Szczegóły aktualności:

Dofinansowanie na promocję gospodarczą

Marzena Toczek | RPO | 25-08-2016

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą regionu oraz umiędzynarodowienie sektora MŚP. W ramach dostępnej alokacji tj. 15 mln zł dofinansowanie otrzymały trzy projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 7,3 mln zł, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Osi priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, I Typ projektu - Promocja gospodarcza regionu. 


Zobacz: Listę projektów wybranych do dofinansowania.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!