Szczegóły aktualności:

RPO Lubuskie 2020 – 13 konkursów, 208 mln zł do wzięcia!

Marzena Toczek | RPO | 31-05-2016

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach RPO – Lubuskie 2020, ogłosił 13 konkursów. Aplikować można o środki w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, OP3 – Gospodarka niskoemisyjna,  OP4 – Środowisko i kultura, OP6 – Regionalny rynek pracy, OP7- Równowaga społeczna, OP8-Nowoczesna Edukacja oraz OP9 – Infrastruktura społeczna . Alokacja w 13 ogłoszonych konkursach wynosi ponad 208 mln zł. Nabór wniosków w ramach ogłoszonych konkursów rozpocznie się 30 czerwca 2016 r.

1. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I Promocja gospodarcza regionu) - 15 mln zł

2. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP) - 5  mln zł

3. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP - projekt grantowy) - 10 mln zł

4. Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT - 50 mln zł

5. Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom - 11,5 mln zł

6. Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra - 7 mln zł

7. Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra - 14,6 mln zł

8. Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy - 10 mln zł

9. Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia - 3 mln zł

10. Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej - 31 mln zł

11. Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT - 10 mln zł

12. Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra - 23 mln zł

13. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT - 18 mln zł

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!