Szczegóły aktualności:

O aktualnej sytuacji gospodarczej w Lubuskiem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 04-05-2016

Jak wygląda sytuacja w lubuskich firmach? Z najnowszych danych opublikowanych przez Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych wynika, że wzrasta zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników.    

Zatrudnienie

W marcu br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,5 tys. osób, tj. o 1,9% więcej niż w analogicznym miesiącu ub. roku, wobec wzrostu w marcu ub. roku o 0,8%. Wzrost zatrudnienia odnotowano m.in. w przedsiębiorstwach z sekcji: transport i gospodarka magazynowa (o 12,7%), obsługa rynku nieruchomości (o 10,7%), budownictwo (o 2,1%), przetwórstwo przemysłowe (o 1,5%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,1%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,3%). W działach o największym udziale w przeciętnym zatrudnieniu największy wzrost, w relacji do analogicznego okresu ub. roku, zanotowano w transporcie lądowym i rurociągowym (o 12,5%). Wzrost zatrudnienia odnotowano również w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 7,4%), w produkcji wyrobów metalowych (o 5,9%), w handlu detalicznym (o 4,1%) oraz w produkcji mebli (o 1,4%).

Bezrobocie

W końcu marca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się zarówno w relacji do poprzedniego miesiąca (o 5,5%), jak również do notowanej przed rokiem (17,0%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,5%, tj. mniej o 0,6 p. proc. niż w lutym br. i o 2,0 p. proc. niż przed rokiem.

W końcu marca br. najniższą stopę bezrobocia odnotowano w miastach na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. (5,5%, wobec 6,3% przed rokiem) i Zielona Góra (6,7%, wobec 8,5%), a także w powiatach słubickim (6,3%, wobec 8,2%) i gorzowskim (8,5%, wobec 9,4%). Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w powiatach: nowosolskim (18,1%, wobec 21,1%) i strzelecko-drezdeneckim (17,7%, wobec 20,2%). W marcu br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 5,4 tys., tj. mniej niż w lutym br. (o 9,7%) i w analogicznym miesiącu ub. roku (o 10,8%).

 
Więcej informacji o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/

Dane pochodzą z publikacji Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych

Zapisz się do naszego newslettera!