Opakowania i produkty

 OPAKOWANIA I PRODUKTY

 

OPŁATA PRODUKTOWA DOTYCZY OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW

Tel. 68 45 65 578 – sprawy merytoryczne, sprawozdania

Tel. 68 45 65 336 – sprawy księgowe dot. opakowań i produktów

Tel. 68 45 65 335 – sprawy księgowe dot. opakowań i produktów

 

REJESTR podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa zostaje przesunięty najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2015r. poz. 1688)

 

Od 1 stycznia 2014 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

 

Przepisy te zostały zmienione ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688). Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 

NOWE SPRAWOZDANIA ZA 2015 ROK SKŁADAJĄ:

 1. Wytwarzający opakowania (dawne OPAK-1),
 2. Importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (dawne OPAK-2),
 3. Eksportujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (dawne OPAK-3),
 4. Eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (dawne OPAK-3),
 5. Wprowadzający produkty w opakowaniach powyżej jak i poniżej 1 Mg (dawne OŚ-OP1),
 6. Organizacja odzysku opakowań.

Powyższe sprawozdanie składamy pamiętając, że należy wypełnić i wydrukować TYLKO te tabele, które dotyczą prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę:

ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH, O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 - NIE drukować tabel które nie są wypełniane

 

Przedsiębiorcy wprowadzający jakiekolwiek opakowania o łącznej masie  do 1 Mg oraz, którzy chcą skorzystać za 2015 r. ze zwolnienia  składają marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca 2016 roku:

 

1. roczne sprawozdanie dotyczące ilości i rodzajów wprowadzonych opakowań produktów z wyliczoną kwotą zwolnienia z opłaty produktowej, obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej( 4,50 zł/kg) dla opakowań ( podajemy masę opakowań wprowadzonych w 2015r.)
2. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)
3. informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych  
na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Zwolnienie z opłaty za opakowania  następuje w ramach pomocy de minimis pod warunkiem spełnienia warunków dopuszczalności pomocy de minimis określonych w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie. Wartość pomocy obliczana jest przy zastosowaniu maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o której mowa w art. 35 ust. 1 tj. 4,50zł za 1 kg.  

 

Wymagane dokumenty (druki do pobrania):

 

Ad. 2:

 - oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w badanym okresie 

 

Ad. 3:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis      

 

Ważne !!! 

Przedsiębiorcy, którzy w 2015 roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do 1 Mg, ale nie złożą  marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca 2016 roku dokumentów o udzielenie pomocy de minimis powinni rozliczyć się za 2015 rok z wykonania obowiązku wykonania odzysku i recyklingu opakowań na zasadach określonych poniżej.  

Rozliczenie się z obowiązku określonego w art. 17 ust.1 ustawy przez przedsiębiorców, którzy wprowadzili w danym roku do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań powyżej 1 Mg :

1. 
Rozliczenie z wykonania obowiązku wykonania odzysku i recyklingu opakowań następuje na koniec roku kalendarzowego.

2. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13  czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązek rozliczania się z wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dokonywany jest w oparciu o masę opakowań danego rodzaju wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku rozliczeniowym (np. za rok 2015 r. w oparciu o masę opakowań wprowadzonych w 2014r.), a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w danym roku kalendarzowym w stosunku do masy opakowań wprowadzonych w tym roku.

3. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych  zalicza się procesy odzysku R1-R9, a dla recyklingu zalicza się procesy odzysku R2-R9 wymienione w zał. nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. Należy pamiętać o konieczności pozyskania dokumentów DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Przygotowując sprawozdanie za rok 2015 należy uwzględnić  dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR za rok 2015.

4. 
Wprowadzający produkty w opakowaniach, który nie wykonał obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13  czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi lub wykonał go tylko częściowo, jest obowiązany wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: recyklingu dla poszczególnych rodzajów wprowadzonych opakowań; recyklingu dla wszystkich opakowań razem; odzysku dla wszystkich opakowań razem. Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy.

5. 
Do obliczeń opłaty produktowej za rok 2015 należy przyjąć stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1972)

6. Do obliczenia opłaty produktowej za rok 2015 należy przyjąć docelowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013r.

7. Wyliczoną opłatę produktową należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

8. Roczne sprawozdanie  za lata 2015-2016, zgodnie z art. 237 b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przedsiębiorcy oraz organizacje odzysku sporządzają i składają na nowych wzorach, które ukazały się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. z 2016r. poz 182)

9. 
Roczne sprawozdanie za rok 2015 należy złożyć do dnia 15 marca 2016 roku.

10. 
Przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę z organizacją odzysku opakowań na realizację dla niego obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1, może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania  w zakresie masy wytworzonych opakowań (dawny OPAK-1), masy opakowań przywiezionych z zagranicy (dawny OPAK-2) oraz masy opakowań przywiezionych z zagranicy opakowań (dawny OPAK-3)-organizacji odzysku opakowań. W takiej sytuacji roczne sprawozdanie zostanie sporządzone przez organizację odzysku zbiorczo dla wszystkich przedsiębiorców, natomiast  dane przedsiębiorcy (nazwa, siedziba itp.), od którego te obowiązki zostały przejęte  znajdą się w wykazie przekazywanym do marszałka województwa przez organizację odzysku opakowań.

11. Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym osiągnęli wyższy niż wymagany poziom odzysku lub recyklingu, daną nadwyżkę mogą rozliczyć w roku następnym tj. w roku 2014 – nie więcej niż 10% wymaganego poziomu z 2013 roku, natomiast w kolejnych latach brak możliwości rozliczenia takiej nadwyżki.

12Zaległe sprawozdania (za rok 2014 i lata poprzedzające rok 2014) o symbolach : OPAK-1,OPAK-2, OPAK -3, należy sporządzać zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 4, poz. 30) – podstawa prawna art. 237 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

13. Zaległe sprawozdania za rok 2014 i lata poprzedzające rok 2014 o symbolu OŚ-OP1  należy sporządzać zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775) oraz stosować zasady, stawki, poziomy odzysku i recyklingu  obowiązujące w danym roku sprawozdawczym - podstawa prawna art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

Przedsiębiorcy wprowadzający  produkty (opony, oleje), którzy rozliczają samodzielnie obowiązki ustawowe należy złożyć następujące dokumenty:

- opłata produktowa OŚ-OP1 2015 dla produktów (w przypadku sprawozdania za 2015 r. należy uwzględnić masę produktów wprowadzonych w 2014 r. natomiast poziomy odzysku zgodne z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

 

Do obliczeń opłaty produktowej należy przyjąć stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów. Wysokość należnej opłaty produktowej- należy obliczyć z podziałem na poszczególne rodzaje produktów, według następującego wzoru.

 

WAŻNE!!!!

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł

- opłata produktowa OŚ-OP1 za lata 2009 - 2014 dla opakowań i produktów

 

Termin złożenia: do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
Publiczne kampanie edukacyjne

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi wprowadzający  produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek może być realizowany:

SAMODZIELNIE

PRZEZ ORGANIZACJĘ OPAKOWAŃ

- przeznacza się 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych  do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na samodzielne zorganizowanie publicznej kampanii edukacyjnej lub przeznacza się 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na konto NFOŚiGW 

- Przeznacza się 5 % przychodów związanych z przyjęciem obowiązku odzysku i recyklingu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym

 

Rozliczenie wykonania powyższego obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego
(art. 19 ust. 5 ww. ustawy).

Wprowadzający produkty w opakowaniach składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania,
o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

 

Opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w terminie:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Getin Noble Bank S.A. Centrala 

 • do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za opakowania)

Konto, na które należy uiszczać opłatę produktową dla opakowań:

nr konta: 39 1560 0013 2067 4180 8000 0187

 • do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za produkty)

Konto, na które należy uiszczać opłatę produktową dla produktów:

nr konta: 64 1560 0013 2483 0674 1808 0006


Ważne - przykłady właściwego opisu przelewów

 • W celu prawidłowego zaksięgowania opłaty produktowej, w opisie przelewu należy wskazać zarówno płatnika (nr REGON), okres należności i rodzaj opłaty (opłata produktowa) np.:

"REGON-999999999 - 2009 rok Opłata produktowa dla opakowań".

"REGON-999999999 - 2009 rok Opłata produktowa dla produktów".

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE