Szczegóły aktualności:

Małe granty

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 10-01-2017

Województwo Lubuskie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych z zakresu integracji europejskiej we współpracy z NGO. Priorytetowe obszary określane są corocznie w programie współpracy. W 2017 r. Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację zadań przeznaczy 30 tys. zł. Kwota zostanie rozdysponowana przez zarząd województwa z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty).

 

Warunki konieczne do realizacji zadania:

- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10.000 złotych,

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (3 m-ce to zwykle 91 lub 92 dni),

- łączna kwota środków finansowych przekazanych w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł dla danej organizacji.

Organizacja chcąca ubiegać się o dofinansowanie w ramach MAŁEGO GRANTU, powinna złożyć ofertę na realizację zadania publicznego w formie oferty zgodnej ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministr a Pracy i Polityki Społecznej, w kopercie z dopiskiem „Tryb pozakonkursowy” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub przesłać go pocztą.

Wniosek musi zawierać:

1. dane wnioskodawcy,

2. uzasadnienie dla realizacji zadania publicznego,

3. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

4. zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

5. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

6. aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących.

Oferta jest upubliczniana na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronach internetowych i każdy może wnieść uwagi do przedłożonej propozycji.

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok, do wyczerpania środków).
Ze względów proceduralnych wnioski należy składać do Urzędu na co najmniej jeden miesiąc przed planowanym terminem realizacji zadania publicznego! Wnioski, które pojawią się w Urzędzie na kilka dni przed planowaną imprezą będą odrzucane z uwagi na zbyt późny termin wystąpienia
o środki.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!