Szczegóły aktualności:

Aktywizujemy młodzież- mamy partnerów

Katarzyna Kozińska | Młodzież | 11-01-2017

Jak dotrzeć do młodzieży? Jakimi narzędziami? Jak szukać aktywnych grup? Odpowiedzi na te pytania szukali przedstawiciele organizacji pozarządowych i młodzieżowych podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim 11 stycznia br. W rozmowach uczestniczył wicemarszałek województwa lubuskiego Romuald Gawlik.

W ramach programu Młodzi On-Life samorząd województwa konsultuje i wspiera inicjatywy lokalne. Podczas spotkania poruszony został temat doświadczeń innych regionów w realizacji programów dla młodzieży. Podano przykłady z województw: świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, Łodzi, Wrocławia, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego. W regionie lubuskim obecnie przygotowujemy bazę danych o aktywnych organizacjach młodzieżowych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ZHP, Młodzieżowa Rada Miasta zadeklarowały współpracę przy realizacji działań na rzecz aktywizacji młodzieży w środowiskach lokalnych. FRDL realizowało ciekawe projekty warsztatów dla młodzieży dotyczące wiedzy o samorządzie lokalnym, doświadczenie fundacji można wykorzystać w realizacji Lekcji Samorządowych. Organizacje pozarządowe mogą być także bardzo pomocne w promocji konkursu na inicjatywy obywatelskie na 2017 rok.  – Samorząd województwa będzie wspierał inicjatywy oddolne, także te młodzieżowe. W tym roku planujemy m.in. promocję podręcznika historycznego i turystycznego regionu lubuskiego, mamy nadzieję na pomoc organizacji pozarządowych i samorządów w tym zakresie – mówił wicemarszałek Romuald Gawlik.

Polityka młodzieżowa realizowana przez samorząd województwa lubuskiego nie może działać w izolacji z takimi dziedzinami jak m.in. sprawy obywatelskie i zaangażowanie w życie społeczne. Dlatego należy motywować do aktywności na tym poziomie. Mając na uwadze spadek absolwentów szkół wyższych, największy nastąpił w województwie lubuskim, to blisko 49 %, należy stworzyć młodzieży warunki do rozwoju, by odwrócić negatywne tendencje. Główny motywem przewodnim działań samorządu jest hasło „ Moje miejsce do życia jest w regionie lubuskim”, co wiąże się z zatrzymaniem młodych Lubuszan w regionie. Ważne miejsce w realizacji polityki młodzieżowej, zajmują działania dotyczące aktywizacji obywatelskiej. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, w ramach 4 celu strategicznego, celu operacyjnego 4.1. pn. „Wzmocnienie potencjału społecznego oraz kształtowanie tożsamości regionalnej” zakłada wspieranie zdolności młodych mieszkańców do partnerskiego współdziałania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. W tym kontekście szczególnie istotne jest udzielanie wsparcia zorganizowanym formom aktywności obywatelskiej. Włączenie do udziału w procesie rozwoju regionu nieformalnych grup młodzieżowych, przyczynia się do trwałego budowania tożsamości regionalnej młodych mieszkańców

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!