Szczegóły aktualności:

Spotkanie przedstawicieli pięciu urzędów marszałkowskich

Małgorzata Tramś-Zielińska | Polska Zachodnia | 01-09-2014

28 sierpnia br. w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli pięciu urzędów marszałkowskich zaangażowanych w realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Województwo Lubuskie reprezentował Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej.

Tematami spotkania w Poznaniu były zakres i forma zapisu projektów wynikających ze SRPZ 2020
w mandatach negocjacyjnych kontraktu terytorialnego oraz sposób monitorowania i zarządzania realizacją tej strategii.

Potwierdzono, że zgodnie z zapisami strategii, spotkania Zespołu roboczego ds. SRPZ 2020 będą organizowane co najmniej dwa razy w roku, a koordynacja prac Zespołu będzie rotacyjna. Podczas spotkania w Poznaniu ustalono, że jako pierwsze - do końca bieżącego roku prezydencję obejmuje Województwo Lubuskie, a następnie kolejno dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie
i zachodniopomorskie. W skład Zespołu wejdą dyrektorzy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za Strategię Rozwoju Polski Zachodniej.

Przypomnijmy, że do głównych zadań realizowanych przez Zespół należą: współpraca przy identyfikacji przedsięwzięć o znaczeniu ponadregionalnym i wymiana informacji na temat realizowanych przedsięwzięć oraz co najmniej raz w roku informowanie ministra właściwego do spraw rozwoju
o wynikach prac Zespołu.

Najważniejsze ustalenia dotyczące projektów ponadregionalnych i ich zapisu w kontraktach terytorialnych:

 1. Projekt Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych składać się będzie
  z 6 podprojektów:
 • Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII, akronim: INPRONKO)
 • Budowa Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim sp. z o.o. (WSzW)
  w Gorzowie Wlkp.
 • Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze
 • Stworzenie sieci wysokospecjalistycznych ośrodków diagnostyczno-leczniczych w zakresie chorób nowotworowych w oparciu o SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
 • Budowa nowego szpitala we Wrocławiu na potrzeby szpitali monospecjalistycznych – Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc
 • Budowa i wyposażenie Zakładu Diagnostyki Radioizotopowej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
 1. W projekcie Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy wyodrębniono 4 podprojekty:
 • Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT)
 • Centrum Technologii Nanofotonicznych
 • Zachodnie Centrum zaawansowanych materiałów, nanomateriałów i biomateriałów
 • Transfer nowoczesnych technologii materiałów budowlanych, rozwiązań konstrukcyjno-technicznych do gospodarki makroregionu oraz kształcenie kadr inżynierskich dla jej potrzeb.
 1. Należy podjąć rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o sposobie uwzględnienia projektów Polski Zachodniej w kontraktach terytorialnych w taki sposób, by wyeksponować znaczenie tych projektów nie tylko dla poszczególnych województw, ale dla rozwoju całego makroregionu i kraju.

 

Opracowanie: Joanna Jackiewicz, stanowisko ds. programów ponadregionalnych

Zapisz się do naszego newslettera!