Opłata produktowa

 OPŁATA PRODUKTOWA oraz GOSPODARKA OPAKOWANIAMI

Telefony:
tel. (0-68) 45-65-387 Bartłomiej Kowalski

UWAGA - zmiany w gospodarce opakowaniami od 01.01.2014 r. 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 90 z 2007 r. poz. 607 z późn. zm.)

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. z 2013 r. poz. 888)

 

WYBRANE DEFINICJE

Opłata produktowa - jest to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy opon, lamp wyładowczych oraz olejów smarowych

 

Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.


Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.


Obowiązek realizowania odzysku i recyklingu dotyczy wprowadzania na rynek krajowy :

produktów w opakowaniach: 
• z tworzyw sztucznych,
• z aluminium,
• ze stali, w tym z blachy stalowej,
• z papieru i tektury,
• ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
• z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów),
• wielomateriałowych,
oraz produktów takich jak:
• oleje smarowe,
• opony.


Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) określa wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu oraz zasady działania organizacji odzysku, zasady postępowania z opakowaniami oraz produktami w opakowaniach jak również zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

 

Ustawa określa:
1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,
2) zasady działania organizacji odzysku opakowań,
3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej
- w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.
2. Ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorców:
1) będących organizacjami odzysku opakowań;
2) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
a) odpadów opakowaniowych,
b) produktów w opakowaniach;
3) dystrybuujących produkty w opakowaniach;
4) eksportujących:
a) odpady opakowaniowe,
b) opakowania,
c) produkty w opakowaniach;
5) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
6) wprowadzających opakowania;
7) wprowadzających produkty w opakowaniach.
3. Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Opakowania - sprawozdania
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej mówi m.in., że: przedsiębiorca i organizacja, są obowiązani do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP-1>>>pobierz (sprawozdanie za lata 2006-2009>>>pobierz) w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Sprawozdanie to powinno zawierać informację:
a) o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy,
b) o odpowiedniej masie opakowań, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
c) o odpowiedniej masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
d) o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje

Jak obliczyć opłatę produktową?

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 (Dz. U . 2007 Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.
2. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktów.
3. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi:
masa w kilogramach - dla produktów 

Wzór na wyliczenie w załączniku nr 2 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz.888)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

Stawki opłat:                                     Roczne poziomy odzysku i recyklingu:

 na rok 2008-2009                               na rok 2008 - 2014  

na rok 2010                                  


Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Getin Noble  Bank S.A. Centrala
Numer:
64 1560 0013 2483 0674 1808 0006
Zarząd Województwa Lubuskiego

w Zielonej Górze


Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.


Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 oraz produktów wymienionych w załączniku  3 nie przekracza 50 zł (ten zapis obowiązuje od 1 kwietnia 2005 r.- we wcześniejszych latach należało wnieść opłatę produktową bez względu na jej wysokość)
UWAGA od 01.01.2015 r. nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 oraz produktów wymienionych w załączniku  3 nie przekracza 100 zł.

UWAGA !

Kto, produkując, importując, dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportując lub dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, nie składa marszałkowi województwa sprawozdań o opakowaniach lub składa sprawozdanie niezgodne z dokumentami, niekompletne lub nieterminowo, podlega karze grzywny !!!

 

WAŻNE !

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

 

Poza tym:

 

 

 • Punkt Informacyjny
 • Senator Helena Hatka
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Invest in Lubuskie
 • FIO
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE