Szczegóły aktualności:

Budżet na 2017 r. przyjęty

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 20-12-2016
18 głosów za, 9 przeciw i 2 wstrzymujące się - to wynik głosowania nad budżetem województwa lubuskiego na 2017 r. Podczas sesji radni województwa zajmowali się także wieloletnią prognozą finansową na lata 2017-2029. W przerwie obrad odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego oraz uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

W sesji uczestniczyli m.in. wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, przewodniczący Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego Wadim Tyszkiewicz, posłanka Krystyna Sibińska, senator Waldemar Sługocki, szefowa lubuskiego PSL Jolanta Fedak, samorządowcy woj. lubuskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i inni.

Podczas prezentacji projektu budżetu marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła m.in.: - W przyszłym roku będzie bardzo duże zaangażowanie środków unijnych. Mamy duży wzrost wydatków w stosunku do dochodów, a co za tym idzie - mamy deficyt. Ale nie boimy się tego deficytu, bo jest on inwestycyjny. Będzie on pokryty z kredytu i wolnych środków. Bardzo oszczędzamy, będziemy w stanie to spiąć. Wzrost rezerwy budżetowej wynika z konieczności zabezpieczenia wkładów własnych do projektów w obszarze kultury. W miarę, jak będą wybierane, to będziemy te środki przesuwać. Stać nas na taki budżet, to budżet wydatków inwestycyjnych. Działamy na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego. Udziały w PIT od 2010 stale rosną, podobnie udziały w podatku CIT, co się wiąże z rozwojem gospodarczym w naszym regionie. Wzrosło nam PKB. Zapraszam już dziś na konferencję pod hasłem „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”, na której chcemy pokazać potencjał gospodarczy naszego regionu i ukierunkowanie naszych działań na rok 2020. Pamiętam doskonale, kiedy przedstawialiśmy dane dotyczące 100 tys. mikro, małych i średnich firm, a według ostatnich danych statystycznych mamy 111 tys. tych firm.

Marszałek omówiła budżety poszczególnych departamentów i przedstawiła działania samorządu woj. lubuskiego w zakresie wsparcia przedsiębiorczości (wykaz działań na rzecz przedsiębiorczości – u dołu tekstu).

- Konsekwentnie realizujemy nasze priorytetowe cele strategiczne: cyfryzacja i dostępność telekomunikacyjna, dostępność transportowa. Nie ma więc tu inwestycyjnych niespodzianek – przekonywała marszałek. - Oprócz tego zabezpieczenie przeciwpowodziowe, możliwe dzięki negocjacjom z Bankiem Światowym. Te inwestycje są już wpisane do budżetu i to pozwala nam zrealizować strategiczne priorytety. Nie zapominamy o infrastrukturze społecznej, zaplanowaliśmy inwestycje nie tylko w instytucje kultury ale także w kapitał ludzki. Są pieniądze na stypendia, są pieniądze dla wykluczonych, na politykę społeczną i politykę senioralną. Jestem przekonana, że prowadzimy politykę regionalną w naszym województwie w sposób przewidywalny, zrównoważony i konsekwentny.

Pozytywną opinię na temat projektu budżetu województwa wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze. Stanowiska klubów radnych w sprawie projektu budżetu były jednak podzielone.

Radna Natalia Pawlak (PSL) oceniła budżet jako rekordowy. Przyznała, że wzrost dochodów to przede wszystkim zasługa funduszy unijnych, ale rosną także wpływy z PIT i CIT, co świadczy o wzroście gospodarczym w regionie. Dodała też, że inwestycje o znaczeniu priorytetowym zostały w budżecie ujęte i nie będzie problemów z realizacją budżetu.

Z kolei radna Maria Jaworska (SLD) podkreśliła, że budżet jest ambitny i rozwojowy. Przewiduje 12-procentowy wzrost dochodów, a także 25-procentowy wzrost wydatków w dziale zdrowie publiczne, co poprawi dostępność usług medycznych i ochronę zdrowia mieszkańców regionu.

Radny Mirosław Marcinkiewicz (PO) zauważył, że wszystkie placówki w województwie mają na kolejny rok zapewnione świetne finansowanie, by w pełni realizować swoje zadania. Przyznał, że nie pamięta tak wysokich wydatków inwestycyjnych. - Samorząd robi to, co do niego należy. To świetny czas dla naszego regionu. Wykorzystajmy ten czas. Mamy strategię, mamy plan, nasz klub będzie głosował za budżetem – dodał radny.

Radny Łukasz Mejza (Bezpartyjni Samorządowcy) stwierdził, że budżet to nie są suche liczby. - Dotychczas konstruowane budżety wypchnęły masę młodych Lubuszan poza granice regionu. Szczególnie krytycznie oceniamy tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, wzrost wydatków administracyjnych, wzrost wydatków na analizy i ekspertyzy, wydatki na port lotniczy w Babimoście. Obsługa długu publicznego kosztuje nas już 12 mln zł – wyliczał radny.

Radna Małgorzata Gośniowska-Kola (PiS) apelowała, by już dziś pomyśleć co będzie, kiedy funduszy unijnych zabraknie. Krytykowała budżet, który jej zdaniem wcale nie jest zrównoważony, a mieszkańcy regionu nie żyją tylko w Zielonej Górze i Gorzowie, ale także w wielu innych mniejszych miastach. - Wzrost dochodów z PIT i CIT wcale nie jest taki, jak pieniądze, które lokujemy w rozwój gospodarczy – podkreślała radna.

Do uwag radnych odniosła się marszałek Polak: - Budżet to są cyfry. Co innego strategia. Mam wrażenie, że pomylił pan budżet ze strategią – mówiła marszałek do radnego Mejzy. - Powiem jednak w jaki sposób poprzez budżet chcemy mieć wpływ na rozwój regionu i naszą przyszłość. My działamy zgodnie z procedurą dotyczącą przyjmowania budżetu, działamy w granicach wieloletnich programów, wiele zadań jest kontynuowanych. Co do wydatków administracyjnych, to musimy zapewnić sprawne wdrażanie środków unijnych, są nowe procedury, powstał Departament Zarządzania RPO, jako instytucja zarządzająca, gdzie pracuje ponad 50 osób. W tej kadencji zatrudnienie wzrosło zaledwie o 20 osób, wielu pracowników było przenoszonych z innych departamentów. Niektóre wydatki administracyjne po prostu musimy ponieść. Wzrost wydatków na drogi jest duży, będzie jeszcze wyższy. Tak więc krytyka, że jest za mały, jest nieuzasadniona. Deficyt budżetowy jest inwestycyjny. Rezerwa budżetowa też jest wyższa, bo zaplanowaliśmy środki na wkład własny do inwestycji w zakresie kultury. Obsługa zadłużenia to 8 mln zł. Samorząd województwa realizuje zadania, które wyznacza mu ustawa: takie jak stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego i wiele innych. Jesteśmy przewidywalni, a przedsiębiorcy w regionie lubuskim zarażają optymizmem, zwiększając swoje nakłady inwestycyjne.

W sprawie kosztów utrzymania urzędu marszałkowskiego szczegółowo odpowiedział sekretarz województwa Bogdan Nowak: - Zatrudniamy od tego roku pracowników ochrony na etaty w UMWL, koszt roczny wydziału ochrony to ok. 400 tys. zł, natomiast wykonywanie tych zadań poprzez wynajęcie firmy zewnętrznej przekroczyłoby pół mln zł. Ponadto wzrosły ceny energii. Koszt ekspertyz to 189 tys. zł na cały rok i jest to kwota niezmienna od wielu lat – poinformował sekretarz.


Zobacz prezentację - sprawozdanie z prac zarządu

Wsparcie przedsiębiorczości

Zobacz prezentację: budżet 2017


Przyjęto informacje dotyczące:

- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego,
- sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2016 – 30.09.2016.

Podjęto uchwały w sprawie:
- ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,
- realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2015,
- realizacji „Strategii Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego” za rok 2015,
- uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- uchwalenia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej,
- wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze,
- aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020”,
- wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie”,
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wschowskiego,
- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok,
- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029,
- wysokości diet radnych Województwa Lubuskiego.
- ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2017 rok.

Przyjęto także Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

Galeria zdjęć

Sesja sejmiku - 19 grudnia 2016 r.

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!