wraz z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych EKO - WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. Umowę podpisano w dniu 03.03.2017 r. na kwotę 1 948 438,08 zł z terminem realizacji na 28.04.2018 r. Wykonawca robót został wprowadzony na plac budowy w dniu 24.03.2017 r.

Pierwsze płatności za zadanie w kwocie 756 tys. zł za roboty budowlane oraz 11 tys. zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego zostały zrealizowane.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów mieszkalnych i rolniczych po stronie zawala w Kiełczu poprzez budowę lewostronnego odcinka wałów o długości ok. 0,5 km.

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj – wybuduj.
Umowę z wybranym Wykonawcą- Zakładem Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc z Ozimka podpisano w dniu 03.03.2017 r. na kwotę 2 697 273,15 zł z terminem wykonania prac - 01.10.2018 r.

Obecnie w ramach realizacji zadania wykonywano prace geodezyjne, badania geologiczne oraz operat wodnoprawny i dendrologiczny. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Trwa podział działek wzdłuż projektowanego wału. Projekt Budowlany jest na ukończeniu.

Koszt: 7,02 mln zł

Planowane zakończenie: 31 październik 2017 r.
Koszt: 7,10 mln zł

Planowane zakończenie: 20 listopad 2017 r.
Koszt: 6,83 mln zł

Planowane zakończenie: Trwa procedura odbiorowa
Koszt: 2,51 mln zł

Planowane zakończenie: Trwa odbiór trasy
Koszt: 9,23 mln zł

Planowane zakończenie:  31 październik 2017 r.

Koszt: 9,65 mln zł

Planowane zakończenie: I kwartał 2019 r.

Koszt: 12,54 mln zł

Planowane zakończenie: 6 listopad 2017 r.

Inwestycje w kulturę, edukację, sport i turystykę

Trwa realizacja następujących projektów:

- Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury

Projekt zakłada modernizację zabytkowej willi Suckera wraz z dostosowaniem jej na potrzeby osób niepełnosprawnych, rozbudowę istniejących budynków (poligrafii i garaży)

Szacowany koszt: 6.192.712 zł

- Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku.

W wyniku planowanych prac powstaną innowacyjne przestrzenie umożliwiające pełną realizację programu edukacji kulturalnej tj. sale interaktywne z mobilnymi stanowiskami komputerowymi, sala ze stanowiskami do twórczej pracy, pracownia druku, sala wielofunkcyjna umożliwiająca ustawienie sceny i widowni, organizację warsztatów, szkoleń itp., hall z częścią rekreacyjno – ekspozycyjną. Zagospodarowanie terenu obejmie wyznaczenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, park zabaw dla dzieci, scenkę plenerową, ogródek kawiarniany zintegrowany z willą, nowe oświetlenie itp.

Szacowany koszt: 21.656.912 zł

Planowana jest Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze .

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej oraz na scenie lakowej dla dzieci i młodzieży. W związku z zaplanowaną inwestycją złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szacowany koszt projektu: 13.045.000 zł

Instytucja ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu "Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej". Projekt zakłada rozbudowę budynku mającą na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki. W wyniku jego realizacji powstaną nowe sale wystawowe, poszerzona zostanie powierzchnia magazynowa, pracownia digitalizacji zbiorów, sala edukacyjno – odczytowa.

Szacowana wartość projektu: ok. 18.300 000 zł

 

Planowana jest realizacja projektu Rozbudowa i modernizacja F ilharmonii Zielonogórskiej , której głównym celem jest dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcjonowania, użytkowania, doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców. Zakres planowanych prac obejmuje: modernizację wejścia do budynku Filharmonii oraz modernizację istniejącego budynku i sali koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód (nowe wejście do bud., kawiarnia z zapleczem, szatnia, sala kameralna, modernizacja klimatyzacji, nagłośnienia, oświetlenia, toalet, instalacji wod.-kan., przebudowa piwnic, zainstalowanie zapadni dla fortepianu, przystosowanie budynku do nowych wymagań p.poż.) . Instytucja posiada program funkcjonalno- użytkowy.

Szacowana wartość projektu: ok. 4.600 000 zł

Trwa realizacja projektu „Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim- ETAP V” . Rewitalizacja obiektu oraz zakup nowego wyposażenia. Zaplanowano m.in. remont małej Sceny Teatru wraz z holem głównym dolnym, górnym, wejściowym i szatniowym, remont portierni i klatki schodowej, remont biura obsługi widzów, remont kasy, remont kawiarni, remont pozostałej części elewacji wschodniej , zachodniej i południowej wraz dociepleniem, wymiana drzwi wewnętrznych bocznych i zewnętrznych bocznych, schody zewnętrzne boczne instalacje oświetlenia alarmowego, instalacje wyrównawcze oraz alarmowe .

Szacowana wartość projektu ogółem: 7 697 921 zł

Trwa realizacja następujących projektów:

- Modernizacja obiektu jeździeckiego polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie hali jeździeckiej

Zakresem robót modernizacyjnych objęto: istniejącą halę jeździecką
i pomieszczenia znajdujące się w internacie Na Sianie. W wyniku prac modernizacyjnych zostanie powiększona powierzchnia hali jeździeckiej. W przestrzeni hali zostanie wybudowana trybuna widowiskowa na 72 osoby. Powstaną dwa pomieszczenia magazynowe, w których będą przechowywane przeszkody jeździeckie oraz sprzęt do pielęgnacji nawierzchni. W internacie Na Sianie zostaną zlokalizowane węzły sanitarne, w tym węzeł dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się pomieszczenia dla sędziów. W wyniku przebudowy powstaną dwa ciągi komunikacyjne łączące bezpośrednio ujeżdżalnie ze stajniami. Ponadto zostaną wydzielone bramy wjazdowe z zewnątrz dla sprzętu obsługującego halę. Projekt przewiduje także wykonanie nowego zadaszenia hali, w którym zostaną zamontowane naświetla umożliwiające korzystanie z ujeżdżalni w porze dziennej bez dodatkowego oświetlenia. Przebudowie ulegnie również podziemna infrastruktura w zakresie instalacji wodociągowej i elektrycznej.

Koszt: 2.484.522,55 zł

Termin realizacji zadania: 2017 r.

- Rozbudowa ujęcia wody wraz z wykonaniem nowego odwiertu.

Koszt: 258.300,00 zł

Termin realizacji zadania: 2017 r.

- Modernizacja poszczególnych obiektów po kątem zabezpieczenia p-poż.

Zakres prac obejmuje dostosowanie budynku hali sportowej i internatu do wymogów ochrony przeciwpożarowej wg decyzji KMPSP. W celu możliwości dalszego użytkowania obiektów należy wykonać m.in. remont klatek schodowych, ścianki oddzielenia pożarowego, oświetlenie ewakuacyjne oraz wykonać zewnętrzną sieć hydrantów. W przypadku ich niewykonania poszczególne obiekty niespełniające aktualnych wymogów mogą zostać przez straż pożarną wyłączone z eksploatacji.

Koszt: 369.000 zł

Termin realizacji zadania: 2017 r.

 

Zapisz się do naszego newslettera!

g -