Opakowania i produkty

 OPAKOWANIA I PRODUKTY

Telefony:
tel. (0-68) 45-65-578


UWAGA
- zmiany w gospodarce opakowaniami od 01.01.2014 r. Opłatę produktową uiszcza się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w terminie:
- do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za opakowania)
do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za produkty)

 


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Getin Noble Bank S.A. Centrala 

39 1560 0013 2067 4180 8000 0187
(opłata produktowa za opakowania począwszy od wpłat za 2014r.)

64 1560 0013 2483 0674 1808 0006
(opłata produktowa za lata 2009-2013 oraz produkty począwszy od wpłat za 2014r. – np. oleje, opony)

 

1. Nie wnosi się opłaty produktowej za lata 2014, której łączna roczna wysokość dla wszystkich PRODUKTÓW nie przekracza 100 zł (art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej).

 

2. Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach za lata 2014, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg nie dotyczą obowiązki ustawy w zakresie:

- uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- opłaty produktowej

- dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR

(art.6 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)
UWAGA!
Nie zwalnia to jednak z obowiązku przesyłania marszałkowi województwa rocznych sprawozdań.

Przedsiębiorcy  składają wówczas marszałkowi województwa zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis.Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty produktowej wynikające z  Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - UGOPAK, zmieniające jednocześnie Ustawę z dnia maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.


W związku z powyższym opłata produktowa została podzielona na:
· opłatę produktową dla produktów 
· opłatę produktową dla opakowańUstawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 90 z 2007 r. poz. 607 z późn. zm.)

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. z 2013 r. poz. 888)Od 1 stycznia 2014 obowiązuje nowy katalog Produktów. Ze względu na brak aktów wykonawczych do obowiązujących przepisów rok 2014 jest rozliczany w sposób idywidualny, wg poniższych zasad opartych m.in na podstawie interpretacji Ministerstwa Środowiska z dnia 6 maja 2014 r.:
 
· funkcjonuje nowe nazewnictwo wg obowiązujących przepisów,
· do obliczeń stosowane są wymagane poziomy odzysku i recyklingu oraz stawki z roku 2013,
· w przypadku produktów, które w poprzednich latach występowały pod różnymi kodami PKWiU i miały różne stawki a w roku 2014 występują pod jednym kodem, przyjęto zasadę powielania pozycji z obowiązującą w 2014 nazwą (w nawiasie podawana jest nazwa wg poprzedniego systemu) i stawkami z roku 2013,
· dla produktów nowych, niewystepujących w roku 2013, wymagany poziom, uzyskany poziom oraz opłata produktowa nie jest wyliczana, lecz ilość wprowadzonych na rynek produktów pojawia się na raportach i wykazach,
 
· zlikwidowano opcję rozliczania obowiązku odzysku i recyklingu w ramach sieci selektywnego zbierania - od 2014 r. obowiązek odzysku i recyklingu produktów wykonywany samodzielnie podlega wymaganym poziomom odzysku i recyklingu określonych w prawie (nie ma opcji 100% odzysku i recyklingu)
 

Uzyskany poziom odzysku i recyklingu
od 2014 r. stanowi iloraz produktów poddanych odzyskowi lub recyklingowi w danym roku do ilości produktów podlegających odzyskowi lub recyklingowi w roku poprzednim. Wartość tę należy wprowadzić ręcznie na zakładce Odzysk i recykling.
 


Nadwyżka
z roku 2013 przenosza jest w wysokości maks. 10% wymaganego poziomu w 2013 r.
Na kolejne lata, czyli z roku 2014, nadwyżka nie będzie przenoszona w ogóle. 


Od 1 stycznia 2014 obowiązuje nowy katalog Opakowań i nowe zasady wykonywania obowiązku odzysku i recyklingu. Ze względu na brak wszystkich aktów wykonawczych do obowiązujących przepisów rok 2014 jest rozliczany w sposób idywidualny, wg poniższych zasad opartych m.in na podstawie interpretacji Ministerstwa Środowiska z dnia 6 maja 2014 r.:
 
· funkcjonuje nowe nazewnictwo wg obowiązujących przepisów,
· do obliczeń stosowane są wymagane poziomy odzysku i recyklingu określone w ustawie UGOPAK na rok 2014 oraz stawki z roku 2013,
· opakowania wielomateriałowe rozliczane są wg rodzajów materiałów przeważających w opakowaniach wielomateriałowych i stawek im przypisanych w roku 2013
· dla nowego rodzaju opakowań, niewystępującego w roku 2013 (opakowania pozostałe), nie ma określonego poziomu recyklingu ani stawki - ilość tych opakowań wchodzi w skład sumy opakowań razem ze stawką opłatową równą zero
 
· dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych wprowadzono możliwość rozliczania obowiązku w porozumieniu - możliwość wprowadzania określonych poziomów z porozumień z warunkiem minimalnych poziomów odzysku i recyklingu dla porozumień
· w przypadku nieosiągnięcia poziomów odzysku lub recyklingu określonych w porozumieniu opłata jest podwajana
· opcja rozliczania obowiązku odzysku i recyklingu w ramach sieci selektywnego zbierania - od 2014 r. została zamieniona na obowiązek odzysku i recyklingu produktów wykonywany we własnym zakresie z wymaganym poziomem 100%
 


Uzyskany poziom odzysku lub recyklingu
od 2014 r. stanowi iloraz opakowań poddanych odzyskowi lub recyklingowi w danym roku do ilości opakowań podlegających odzyskowi lub recyklingowi w roku poprzednim. Wartość tę należy wprowadzić ręcznie na zakładce Odzysk i recykling.
 
 


Dokumenty potwierdzające wykonanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: 


DPR
- rozumie się przez to dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych,

 w tym określający masę odpadów i sposób ich recyklingu.

DPO- rozumie się przez to dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu.

EDPR- rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowa dostawę odpadów w celu poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów.

EDPO- rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowa dostawę odpadów w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku , w tym określający masę tych odpadów.

Dokument  należy dostarczyć marszałkowi województwa w przeciągu 30 dni od zakończenia kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku (art. 23, art. 24 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Za IV kwartał 2014r ( czyli do 30 stycznia 2015r.) obowiązują nowe wzory dokumentów DPO i DPR.
WYBRANE DEFINICJE

Recykling - to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,
 
recykling organiczny - to obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
 
Odzysk - to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach, 
 
odzysk energii - to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii, 
 
Organizacja odzysku
Obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych przedsiębiorca może spełnić samodzielnie, albo za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej organizacją. Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.
 
Organizacja może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Przedmiotem działania organizacji może być wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna.
 


Poziom odzysku i recyklingu
1. Wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r., nr 90, poz.607) 
 
Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym – w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku. 
 
2. Wg Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,(Dz.U. z 2013 r. poz.888) 
 
Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.
Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozpoczyna działalność gospodarczą w danym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku.
 


Wielokrotny użytek
- to każde działanie, w trakcie którego opakowanie przeznaczone i zaprojektowane do co najmniej dwukrotnego zastosowania jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego było pierwotnie przeznaczone.
 


Opakowanie wielokrotnego użytku
– rozumie się przez to opakowanie posiadające właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych dostępnych na rynku umożliwiających powtórne wykorzystanie opakowania; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku;
 
 
 
Opakowania (w rozumieniu ustawy (Dz.U.z 2013 r. poz.888)) - to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu,  dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych.
 
Za opakowanie uważa się:
 
1) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, bez uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania;
 
2) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1:
 
a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży,
 
b) jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży;
 
3) część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, z tym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony
 
do wspólnego użycia lub usunięcia
 
Opakowania obejmują:
 
· opakowania jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku,
· opakowania zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech,
· opakowania transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

 

Opłata produktowa
 
Opłata produktowa - opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, olejów smarowych.
 
Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo ilości produktów lub opakowań, z wyłączeniem przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy, w drodze sprzedaży lub importu, akumulatory ołowiowe (kwasowe).Opłatę produktową oblicza się oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu .
 
Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy i produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (z wyłączeniem produktów określonych w poz. 4) oraz w załączniku nr 3 do ustawy doroku 2013 włącznie.
 
Od 2014 roku opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla produktów, wg załącznika 4a do Dz. U. z 2007, nr 90 poz. 607 i oddzielnie dla opakowań, wg załącznika 1 Dz. U. z 2013, poz. 888.Odpad opakowaniowy
 
- rozumie się przez to opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań (wg Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi- Dz. U. z 2013, poz. 888)
 


Odpad poużytkowy
 
Odpad poużytkowy - to odpady powstające z produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy o opłacie produktowej (Dz.U. nr 63/2001 r. poz.639)  - definicja obowiązuje do 31.12 2013 r.
 


Przedsiębiorca - opłata produktowa 
 
1. Wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r., nr 90, poz.607) 
 
 – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepi-sów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 i 675), dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju;
 
2. Wg Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,(Dz.U. z 2013 r. poz.888) 
 
- rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 i 675);

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) określa wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu oraz zasady działania organizacji odzysku, zasady postępowania z opakowaniami oraz produktami w opakowaniach jak również zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.Ustawa określa:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,
2) zasady działania organizacji odzysku opakowań,
3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej
- w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.
2. Ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorców:
1) będących organizacjami odzysku opakowań;
2) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
a) odpadów opakowaniowych,
b) produktów w opakowaniach;
3) dystrybuujących produkty w opakowaniach;
4) eksportujących:
a) odpady opakowaniowe,
b) opakowania,
c) produkty w opakowaniach;
5) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
6) wprowadzających opakowania;
7) wprowadzających produkty w opakowaniach.
3. Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.


Opakowania - sprawozdania

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej mówi m.in., że: przedsiębiorca i organizacja, są obowiązani do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP-1>>>pobierz (sprawozdanie za lata 2006-2009>>>pobierz) w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Sprawozdanie to powinno zawierać informację:
a) o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy,
b) o odpowiedniej masie opakowań, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
c) o odpowiedniej masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
d) o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje


Wzór na wyliczenie w załączniku nr 2 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz.888)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

Stawki opłat:                               Roczne poziomy odzysku i recyklingu:

 na rok 2008-2009                               na rok 2008 - 2013  

na rok 2010-2014                                  

 Roczne poziomy odzysku i recyklingu:

 

2014r.

 

- opakowania zał. 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888)

 

- produkty zał. 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607)

 

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.Nie wnosi się opłaty produktowej
, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 oraz produktów wymienionych w załączniku  3 nie przekracza 50 zł (ten zapis obowiązuje od 1 kwietnia 2005 r.- we wcześniejszych latach należało wnieść opłatę produktową bez względu na jej wysokość)
UWAGA !

Kto, produkując, importując, dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportując lub dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, nie składa marszałkowi województwa sprawozdań o opakowaniach lub składa sprawozdanie niezgodne z dokumentami, niekompletne lub nieterminowo, podlega karze grzywny !!!

 

WAŻNE !

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

 

Poza tym:


Publiczne kampanie edukacyjne

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający  produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek może być realizowany:

 

SAMODZIELNIE

PRZEZ ORGANIZACJĘ OPAKOWAŃ

- przeznacza się 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych  do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na samodzielne zorganizowanie publicznej kampanii edukacyjnej

lub

- przeznacza się 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na konto NFOŚiGW>>>http://www.nfosigw.gov.pl/kontakt/rachunki-bankowe/

 

 

 

- Przeznacza się 5 % przychodów związanych
z przyjęciem obowiązku odzysku
i recyklingu
opakowań w poprzednim roku kalendarzowym

 

Rozliczenie wykonania powyższego obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego
( art. 19 ust. 5 ww. ustawy).

Wprowadzający produkty w opakowaniach składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

 

Pomoc de minimis

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1Mg są zwolnieni - z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13  czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888):

 

-z obowiązku zapewnienia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 
-ze sporządzania dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych
i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,
 
-z uiszczenia opłaty produktowej.

 

Przedsiębiorca podlegający zwolnieniu z poniesienia opłaty produktowej jest  zobowiązany do przedłożenia w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresi'

2. w zależności od rodzaju pomocy o którą ubiega się wnioskodawca:

 

 

Dokumenty, o których mowa w p. 1 i 2 mogą być przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Zwolnienie z ponoszenia opłaty produktowej jest równoznaczne z udzieleniem pomocy de minimis. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. 4,50 zł za 1 kg).

Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska w zakresie ponoszenia opłaty produktowej - http://www.mos.gov.pl/kategoria/5479_interpretacje_do_ustawy/

  
 

 

 

 

 • Festiwal Nauki 2015
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Senator Helena Hatka
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • EFS
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE