Lubuskie w budowie

Lubuska machina inwestycyjna działa pełną parą. Każdego dnia w naszym województwie prowadzone są prace, których zakończenie wpłynie na poprawę codziennego życia Lubuszan. Chcemy, aby mieszkańcy znali szczegóły tych projektów, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych inwestycji aktualnie realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i jednostki mu podległe. Podane informacje są cykliczne aktualizowane, co pozwala na śledzenie postępów wszystkich lub jedynie wybranych działań. Przygotowana lista to również świetnie źródło informacji o nowo rozpoczynających się inwestycjach. .

Transport i ochrona przeciwpowodziowa

Całkowita wartość kwalifikowalna zadania: 7,16 mln zł

Planowane zakończenie: 10 październik 2018 r.

Wartość kwalifikowalna zadania: 12,00 mln zł

Planowane zakończenie: 28 czerwiec 2019 r.

Całkowita wartość kwalifikowalna zadania: 3,17 mln złPlanowane zakończenie: 30 marca 2018 r.

Całkowita wartość kwalifikowalna zadania: 74,59 mln zł 


Planowane zakończenie: I kwartał 2021 r.

Całkowita wartość kwalifikowalna zadania: 7 mln zł

Planowane zakończenie: III kwartał 2019 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wału pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo, który ma zastąpić ten istniejący. Inwestycja obejmuje budowę odcinka o długości ok. 5,5 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także budowę zjazdów i przejazdów przez wał. W ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji  styczeń 2017 – grudzień 2020.

Inwestycja obejmuje działania związane z: rozbudową lewobrzeżnego wału na długości ok. 3 km, regulacją koryta Czarnej Strugi oraz pracami przy przepompowni wraz z kanałem. Obecnie w ramach inwestycji ogłoszony został przetarg dwustopniowy na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2020

Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejących wałów oraz budowę nowego wału okrężnego o długości ok. 5,9 km, odbudowę Raczej Strugi (na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice – Drzecin) oraz odbudowę Czarnego Kanału na długości ok. 4156 m. Obecnie w ramach inwestycji trwa postępowanie przetargowe jednostopniowe.

Planowany termin realizacji  październik 2016 – październik 2020

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Przewóz przed wielkimi wodami Nysy Łużyckiej poprzez budowę nowego wału przeciwpowodziowego klasy III o dł.1,287 km.

Prace wykona konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Piotr Kalemba z Grodziska Wlkp. wraz z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych EKO - WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy. Umowę podpisano w dniu 03.03.2017 r. na kwotę 1 948 438,08 zł z terminem realizacji na 28.04.2018 r. Wykonawca robót został wprowadzony na plac budowy w dniu 24.03.2017 r.

Pierwsze płatności za zadanie w kwocie 756 tys. zł za roboty budowlane oraz 11 tys. zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego zostały zrealizowane.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów mieszkalnych i rolniczych po stronie zawala w Kiełczu poprzez budowę lewostronnego odcinka wałów o długości ok. 0,5 km.

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj – wybuduj.
Umowę z wybranym Wykonawcą- Zakładem Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc z Ozimka podpisano w dniu 03.03.2017 r. na kwotę 2 697 273,15 zł z terminem wykonania prac - 01.10.2018 r.

Obecnie w ramach realizacji zadania wykonywano prace geodezyjne, badania geologiczne oraz operat wodnoprawny i dendrologiczny. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Trwa podział działek wzdłuż projektowanego wału. Projekt Budowlany jest na ukończeniu.

Całkowita wartość kwalifikowalna zadania: 6,68 mln zł

Planowane zakończenie: 16 styczeń 2018 r.
Całkowita wartość kwalifikowalna zadania: 6,00 mln zł

Planowane zakończenie: 230 kwiecień 2018 r.

Całkowita wartość kwalifikowalna zadania: 9,20 mln zł,

Planowane zakończenie: II kwartał 2019 r.

Inwestycje w kulturę, edukację, sport i turystykę

Miesięcy 12, ale zadań do realizacju znacznie więcej. W 2018 r. samorząd województwa ma w planach szereg priorytetowych inwestycji m.in. z zakresu kultury, zdrowia i infrastrutkury transportowej. Prezentujemy najważniejsze z nich:

• Zakończenie prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego WL
• Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
• Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
• Lubuski e-Urząd – 5,2 mln zł
• Lubuskie e- Zdrowie – 14,9 mln zł
• Zakup dwóch spalinowych pasażerskich pojazdów kolejowych; Projekt w ramach RPO L-2020: całkowita wartość projektu: 41,5 mln zł, wkład własny z budżetu województwa 3,1 mln zł
• Łączymy Ścieżki Rowerowe – program budowy i inwentaryzacji sieci ścieżek rowerowych w regionie
• Inwestycje drogowe: 70,3 mln zł, odnowy dywanikowe: 3 mln zł, bieżące utrzymanie: 19 mln zł
• Budowa Mostu w Milsku: 73 mln zł
• RPO Lubuskie 2020: 29 konkursów; alokacja: 260 mln zł
• Lubuszanie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych – 1 mln zł; projekt realizowany w ramach RPO L-2020, dofinansowanie: 3,5 mln zł
• Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego – 900 tys. zł
• Wsparcie dla kierunku lekarskiego - 3 mln zł; w latach 2015-2017 dofinansowanie z budżetu województwa: 6 mln zł
• Rozpoczęcie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze - 7,3 mln zł (w 2018 roku); całkowita wartość projektu: 92 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 56 mln zł; wkład własny do projektu z budżetu województwa: 12 mln zł
• Budowa Bazy HEMS w Gorzowie Wkp. - 2,4 mln zł; całkowita wartość projektu: 6 mln zł, projekt realizowany we współpracy z miastem Gorzów Wlkp.
• Szpital w Gorzowie: zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii – 4 mln zł; Budowa Ośrodka Radioterapii- całkowita wartość projektu: 66 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 21,6 mln zł, budżet województwa: 8 mln zł, środki własne szpitala: 19,3 mln zł, dofinansowanie z POIiŚ:17 mln zł
• Rozbudowa Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewe: 262 tys. zł
• Rozbudowa Muzeum w Bogdańcu: 300 tys. zł
• Rozbudowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury – powstaje Park Technologiczny Kultury, Centrum Designu, Instytut kreatywności; wartość całkowita projektów: 27 mln zł, dofinansowanie RPO L-2020: 23,5 mln zł
• Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej: wkład własny do projektu: 2,6 mln zł; całkowita wartość projektu: 15 mln zł; projekt realizowany będzie w ramach POIiŚ
• Wsparcie przedsiębiorców z branży turystycznej, m.in. poprzez udział w targach w kraju i za granicą: 1,4 mln zł; projekt realizowany w ramach RPO L-2020


BUDŻET OBYWATELSKI

• Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - 1 mln zł
• Budżet Inicjatyw Obywatelskich 50+ - 300 tys. zł
• Program Lubuskie siłownie pod chmurką: 92,6 tys. zł
• Program Rekreacja nad lubuską wodą (rewitalizacja kąpielisk): 360 tys. zł
• Wsparcie organizacji pozarządowych, w zakresie: edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki regionalnej i przeciwdziałania alkoholizmowi - 1,9 mln zł
• Obchody 100-lecia Niepodległości Polski - 500 tys. zł
• Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 950 tys. zł
• Dofinansowanie do procedur In Vitro – 100 tys. zł
• Otwarte Konkursy dla organizacji pozarządowych - 400 tys. zł
• Dotacje dla gmin i powiatów do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 955 tys. zł
• Program Odnowy Wsi - wsparcie działań na obszarach wiejskich - 800 tys. zł

Trwa realizacja następujących projektów:

- Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury

Projekt zakłada modernizację zabytkowej willi Suckera wraz z dostosowaniem jej na potrzeby osób niepełnosprawnych, rozbudowę istniejących budynków (poligrafii i garaży)

Szacowany koszt: 6.192.712 zł

- Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku.

W wyniku planowanych prac powstaną innowacyjne przestrzenie umożliwiające pełną realizację programu edukacji kulturalnej tj. sale interaktywne z mobilnymi stanowiskami komputerowymi, sala ze stanowiskami do twórczej pracy, pracownia druku, sala wielofunkcyjna umożliwiająca ustawienie sceny i widowni, organizację warsztatów, szkoleń itp., hall z częścią rekreacyjno – ekspozycyjną. Zagospodarowanie terenu obejmie wyznaczenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, park zabaw dla dzieci, scenkę plenerową, ogródek kawiarniany zintegrowany z willą, nowe oświetlenie itp.

Szacowany koszt: 21.656.912 zł

Planowana jest Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze .

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej oraz na scenie lakowej dla dzieci i młodzieży. W związku z zaplanowaną inwestycją złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szacowany koszt projektu: 13.045.000 zł

29 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie a Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze została zawarta umowa na realizację projektu "Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt zakłada rozbudowę budynku mającą na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki. W wyniku jego realizacji powstaną nowe sale wystawowe, poszerzona zostanie powierzchnia magazynowa, pracownia digitalizacji zbiorów, sala edukacyjno – odczytowa.

Szacowana wartość projektu: ok. 18.300 000 zł

Planowana jest realizacja projektu Rozbudowa i modernizacja F ilharmonii Zielonogórskiej , której głównym celem jest dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcjonowania, użytkowania, doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców. Zakres planowanych prac obejmuje: modernizację wejścia do budynku Filharmonii oraz modernizację istniejącego budynku i sali koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód (nowe wejście do bud., kawiarnia z zapleczem, szatnia, sala kameralna, modernizacja klimatyzacji, nagłośnienia, oświetlenia, toalet, instalacji wod.-kan., przebudowa piwnic, zainstalowanie zapadni dla fortepianu, przystosowanie budynku do nowych wymagań p.poż.) . Instytucja posiada program funkcjonalno- użytkowy.

Szacowana wartość projektu: ok. 4.600 000 zł

Trwa realizacja projektu „Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim- ETAP V” . Rewitalizacja obiektu oraz zakup nowego wyposażenia. Zaplanowano m.in. remont małej Sceny Teatru wraz z holem głównym dolnym, górnym, wejściowym i szatniowym, remont portierni i klatki schodowej, remont biura obsługi widzów, remont kasy, remont kawiarni, remont pozostałej części elewacji wschodniej , zachodniej i południowej wraz dociepleniem, wymiana drzwi wewnętrznych bocznych i zewnętrznych bocznych, schody zewnętrzne boczne instalacje oświetlenia alarmowego, instalacje wyrównawcze oraz alarmowe .

Szacowana wartość projektu ogółem: 7 697 921 zł

Od wielu lat samorząd województwa dba o systematyczny rozwój i modernizację bazy sportowej w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Kolejne zadania w WOSiR są realizowane także obecnie. Jedną z nich jest projekt „Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków”. W zakres inwestycji wchodzą domki typu bungalow – 8 sztuk, budynek internatu sportowego „Na Sianie”, budynek internatu sportowego „Klocki” oraz budynek zaplecza technicznego. Głównym celem zadania jest :

- redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery,

- zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej

- poprawa izolacyjności cieplnej budynków.
Wprowadzenie elementów odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltanika, kogeneracja) wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania Ośrodka w pozycji media.

Okres realizacji robót budowlanych: 2018 - 2019

Całkowita wartość projektu projektu: 10,5 mln zł.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -