Studium rozwoju systemów energetycznych

Mając na uwadze pojawiające się problemy z zapewnieniem dostaw energii na terenie województwa lubuskiego, zarówno elektrycznej, jak i paliw gazowych, rosnące zapotrzebowanie na energię, powiązane ze wzrostem cen energii, konieczność inwestowania w rozbudowę sieci przesyłowych i budowę nowych źródeł wytwórczych oraz wypełniania Unijnych Celów w tym zakresie, określonych w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady, zaistniała potrzeba opracowania strategicznego dokumentu na poziomie wojewódzkim, który pozwoli na prowadzenie aktywnej koordynacji polityki energetycznej.

W zawiązku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego zlecił w 2008 roku wykonanie dokumentu pn. "Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej", ukazującego szczegółowy stan infrastruktury energetycznej na terenie województwa lubuskiego, jego problemy oraz możliwości rozwoju.

Na potrzeby opiniowania, nadzorowania prac nad powstawaniem i wdrażaniem wyników ww. opracowania, powołano Regionalną Radę ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego, w której skład wchodzą przedstawiciele parlamentu RP, administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i opiniotwórczych.

W listopadzie 2008 roku Regionalna Rada przyjęła ww. dokument, który wg jej członków, jest w skali kraju przedsięwzięciem pionierskim i zasługuje na szczególną uwagę.

Kolejno w czerwcu 2009 roku "Studium..." było tematem posiedzenia Zarządu Województwa Lubuskiego, łączonej Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz XXXIX zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, na których szczegółowo przedstawiono zapisy opracowania, a następnie przyjęto niniejszy dokument.

Powstanie "Studium..." jest w pełni uzasadnione, gdyż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa, tj. opiniuje na potrzeby Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe opracowane przez gminy, w zakresie współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa, Projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, a także wnioski o udzielenie, cofnięcie i zmianę koncesji związanych z działalnością przedsiębiorstw energetycznych.

Dodatkowo „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku”(obowiązująca podczas prac nad „Studium…”) określała rolę samorządu wojewódzkiego, który wg powyższej "Polityki..." odpowiedzialny był głównie za zapewnienie warunków do rozwoju infrastrukturalnych połączeń międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych, w tym przede wszystkim na terenie województwa, i koordynację rozwoju energetyki w gminach.

W nowej „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” oceniono, że zasady polegające na współpracy administracji rządowej i samorządowej w realizacji polityki energetycznej są słuszne, uniwersalne oraz kierunkowo spójne z europejską polityką energetyczną.


Wykonanie "Studium rozwoju systemów energetycznych..." jest również zgodne ze Stanowiskiem Konwentu Marszałków RP z dnia 29 lutego 2008 roku, w sprawie roli samorządów wojewódzkich w planowaniu energetycznym, które określa m.in. potrzebę wprowadzenia zapisów obligujących samorząd województwa do opracowania dokumentu o charakterze Wojewódzkiego Programu Rozwoju Energetyki, zgodnego z aktualną Polityką Energetyczną Polski, a jednocześnie uwzględniającego cechy charakterystyczne regionu.

Ze względu na bardzo obszerny materiał macierzystego dokumentu zdecydowano o opracowaniu, a następnie udostępnianiu go w formie streszczenia specjalistycznego pt. "Kompendium Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej", które prezentujemy poniżej.

Wykonawcą obu dokumentów była firma "Energoekspert" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, której pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania planów energetycznych, gospodarki energetycznej, poszanowania energii, ciepłownictwa, energetyki, ekologii, prowadzenia projektów inwestycyjnych i finansowania przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące "Studium..." można uzyskać w Departamencie Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, tel. 068 45 65 524 lub 445, fax: 068 325 50 38, e-mail: dg@lubuskie.pl

Dodatkowo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag oraz komentarzy do zamieszczonego "Studium...", co pozwoli na bieżącą, rzetelną analizę sytuacji energetycznej województwa oraz aktualizację zapisów dokumentu.

Do pobrania:

"Kompendium Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej"
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE