Szczegóły aktualności:

Miliony na ochronę przeciwpowodziową

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 03-01-2017

Do urzędu marszałkowskiego dotarło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienie dotyczące warunków finansowania projektów w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Chodzi m.in. o zabezpieczenie przeciwpowodziowe dorzecza Odry – ochrona Słubic, Nowej Soli oraz odcinka Wężyska-Chlebowo. Na realizację zadań samorząd otrzyma ponad 461 mln zł.

Przypomnijmy, w październiku 2016 r. wicemarszałkowie Stanisław Tomczyszyn i Romuald Gawlik podpisali porozumienie, które reguluje:

- zasady i tryb współpracy pomiędzy stronami w zakresie finansowania zadań związanych z realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego przy pomocy Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- wskazuje łączną kwotę (nie więcej niż 461 173, 440 zł) jaką Samorząd otrzyma w latach 2016-2022 na realizację zadań z podziałem na źródła finansowania,

- formalizuje Podręcznik Operacyjny Projektu jako dokument publiczny,

- obliguje LZMiUW do sporządzenia umowy z Wojewodą na przekazanie każdej transzy środków na realizację zadań Projektu w danym roku budżetowym.

Na realizację zadań samorząd otrzyma w latach 2016-2022 środki w łącznej kwocie, nie większej niż 461 173 440,00 zł, w tym z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie do 353 903 680,00 zł (środki krajowe w kwocie do 57 824 000,00 zł, środki pożyczki udzielonej przez Bank Światowy w kwocie 174 312 320 zł, środki kredytu udzielonego przez BRRE w kwocie 121 767 360, 00 zł) oraz środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 107 269 760,00 zł.   

Inwestycje przeciwpowodziowe finansowane z środków Banku Światowego, planowane do realizacji w latach 2016-2019 w województwie lubuskim w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

1. Ochrona przeciwpowodziowa Słubic – wartość zadania ok. 250 mln PLN,

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac niezbędnych dla poprawy ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice                                                   

Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje :

- wzmocnienie istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry od km 582,5 do km 588,0,

- budowę nowego wału okrężnego o długości ok. 5,9 km 

- odbudowę Raczej Strugi na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice – Drzecin,

- odbudowę Czarnego Kanału na długości około 4156 m.


2. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta  Krosno Odrzańskie wartość zadania ok. 210 mln PLN,                           

W ramach tego zadania realizowane są następujące  inwestycje.

1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa Nowej Soli oraz poniżej Krosna Odrzańskiego

(a)   Nowa Sól Pleszówek I i II  ROZP I KW 2017, zakończenie 3,5 roku 2019-2020

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących oraz budowa nowych obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Nowa Sól w dzielnicy Pleszówek, położonych w lewobrzeżnej części doliny rzeki Odry i Czarnej Strugi. 

Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

 -  rozbudowę lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości ok 3,00 km, na odcinku rzeki km 429,85-432,40 wraz z budowlami z nim związanymi,

-   regulację koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,000-7,618 rzeki.

-   przepompownię przeciwpowodziową (wód ze zlewni Czarnej Strugi i przesiąkowych) wraz z kanałem przepompowni oraz rozbudową odcinka rzeki Czarnej Strugi  na odcinku od km  3,330: do km 7,618,

     

  b) Wężyska-Chlebowo I.II KW 2017, zakończenie 2019 -2020

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wału na odcinku pomiędzy miejscowościami Wężyska - Chlebowo, który ma zastąpić istniejący wał, będący w złym stanie technicznym uszkodzony w czasie powodzi lipcowej 1997r.. Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej lewobrzeżnej doliny rzeki Odry w rejonie w/w miejscowości.

Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

- budowę nowego wału o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

- budowę zjazdów i przejazdów przez wał;

- rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 na długości 0,70 km.

Dziś w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie w sprawie realizacji inwestycji, w którym uczestniczyli m.in. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Dyrektor LZMiUW Waldemar Starosta,  p.o. z-cy. Dyrektora LZMiUW Andrzej Ziarek, Dyrektor Departamentu Rolnictwa Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi  Wojciech Kozieja.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!