Szczegóły aktualności:

Lubuskie stawia na innowacje

Marzena Toczek | Wydarzenia | 04-11-2015

Zarząd województwa podczas posiedzenia 3 listopada br. przyjął projekt Programu Rozwoju Innowacji do 2020 roku. Teraz projekt ten trafi  do konsultacji społecznych, których celem jest poznanie i zebranie opinii oraz propozycji na temat zapisów dokumentu.

Program Rozwoju Innowacji (PRI) jest dokumentem stanowiącym odpowiedź na wyzwania jakie przed przedsiębiorcami, sektorem nauki i instytucjami otoczenia biznesu, jak i samorządem regionalnym stawia nowy okres programowania 2014-2020. Są one związane z nowym podejściem do polityki innowacyjnej, opartym na identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu w  ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Program powstał w wyniku dwuletniego procesu rozpoczętego identyfikacją obszarów inteligentnej specjalizacji regionu w roku 2014 i kontynuowanego w ramach prac nad zapisami samego Program Rozwoju Innowacji w roku 2015.

Efektem wdrożenia PRI powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Będą one osiągnięte zarówno poprzez zwiększanie wartości dodanej w sektorach tradycyjnie obecnych w regionie, jak i poprzez inwestycje w rozwój nowych, innowacyjnych i dynamicznie się rozwijających branż.

Województwo lubuskie będzie posiadało trzy obszary specjalizacji:

 I.  Zielona Gospodarka

Specjalizacja obejmuje:

 • Technologie środowiskowe, w tym m.in. produkty, procesy technologiczne, usługi, koncepcje działania, które powodują mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego.
 • Biogospodarkę, obejmującą wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w różnej formie.
 • Wysoko zaawansowane usługi środowiskowe, komplementarne w stosunku do obszaru technologicznego, obejmujące przede wszystkim usługi laboratoryjne oraz projektowe.
 • Inne branże wspomagające, takie, jak: sektor ICT, przemysł metalowy świadczący usługi dla obszaru technologii i usług środowiskowych, procesy logistyczne.

 II.Zdrowie i jakość życia

Specjalizacja obejmuje:

 • Rozwój metod leczenia na bazie technologii medycznych oraz aparatury medycznej.
 • Wysoko zaawansowane usługi medyczne obejmujące przede wszystkim profilaktykę i rehabilitację.
 • Turystykę zdrowotną połączoną z innymi działaniami takimi, jak: sport, rekreacja i wypoczynek.
 • Zdrową, bezpieczną żywność (również produkty regionalne) od wytwarzania poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i rynkach zagranicznych (eksport).
 • Branże powiązane takie, jak: sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. dystrybucja i magazynowanie itp.).                                                                                                                                                                          III Innowacyjny przemysł

Specjalizacja obejmuje:

 • Przemysł ICT (Technologie informacyjno – komunikacyjne), obejmujący inteligentne media i infotainment, Internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych.
 • Przemysł metalowy, obejmujący przedsiębiorstwa produkujące maszyny, urządzenia, zespoły i części metalowe oraz konstrukcje i wyroby spawane.
 • Przemysł motoryzacyjny, w tym m.in. produkcję podzespołów, efektywność energetyczna i napędy alternatywne, bezpieczeństwo ruchu drogowego, inteligentne systemy transportowe.
 • Przemysł wydobywczy i energetyczny, obejmujący innowacyjne rozwiązania w zakresie procesu technologicznego, redukcję zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, rozwój nowych, nieznanych dotąd zastosowań paliw kopalnych.
 • Przemysł drzewny, meblarski i papierniczy, w tym innowacje w zakresie technologii, funkcjonalności i estetyki, rozwój technik i technologii surowco-, materiało- i energooszczędnych.

Jak składać uwagi?

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 18.11.2015 r. (środa) na adres mailowy: a.miroslawski@lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.


Do pobrania:

- Projekt Programu Rozwoju Innowacji
- Formularz zgłaszania uwag

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!