Lubuskie w budowie

Lubuska machina inwestycyjna działa pełną parą. Każdego dnia w naszym województwie prowadzone są prace, których zakończenie wpłynie na poprawę codziennego życia Lubuszan. Chcemy, aby mieszkańcy znali szczegóły tych projektów, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych inwestycji aktualnie realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i jednostki mu podległe. Podane informacje są cykliczne aktualizowane, co pozwala na śledzenie postępów wszystkich lub jedynie wybranych działań. Przygotowana lista to również świetnie źródło informacji o nowo rozpoczynających się inwestycjach.

Taki będzie 2019 rok

Miesięcy 12, ale zadań do realizacju znacznie więcej. W 2019 r. samorząd województwa ma w planach szereg priorytetowych inwestycji m.in. z zakresu kultury, zdrowia i infrastrutkury transportowej. Prezentujemy najważniejsze z nich:

• Modernizacja dwóch teatrów
• Modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej
• Rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
• Modernizacja muzeum w Bogdańcu
• Program In Vitro
• Programy profilaktyczne
• Tworzenie dziennych i całodobowych domów pobytu dla seniorów
• Budżety obywatelskie dla młodych i seniorów
• Kolejne inwestycje w kolej: zakup dwóch nowych spalinowych zespołów trakcyjnych, które dostarczy firma NEWAG oraz dwa pociągi z homologacją (wynik ugody z firmą PESA)
• Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282
• Modernizacje dróg (zgodnie z Wojewódzkim Programem Budowy i Modernizacji Dróg)
• 32 konkursy w ramach RPO L2020; alokacja 195 mln zł
• Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
• Zakończenie budowy Ośrodka Radioterapii
• Zakończenie budowy bazy HEMS w Gorzowie
Rozbudowa Szpitala w Gorzowie Wlkp. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii
• Program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich
• Modernizacja budynku onkologii Szpitala Uniwersyteckiego
• Budowa Centrum Kreatywności i Designu
• ”ODRA VELO-ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim

Transport i ochrona przeciwpowodziowa

ODRA VELO-ODER VELO
Województwo Lubuskie jest w trakcie realizacji projektu, który obejmuje stworzenie sieci szlaków rowerowych na pograniczu polsko-niemieckim. Inwestycja prowadzona będzie na obszarach dwóch euroregionów: 
- PRO EUROPA VIADRINA,
- Sprewa-Nysa-Bóbr.

Dzięki projektowi szlaki rowerowe m.in. zostaną oznaczone. Powstaną także miejsca obsługi cyklistów.

1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcin - dk. 22

Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość Projektu – 11 262 556,31 zł

3. Planowana data zakończenia Projektu 30.04.2020 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 klasy technicznej drogi zbiorczej (Z) na odcinkach od km 0+306,00 do km 2+699,88, od km 20+853,06 do km 22+025,35, od km 25+178,00 do km 26+199,06 o łącznej długości 4,58 km. Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krośnie Odrzańskim.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

1.   Nazwa Inwestycji:

Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu

Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

 

2.   Całkowita wartość projektu - 48 979 883,31 zł

 

3.   Planowana data zakończenia Inwestycji: 20.07.2022 r.

 

4.   Zakres Inwestycji:

 

Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu DW302 
oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu DW304. Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie drogi woj. klasy G o dł. ok. 7,3 km o dopuszczalnym nacisku os

1. Nazwa Inwestycji:

Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu - 48 979 883,31 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji: 20.07.2022 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu DW302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu DW304. Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie drogi woj. klasy G o dł. ok. 7,3 km o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

5. Obecny stan zaawansowania – w dniu 25.03.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj"

i pojazdu 115 kN wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

 

5.   Obecny stan zaawansowania – w dniu 25.03.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj"

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap II

1. Nazwa Inwestycji: Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap II. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 3 128 967,00 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji– 29.08.2019 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi woj. nr 156 na odc. w km 48+220 – 50+000. Długość drogi woj. objętej przebudową: 1,78 km. Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejącej jezdni i uregulowanie jej szerokości do 6,0 m, przebudowę wlotów dróg bocznych oraz poboczy, rozbudowę i remont istniejących zjazdów, budowę nowych peronów autobusowych, poprawę elementów oznakowania, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Umowa podpisana w dniu 10.10.2018 r.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Inwestycja planowana do realizacji w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 13 378 995,31 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji: 25.10.2019 r.

4. Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa w km 39+100,00 - km 45+330,00, obejmująca przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 m, przebudowę i remont istniejących zjazdów, przebudowę poboczy i poprawę elementów oznakowania. Przebudowane zostaną również istniejące przepusty pod koroną drogi wojewódzkiej nr 315 oraz wykonany zostanie remont mostu w km 44+624,45.

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm:

Lider – SOWA R.J.K. Sp. K. z siedzibą w Nowej Soli

Partner – Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie

1. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie  

Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 6.557.068,94 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 30.09.2019 r.

4. Zakres Inwestycji: Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie o dł. 1,41 km. Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 7,0 m z zawężeniem do 6,0 m na odcinku gęstej zabudowy mieszkalnej, wykonanie obustronnego chodnika, budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę istniejących, budowę zatok postojowych, przebudowę istniejących zjazdów publicznych oraz na posesje prywatne, regulację geometryczną skrzyżowań z drogami dowiązującymi się do drogi woj. nr 158, przebudowę oraz budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji z infrastrukturą sieci teletechnicznych i elektrycznych. Wykonawcą robót budowlanych jest MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Myśliborzu.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz

1. Nazwa Inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 13 037 809,70 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 30.03.2020 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy 4 odcinków drogi wojewódzkiej nr 137 na łącznej długości 5,61 km, na odcinkach od km 65+400,00 do km 67+400,00, od km 67+400,00 - 68+050,00, od km 68+050,00 - 69+644,00, od km 71+980,00 do km 73+350,00. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz poprawę warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę istniejącej nawierzchni wraz z uregulowaniem jej szerokości do 6,0 - 7,0 m, przebudowę istniejących zjazdów, poboczy, budowę/przebudowę rowów drogowych, poprawę elementów oznakowania, remont istniejącego mostu w km 69+357,75, przebudowę kolidujących elementów sieci.

Na odcinku od km 65+400,00 do km 69+644,00 wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum: Lider DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, Partner – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.

Na odcinku od km 71+980,00 do km 73+350,00 wykonawcą robót budowlanych jest DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice

1. Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice-Wałowice. Inwestycja planowana do realizacji w ramach projektu „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”  w partnerstwie Powiatu Odra-Sprewa, Województwa Lubuskiego/Zarządu Dróg Wojewódzkich Powiatu Krośnieńskiego.

Realizacja inwestycji uwarunkowana przyznaniem dofinansowania ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

2. Szacunkowa wartość robót budowlanych – 5.071.140 zł

3. Planowane lata realizacji inwestycji 2019-2020.

4. Zakres inwestycji: Przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice poza miejscowościami, poszerzenie nawierzchni jezdni do 6m wraz z poszerzeniami na łukach, podniesienie standardu do klasy Z oraz wykonanie odwodnienia powierzchniowego do przydrożnych rowów.

5. Obecny stan zaawansowania – Projekt znajduje się na liście zatwierdzonych wniosków projektowych oczekując na przyznanie dofinansowania z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

 
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop

1. Nazwa Inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 18 521 748,21 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 24.03.2020 r.

4. Zakres Inwestycji: Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi woj. nr 278 na odc. Radowice – Trzebiechów od km 35+900 do km 38+650 oraz na odcinku Kartno – Konotop od km 52+400,00 do km 56+300. Zakres robót obejmuje:

· Odcinek Radowice – Trzebiechów - 35+900,00÷38+650,00:

· przebudowę drogi,

· rozbudowę zjazdów indywidualnych,

· rozbudowę zjazdów publicznych,

· przebudowę rowów przydrożnych,

· przebudowę istniejących przepustów,

· montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, organizacji ruchu

· wycinkę drzew i krzewów,

· rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z inwestycją.

· Odcinek Kartno – Konotop - 52+400,00÷56+300,00:

· rozbudowę drogi wojewódzkiej

· rozbudowę/budowę zjazdów indywidualnych,

· rozbudowę zjazdów publicznych,

· przebudowę/budowę rowów przydrożnych wraz z rowami krytymi,

· przebudowę istniejących przepustów,

· rozbudowę sieci telekomunikacyjnej,

· rozbudowę dwóch zatok autobusowych,

· budowę skrzyżowania z drogą gminną w km 56+018,30 (droga gminna 002209F),

· wycinkę drzew i krzewów,

· rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z inwestycją.

Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą  w m. Wysoka.

5. Obecny stan zaawansowania - etap robót budowlanych

 Rozbudowa drogi woj. nr 276 miejscowości Sycowice

1. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020.

2. Całkowita wartość projektu – 14 704 771,91 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 30.10.2019 r.

4. Zakres Inwestycji: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 od km 15+200,00 do km 17+348,00 w m. Sycowice i ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Zakres obejmuje:

· wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi o szerokości od 6,50 m do 7,00 m,

· wykonanie chodników wzdłuż drogi o szerokości 2,00 m,

· wykonanie zjazdów do przyległych posesji oraz zjazdów do przyległych pól,

· wykonanie wysp zwalniających,

· wykonanie zatok autobusowych,

· wykonanie poboczy umocnionych,

· wykonanie rowów,

· budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przejść dla pieszych,

· budowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej korpus projektowanej drogi.

Wykonawca robót budowlanych - STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wysoka.

5.  Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

1.   Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 10 374 014,90 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 20.09.2019 r.

4. Zakres Inwestycji: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+615  do km 75+165 i ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Zakres robót obejmuje:

· rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej do szerokości 7,0 m,

· budowę ciągu pieszego,

· budowę zatok autobusowych,

· przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową,

· przebudowę zjazdów istniejących,

· przebudowę przepustów pod koroną drogi,

· budowę przepustów pod projektowanym chodnikiem,

· oczyszczenie rowów i przepustów pod zjazdami,

· budowę elementów odwodnienia drogi (rowy drogowe, drenaż itp.),

· przebudowę istniejącego oświetlenia (przy istn. przystankach autobusowych),

· wykonanie doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych,

· wykonanie barier energochłonnych wzdłuż jezdni oraz balustrad wzdłuż chodnika zabezpieczających bezpieczeństwo pieszych.

Wykonawcą robót budowlanych jest EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

5. Obecny stan zaawansowania - etap robót budowlanych

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.

1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita planowana wartość Projektu - 17 419 747,81 zł

3. Planowana data zakończenia Projektu: 2020 r.

4. Zakres Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158, klasy technicznej drogi zbiorczej (Z), w następujących odcinkach: - od km 17+800,00 do km 21+840,58 - od km 29+115,00 do km 31+435,00

5. Obecny stan zaawansowania - etap procedury przetargowej.

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II

1.   Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 11 911 581,37 zł 

3. Planowana data zakończenia Inwestycji: 30.09.2019 r.

4. Zakres Inwestycji: Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowościach Debrznica, Pliszka, Siedlisko, Trzebiechów na łącznej długości 1,92 km. Rozbudowa drogi ma na celu podniesienie standardu drogi. Realizacja inwestycji podniesie przepustowość drogi, poprawi warunki ruchowe oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez segregację ruchu, budowę chodników i zatok autobusowych oraz budowę szykan przy wjeździe do ww. miejscowości.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

5. Obecny stan zaawansowania – w m. Pliszka zadanie zakończone 27.12.2018 r., na pozostałych odcinkach trwają roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin

1. Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin  

Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 14.944.913,40 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 26.07.2019 r.

4. Zakres Inwestycji: Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni DW 134 poprzez wzmocnienie jej nową warstwą bitumiczną od km 16+630,00 do km 20+625,00 oraz od km 21+585,00 do km 27+800,00 na długości 10,20 km. Przebudowie ulegną również istniejące zjazdy oraz skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi w zakresie koniecznym do przebudowy DW, planowana jest także budowa zatoki do ważenia pojazdów.

W dniu 22.08.2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

5. Obecny stan zaawansowania - etap robót budowlanych.

1.   Nazwa projektu: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej  nr 282 - Etap II. Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 79.377.872,03 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 30.04.2021 r.

Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i Buduj, planowany czas realizacji to 42 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą w tym:

- 16 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

- 26 miesięcy na realizację robót budowlanych

4.   Zakres Inwestycji: Przedsięwzięcie polega na budowie mostu przez rzekę Odrę (o dł. ok. 380 m) wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 282 po nowym śladzie o łącznej długości ok. 9,2 km na odcinku od m. Łaz do m. Bojadła, a także przebudowie istniejącej DW 282 w miejscu włączenia oraz przecięcia się z drogą nowo budowaną. Zadaniem inwestycji jest zapewnienie sprawnego, bezpiecznego, całorocznego i przyjaznego środowisku przejazdu w ciągu DW 282 przez rz. Odrę. Planuje się zaprojektowanie drogi klasy G o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN, jednojezdniową, dwupasową o szerokości jezdni ok. 7,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości ok. 1,25 m.

Planuje się także budowę oraz wykonanie:

· 2 przejazdów gospodarczych pod koroną drogi,

· obiektu mostowego przez rz. Śmigę,

· 2 skrzyżowań o ruchu okrężnym,

· 2 skrzyżowań skanalizowanych,

· infrastruktury rowerowej,

· przepustów drogowych;

· dodatkowych jezdni wraz z mijankami,

· urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

· wykonanie odwodnienia drogi i mostu,

· usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Wykonawcą robót jest MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie, umowę zawarto dnia 01.09.2017 r. Inżynier Projektu toPROMOST Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, umowę zawarto 07.09.2017 r.

5. Obecny stan zaawansowania - etap prac projektowych.

Przebudowa drogi wraz z mostem nad Wartą w Skwierzynie (estakada)

1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada). Inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020

2. Całkowita wartość projektu – 8 441 101,17 zł

3. Planowana data zakończenia Inwestycji 15.11.2019 r.

4. Zakres Inwestycji: Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 159 na odcinku długości 0,405 km wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada) w zakresie wykonania nowej płyty pomostowej ochronnej, ułożenia izolacji, wykonania konstrukcji jezdni na obiekcie, montażu barier ochronnych i bariero-poręczy wraz z wykonaniem bitumicznych przykryć dylatacyjnych, przeprowadzeniem napraw betonowych elementów przęsła oraz filarów. Wykonawcą robót jest „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Inżynierem Projektu jest konsorcjum firm Lider - KOMPLET INWEST Sp. z o. o. Sp. K., Partner - KOMPLET INWEST Sp. J.

5. Obecny stan zaawansowania – etap robót budowlanych.

W 2018 r. trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji w infrastrukturę kolejową. Mowa o:

- modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap". Szacunkowa wartość projektu 69,8 mln zł,

- rewitalizacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wielkopolski. Szacunkowa wartość projektu 100 mln zł.

Inwestycje zostaną wsparte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Za realizację zadania odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Do 22 maja trwa obecnie przetarg na dostawę kolejnych pociągów, które na torach pojawią się w 2019 r. Dwa trójczłonowe zespoły trakcyjne z napędem spalinowym będą obsługiwały połączenie  na linii Kostrzyn – Krzyż. Szacunkowa wartość inwestycji to 40 mln zł. Dodatkowo, dzięki ugodzie ze spółką Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., na lubuskich torach pojawią się nowe pojazdy typu „Link”.

Inwestycje w kulturę, edukację, sport i turystykę

„Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych 
w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego remontu obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Zagroda znajduje się na terenie i podlega ochronie Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów”. Ponadto Młyn Górny wpisany jest do rejestru zabytków. Projekt realizowany jest na terenie obszaru zdegradowanego „Obszar północny z młynem wodnym” wyznaczonego w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2022 z perspektywą na 2024. Zagroda Młyńska w Bogdańcu była 
i jest obiektem o dużym znaczeniu kulturalnym i turystycznym dla regionu. Jest jednym z nielicznych skansenów w regionie lubuskim prezentującym kulturę i technikę wiejską. Obejmuje 3 zabytkowe obiekty, pośród których najstarszym jest budynek młyński wzniesiony w konstrukcji szkieletowej w 1826 roku. Ochrona przed postępującą degradacją zabytkowych obiektów Muzeum oraz poprawa warunków przechowywania i udostępniania muzealiów przy jednoczesnym unowocześnieniu i rozszerzeniu oferty kulturalnej (wykorzystującej aplikacje i usługi TIK oraz treści cyfrowe) zwiększy atrakcyjność instytucji, spełniając oczekiwania mieszkańców regionu oraz odwiedzających go turystów, co w konsekwencji spowoduje większe wykorzystanie posiadanych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz potencjału turystycznego regionu.

Wartość projektu – 6.733.509,11 zł

Kosmos na Ziemii - tak można opisać projekt Parku Technologii Kosmicznych, który powstanie w Lubuskiem. Wartość inwestycji to ponad 60 mln zł. Dzięki tym pieniądzom zbudowany zostanie innowacyjny obiekt. Będzie w nim funkcjonować 7 laboratoriów m.in. elektroniki satelitarnej oraz systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji.

Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze ma być wiodącym ośrodkiem przemysłowo-badawczym inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Umowę na realizację inwestycji podpisano w grudniu 2018 r. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firmą Hertz Systems. Zakończenie budowy zaplanowano w 2021 r. 


„Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej"

Przedmiotem zadania jest rozbudowa oraz modernizacja gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej. Nowoprojektowana część budynku będzie połączona z istniejącą częścią Muzeum przejściami na kondygnacjach piwnicy, parteru i I piętra. Projekt obejmuje zakup wyposażenia, m.in.: sprzęt multimedialny (totemy, projektory, ekran projekcyjny, playery, głośniki, wzmacniacze, monitory dotykowe itp.), wyposażenie do szatni, meble, fotele, stoły edukacyjne, fortepian, gabloty ekspozycyjne, gabloty interaktywne, itp. Muzeum dostosowane będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, dostosowane toalety, utworzenie miejsc parkingowych uwzględniających potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi, wyznaczenie odpowiednich miejsc na sali konferencyjnej), a program zwiedzania uwzględni potrzeby osób niewidzących i niedowidzących (transkrypcje dla niewidzących). W dniu 21 grudnia 2018r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z firmą PERBUD Sp. z o.o., na roboty budowlane związane z projektem.

Wartość projektu – 20.839.074,18 zł

„Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I”

Głównym celem przebudowy budynku Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze jest dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów 
w zakresie funkcji, użytkowania, doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców. Zakres planowanych prac obejmuje: modernizację wejścia do budynku Filharmonii oraz modernizację istniejącego budynku i sali koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód (nowe wejście do bud., kawiarnia z zapleczem, szatnia, sala kameralna, modernizacja klimatyzacji, instalacji wod.-kan., przebudowa piwnic, zainstalowanie zapadni dla fortepianu, przystosowanie budynku do nowych wymagań p.poż.)

Wartość projektu – 4.307.034,42 zł

„Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki"

W ramach inwestycji w teatrze przeprowadzono już następujące prace: remont małej Sceny Teatru wraz z holem głównym dolnym, górnym, wejściowym i szatniowym, remont portierni i klatki schodowej, remont biura obsługi widzów, remont kasy, remont kawiarni, remont pozostałej części elewacji wschodniej, zachodniej i południowej wraz z dociepleniem, wymiana drzwi wewnętrznych bocznych i zewnętrznych bocznych, schody zewnętrzne boczne, instalacje oświetlenia alarmowego, instalacje wyrównawcze oraz alarmowe. Na kolejne lata zaplanowano m.in. prace kubaturowe związane z rozbudową budynku teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru
im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. wraz wyposażeniem obiektu w sprzęt niezbędny do realizacji zadania, a także modernizację sceny głównej.

Wartość projektu – 8.972.516,58 zł

„Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury”

Trwa realizacja projektu modernizującego zabytkową willę Suckera w Zielonej Górze poprzez przebudowę i kompleksowy remont pomieszczeń budynku. Odrestaurowane zostaną zabytkowe sale wraz z nadaniem im nowych funkcji użytkowych. Pozostałe pomieszczenia w wyniku modernizacji zostaną dostosowane do współczesnych standardów biurowych. Budynek wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego będzie dostosowany dla niepełnosprawnych (winda), a także zostaną zastosowane zgodne ze współczesnymi normami systemy p.poż., instalacje niskoprądowe, wentylacje, klimatyzacja itp.

Wartość projektu – 6.593.151,14 zł

„Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku”

W wyniku planowanych prac powstaną innowacyjne przestrzenie umożliwiające pełną realizację programu edukacji kulturalnej tj. sale interaktywne z mobilnymi stanowiskami komputerowymi, sala ze stanowiskami do twórczej pracy, pracownia druku, sala wielofunkcyjna umożliwiająca ustawienie sceny i widowni, organizację warsztatów, szkoleń itp., hall z częścią rekreacyjno – ekspozycyjną. Zagospodarowanie terenu obejmie wyznaczenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, park zabaw dla dzieci, scenkę plenerową, ogródek kawiarniany zintegrowany z willą, nowe oświetlenie itp.

Wartość projektu - 21 656 911,52 zł

„Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie obiektu użytkowanego jako Scena Letnia z odpowiednim zapleczem technicznym, scenę lalkową dla dzieci i młodzieży z możliwością stałej ekspozycji lalek. W obiekcie powstaną także pomieszczenia techniczne i magazynowe towarzyszące planowanej rozbudowie i wkomponowane w układ funkcjonalny obiektu. Celem uzupełnienia zdiagnozowanego braku miejsc oprócz stworzenia dwóch scen z widowniami, część pomieszczeń będzie wykorzystywana na potrzeby ekspozycji lalek i zajęcia warsztatowo-dydaktyczne dla dzieci i młodzieży. W obiekcie powstaną szatnie, zostanie zainstalowana klimatyzacja, przystosowania dla osób niepełnosprawnych i pełne zabezpieczenia p.pożarowe. Obiekt zostanie połączony łącznikiem z obecną siedzibą Teatru.

Wartość projektu – 12.171.546,69 zł

Modernizacja Muzeum Woldenberczyków

Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Woldenberczyków wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu

W czasie II wojny światowej w dawnym Woldenbergu mieścił się obóz dla polskich oficerów. Przebywało w nim siedem tysięcy jeńców. Byli wśród nich najwybitniejsi przedstawiciele polskiej inteligencji: naukowcy, literaci, aktorzy, plastycy, sportowcy. Muzeum mieści się w baraku części niemieckiej obozu. Powierzchnia ekspozycji muzealnej wynosi ok.400m2. Niektóre elementy wyposażenia obozowego przeniesiono z poszczególnych baraków. Na zasoby muzealne składają się zbiory własne – ok. 2459 zinwentaryzowanych eksponatów i kilkadziesiąt depozytów. Eksponaty w większości są darem byłych jeńców lub ich rodzin. Celem rozwoju i rozbudowy dobiegniewskiego muzeum jest rekonstrukcja części budynków dawnego obozu jenieckiego i zagospodarowanie przyległego terenu.

Wartość projektu – 6.976.105,13 zł

Modernizacja Muzeum w Bogdańcu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego remontu obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Zagroda znajduje się na terenie i podlega ochronie Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów”. Realizacja projektu poprawi stan techniczny obiektów, zabezpieczając je przed dalszym zniszczeniem oraz gwarantując bezpieczny i powszechny dostęp do nich.

Całkowity koszt według wniosku do RPO: 5,9 mln zł.

Od wielu lat samorząd województwa dba o systematyczny rozwój i modernizację bazy sportowej w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Kolejne zadania w WOSiR są realizowane także obecnie. Jedną z nich jest projekt „Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków”. W zakres inwestycji wchodzą domki typu bungalow – 8 sztuk, budynek internatu sportowego „Na Sianie”, budynek internatu sportowego „Klocki” oraz budynek zaplecza technicznego. Głównym celem zadania jest :

- redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery,

- zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej

- poprawa izolacyjności cieplnej budynków.
Wprowadzenie elementów odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltanika, kogeneracja) wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania Ośrodka w pozycji media.

Okres realizacji robót budowlanych: 2018 - 2019

Całkowita wartość projektu projektu: 10,5 mln zł.

Program: Rekreacja nad Lubuską Wodą

Celem Programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim poprzez realizację inwestycji w istniejące, ogólnodostępne baseny odkryte oraz kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem np. przystaniami. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego na zadania, zgodnie z Programem wyniesie do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 30 tys. zł brutto.

Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli które pozwolą:

· utworzyć tzw. Indywidualne Konta Mieszkańca,

· sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy i stan załatwianych spraw

· dokonać płatności elektronicznych (np. podatków, opłat za wywóz śmieci itp.),

· zapisać dzieci do szkoły/przedszkola,

· głosować w budżecie obywatelskim,

· zgłaszać sprawy do rzecznika praw mieszkańców/konsumentów.

Całkowita wartość projektu to 14,9 mln zł.

Dotacja dla Akademii im. J. z Paradyża na zadania związane podnoszeniem jakości kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Wsparcie AWF dotyczyło pokrycia kosztów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania kierunków Dietetyka i Fizjoterapia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Organizacja udziału MŚP w pięciu targach krajowych (Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Wrocławiu) oraz dwóch targach zagranicznych (Berlinie i Cottbus). Zadanie obejmuje zabudowę i wynajęcie powierzchni wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych, transport, noclegi, organizacja warsztatów dla dzieci i prezentacja Lubuskich Produktów Tradycyjnych wraz z degustacją na targach, zakup gadżetów promocyjnych, Kampania m.in. w prasie i Internecie, opracowanie, skład oraz druk katalogu.

Wartość zadania to 1,4 mln zł.

Zdrowie

Zielonogórski szpital zmieni oblicze i poprawi komfort leczenia. A to za sprawą termomodernizacji wszystkich szpitalnych obiektów. Środki na jego realizację pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Realizacja inwestycji rozpocznie się w pierwszym kwartale 2019 roku, a zakończy w 2022 roku. Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj-wybuduj. Wartość inwestycji to 50,3 mln zł (w tym dofinansowanie stanowi 38,8 mln zł).
Lubuskie e-Zdrowie

Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego dla Lubuszan, który umożliwi:

· uruchomienie portalu informacyjnego dla pacjentów i lekarzy,

· udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),

· elektroniczną rejestrację na wizytę (e-rejestracja),

· odbiór wyników badań,

· płatności elektroniczne za świadczone usługi.

Całkowita wartość projektu to 20 mln zł. Realizacja zadania zakończy się w 2020 r.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasięgu, a także dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań, jak również poprawienie mobilności, efektywności oraz jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja obejmuje: postawienie hangaru wraz z zapleczem, budowę płyty przedhangarowej, rampy i torowiska pod przesuwnicę dla śmigłowca oraz miejsc postojowych dla śmigłowca. Teren docelowej bazy ma zostać także oświetlony. W ramach inwestycji wybudowane zostaną również chodniki i parking.

Całkowita wartość inwestycji: 2,4 mln zł

Głównym zamierzeniem budowy Centrum jest m.in. stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno-zabiegowej spełniającej najwyższe standardy nowoczesnego pediatrycznego szpitala realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne. Dodatkowo inwestycja tworzy bazę naukowo-dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W skład Centrum będą wchodzić oddziały: Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Neonatologii, Położniczo-Ginekologiczny. Budowa obejmuje:

- opracowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację zadań: nadzór inwestorski oraz realizację robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- prace budowlane,

- promocja projektu.

Całkowita wartość projektu 92 mln zł

Inwestycja ma zapewnić kompleksową opiekę w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego i onkohematologicznego oraz zwiększenia możliwości korzystania z najnowszej generacji sprzętu i technologii. Budowa Ośrodka Radioterapii obejmuje roboty budowlano-montażowe idostawę oraz sprzętu medycznego. W ramach prac zaplanowano:

- rozbudowę zespołu budynków szpitalnych przy ul. Dekerta na potrzeby, m.in. Zakładu Radioterapii z dwoma akceleratorami, poradni: radioterapeutycznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologicznej, Oddziału Radioterapii (26 łóżkowy), Hostelu 20 łóżkowego,

- budowę parkingu,

- zagospodarowanie terenu.

Budowa Zakładu Radioterapii w Gorzowie Wlkp. pochłonie blisko 66 mln zł, z czego blisko połowa to dofinansowanie z RPO i budżetu Województwa.

Zapisz się do naszego newslettera!