Szczegóły aktualności:

Sesja informacyjna Erasmus+: Działania w dziedzinie sportu

Paulina Polan | Interreg | 21-12-2016

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach działania do udziału w sesji informacyjnej tzw. Info Day, który odbędzie się 31 stycznia 2017 r. w Brukseli. Wydarzenie będzie można również śledzić na żywo on-line.

Celem sesji informacyjnej jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwościach wsparcia w ramach Erasmus+ Działań w dziedzinie sportu na 2017 rok oraz udzielenie szczegółowych informacji na temat warunków i kryteriów ubiegania się o dofinansowanie projektów. Termin zamknięcia zaproszenia do składania wniosków o wsparcie Działań w dziedzinie sportu upływa 6 kwietnia 2017 roku.

 Sesja informacyjna odbędzie się 31 stycznia 2017 roku w godzinach od 8:30 do 17:30 w budynku Charlemagne Komisji Europejskiej przy Rue de la Loi 170 (B1000 Bruksela, Belgia). Wydarzenie będzie można również śledzić na żywo on-line, w dniu sesji na stronie EACEA poświęconej wydarzeniu pojawi się link do przekazu wideo.

 

Więcej informacji na stronie Agencji Wykonawczej (EACEA): zobacz

 

Podstawowe informacje o Działaniach w dziedzinie sportu

Działania w dziedzinie sportu są wdrażane bezpośrednio przez Komisję Europejską i jej Agencję Wykonawczą (EACEA), dlatego wniosek należy złożyć do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

 W ramach wspólnotowego programu Erasmus+ w dziedzinie sportu realizowane są następujące trzy akcje: współpraca partnerska, współpraca partnerska na mniejszą skalę oraz niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

 

Współpraca partnerska - daje możliwość opracowania, przeniesienia lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną oraz angażowania się w intensywne działania upowszechniające wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. Współpraca odbywa się między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią, w tym w szczególności między władzami publicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi. Współpraca partnerska to przede wszystkim innowacyjne projekty mające na celu:

 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania zalecenia Rady (UE) w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz przestrzeganie wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej;
 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie Europejskiego Tygodnia Sportu;
 • wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności, a także wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących kariery dwutorowej sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie;
 • walkę z dopingiem, przede wszystkim w środowiskach rekreacyjnych;
 • walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych;
 • doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie;
 • zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie;
 • stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu.

 

Współpraca partnerska na mniejszą skalę umożliwia organizacjom rozwijanie i wzmacnianie sieci kontaktów, zwiększa ich zdolność do działania na poziomie transnarodowym, wymiany dobrych praktyk, konfrontowania pomysłów i metod w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. Zatwierdzone projekty mogą również wytwarzać konkretne materialne rezultaty i upowszechniać efekty swoich działań, jednakże w sposób, który jest adekwatny do celu i zakresu projektu. Współpraca partnerska na mniejszą skalę odbywa się między różnymi organizacjami, w tym szczególnie między władzami publicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi. Współpraca partnerska na mniejszą skalę w szczególności dąży do zapewnienia ciągłości działań przygotowawczych z roku 2013 i wspiera innowacyjne projekty mające na celu:

 • stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu;
 • promowanie tradycyjnych europejskich sportów i dyscyplin;
 • wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, kierowników i pracowników sportowych organizacji non-profit;
 • ochronę sportowców, zwłaszcza najmłodszych, przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez polepszenie sposobów szkolenia i warunków rozgrywania zawodów.
 • wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma charakter transnarodowy i biorą w niej udział co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu. Nie ustalono maksymalnej liczby partnerów.

 

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe - akcja ta ma na celu wspieranie wolontariatu w sporcie; włączania społecznego poprzez sport; równości płci w sporcie; aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia; a także realizacji działań Europejskiego Tygodnia Sportu.

Należy zauważyć, iż w ramach akcji do wsparcia nie kwalifikują się takie działania jak: zawody sportowe organizowane regularnie przez międzynarodowe, europejskie lub krajowe federacje/ligi sportowe; ani zawody sportowe kategorii zawodowej.

W europejskich imprezach sportowych organizowanych w jednym kraju muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów programu; LUB w europejskich imprezach sportowych organizowanych jednocześnie w kilku krajach programu muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów programu Erasmus+.

Kwalifikujący się wnioskodawcy i organizacje uczestniczące

Współpraca partnerska i współpraca partnerska na mniejszą skale są otwarte na wszelkiego rodzaju instytucje publiczne lub organizacje niekomercyjne działające w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej. Organizacją uczestniczącą może być np. organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym; klub sportowy, organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym organizacja reprezentująca ruch "sport dla wszystkich", organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku etc.

 W przypadku niekomercyjnej europejskiej imprezy sportowej wnioskodawcą może być organ publiczny lub każda organizacja niekomercyjna działające w dziedzinie sportu, ustanowione w kraju programu. Przykładowo taką organizacją może być: organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym; organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym czy też koordynator imprezy krajowej organizowanej w ramach europejskiej imprezy sportowej.

 

Więcej informacji:

Strona EACEA poświęcona sesji informacyjnej wraz z rejestracją: [TUTAJ]

Informacje na stronie Agencji Narodowej programu Erasmus+ w Polsce:[TUTAJ]

 Informacje dot. sportu na stronie EACEA: [TUTAJ]

Narzędzie do szukania partnerów do projektów Działań w dziedzinie Sportu: [TUTAJ]

 

Źródło: Przewodnik KE po programie Erasmus+ na 2017 rok, EACEA

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!