Szczegóły aktualności:

Ministerstwo odpowiada na apel marszałków Polski Zachodniej

Marzena Toczek | Wydarzenia | 24-02-2016

W nawiązaniu do „Apelu Marszałków Województw Polski Zachodniej w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dotyczącego możliwości wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej od granic z Republiką Czeską do ujścia Morza Bałtyckiego z uwzględnienie IV klasy żeglowności Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wystosował odpowiedź w powyższej kwestii.

W piśmie czytamy, iż aktualna polityka transportowa państwa jest określona w dokumencie pod nazwą: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Przewiduje się w niej liczne działania inwestycyjne na drogach wodnych, między innymi podjęcie decyzji w sprawie budowy połączenia wodnego śródlądowego Dunaj – Odra – Łaba spełniającego wymogi co najmniej IV klasy żeglowności. Minister informuje jednocześnie, że w uzupełnieniu dokumentu resort opracowuje Program rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych, który będzie wskazywał drogi wodne istotne ze względów transportowych oraz parametry ich przebudowy. Dokument ten ma powstać w ciągu kilku następnych tygodni. Ponadto ministerstwo rozpoczęło działania zmierzające do przystąpienia do Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym. Dodatkowo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej deklaruje podjęcie działań zmierzających do uzyskania co najmniej IV klasy żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej, aby możliwa była żegluga towarowa na całej jej długości.

Przypomnijmy, 15 stycznia br. we Wrocławiu w czasie spotkania związanego z inicjatywą „Partnerstwo-Odra” marszałkowie województw podpisali Apel w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dla wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności.   

- Odrzańska Droga Wodna jest unikalnym, transgranicznym ogniwem łączącym północ z południem, wschód z zachodem, wokół którego została ukształtowana sieć osadnicza makroregionu Polski Zachodniej. Podjęcie działań przygotowawczych dla urzeczywistnienia programu kompleksowej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, przybliży szansę na ożywienie transportu na kierunku północ-południe poprzez budowę Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, w tym udrożnienie Odry i jej pełne włączenie do sytemu śródlądowych dróg wodnych Europy i Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.  (...) Zagospodarowanie i aktywizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie silnym impulsem rozwojowym dla terenów przyległych. Przywrócenie i rozwój transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej, z wykorzystaniem śródlądowych portów rzecznych na Odrze stanowić będzie również dodatkowy impuls rozwojowy dla makroregionu Polski Zachodniej – czytamy w postulacie marszałków. Apel w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!