Szczegóły aktualności:

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Małgorzata Tramś-Zielińska | POKL | 25-09-2012
25.09.2012 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników i wolontariuszy.

Realizacja projektu

 • 1 lipca 2012 r. - 31 grudnia 2013 r.

 

Docelowa grupa wsparcia

 • pracownicy i wolontariusze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zajmujący się działaniami z obszaru polityki społecznej
 • pracownicy i wolontariusze ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
 • pracownicy samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań
 • pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów integracji społecznej realizujący działania w zakresie aktywnej integracji
 • pracownicy publicznych służb społecznych – w zakresie wspólnych działań partnerskich
 • przedstawiciele innych służb społecznych np. kuratorzy sadowi, policjanci. pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe - w zakresie organizacji i szkolenia wspólnych zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych
 • jednostki samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu, gminy, przedsiębiorcy, media lokalne i regionalne
 • partnerzy społeczni i gospodarczy

 

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

 • szkolenia dla kadry instytucji pomocy i integracji społecznej
 • specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
 • studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu ekonomii społecznej
 • koordynacja realizacji, realizacja i monitoring Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej
 • kampania promocyjno – informacyjna o zasięgu regionalnym

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

 

Projekt realizowany będzie przez Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, mający siedzibę przy ul. Alei Niepodległości 36 w Zielonej Górze.
zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE