Szczegóły aktualności:

O współpracy z Obwodem Homelskim

Marzena Toczek | Współpraca Zagraniczna | 15-03-2017

Pogłębianie współpracy gospodarczej oraz współpraca w zakresie ochrony zdrowia to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak i przedstawicieli samorządu z gośćmi z Obwodu Homelskiego z Olegiem Leonidowiczem Borisienko – Przewodniczącym Homelskiej Obwodowej Rady Deputowanych na czele, które odbyło się 15 marca w urzędzie marszałkowskim. Spotkanie było też okazją do podsumowania misji samorządowo-gospodarczej na Białoruś.

W październiku ubiegłego roku lubuscy przedsiębiorcy wzięli udział w misji gospodarczej na Białoruś. Jednym z jej głównych punktów był udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym w Mińsku, które odbywało się pod hasłem „Nowe otwarcie dla polsko – białoruskiej współpracy gospodarczej”. Była to okazja do gospodarczego resetu w stosunkach obu krajów. Lubuskie firmy dostały więc szansę na wejście na nowe rynki. I skutecznie tę szansę wykorzystały. Są już bowiem pierwsze efekty misji w postaci kontraktów i umów o współpracy. Podczas spotkania, które odbyło się 15 marca w urzędzie marszałkowskim przedstawiciele zaprzyjaźnionych regionów rozmawiali o możliwościach pogłębienia już rozpoczętej współpracy gospodarczej. O dobrych praktykach w tym zakresie mówił także Krzysztof Kononowicz - Wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zapewniał, że stosunki z homelskim oddziałem białoruskiej izby przemysłowo-handlowej są bardzo dobre.
Rozmowy dotyczyły także współpracy lubusko-homelskiej w zakresie ochrony zdrowia, m.in. możliwości odbycia praktyk i staży białoruskich lekarzy w lubuskich szpitalach oraz współpracy w ramach kierunku lekarskiego. O rozwoju lubuskiej ochrony zdrowia oraz współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w tym zakresie mówiła zastępca dyrektora departamentu Ochrony Zdrowia Mirosława Dulat. Podkreślała, że władze Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu są otwarte na wszelkie formy współpracy.
Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak zaprosiła gości z Białorusi do udziału w Święcie Wojwództwa Lubuskiego. Poinformowała także, że planowane jest zorganizowanie w I poł. 2018 roku Forum Polska-Białoruś. Członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, który był członkiem lubuskiej delegacji podczas misji gospdoarczej na Białoruś zaprosił tamtejszych przedsiębiorców do lubuskiego w ramach rewizyty.W spotkaniu obok marszałek Elżbiety Anny Polak udział wzięli: członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, Krzysztof Kononowicz - Wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego oraz przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w misji gospodarczej. Stronę Homelską obok Olega Leonidowicza Borisienko – Przewodniczącego Homelskiej Obwodowej Rady Deputowanych reprezentowali:  Irina Władimirowna Dawydienko - Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Zagranicznej Współpracy Gospodarczej w Komitecie Gospodarki Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego,  Dmitrij Nikołajewicz Morozow - Dyrektor „Homelskiego Parku Naukowo Technologicznego”,  Siergiej Juriewicz Gorochowskij - Kierownik Oddziału Chirurgii Endowaskularnej „Homelskiego Obwodowego Klinicznego Centrum Kardiologii”,  Andriej Kazimirowicz Zinukow - Zastępca Dyrektora Generalnego Zakładu Mięsno-Mleczarskiego „UKX” SA.

Po ożywionych i konstruktywnych rozmowach w urzędzie marszałkowskim delegacja udała się z wizytą do Nowej Soli, gdzie odwiedziła Oddział Kardiologiczny Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ, a także Park Technologiczny „Interior” z Zakładem Idea Pro Sp. z o.o., specjalizującym się w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego w oparciu o nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Tym sposobem białoruscy goście mogli naocznie przekonać się o słuszności i wartości podjętych w toku dyskusji decyzji, zmierzających do nawiązania ściślejszej współpracy w zakresie ochrony zdrowia i gospodarki, w tym kooperacji pomiędzy parkami technologicznymi. Dyrektor „Homelskiego Parku Naukowo -  Technologicznego”, Dmitrij Nikołajewicz Morozow był żywo zainteresowany realizowanymi w „Interiorze” projektami badawczo-rozwojowymi oraz sposobami pozyskiwania rezydentów. W toku rozmów i prezentacji okazało się, że obydwa parki technologiczne: w Nowej Soli i Homlu mają wiele wspólnego, m.in. mocno wspierają sartupy. Dlatego też postanowiono rozmawiać o kompleksowym badaniu startupów w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Białoruś) pod skrzydłami fundacji StartUp Poland. Wkrótce ma dojść również do podpisania umowy o współpracy pomiędzy parkami.

Współpraca z Obwodem Homelskim

Województwo Lubuskie współpracuje z Obwodem Homelskim Republiki Białoruś na mocy Umowy zawartej w dniu 7 grudnia 2007 roku w Żaganiu.
Relacje lubusko–homelskie opierają się na współpracy pomiędzy organami oraz instytucjami samorządów regionalnych i lokalnych i mają przede wszystkim charakter gospodarczy.
Do tej pory zrealizowano takie wspólne inicjatywy, jak: misja gospodarcza do Homla z udziałem przedstawicieli władz Województwa Lubuskiego podczas V Homelskiego Forum Inwestycyjnego – 2008 oraz Uniwersalnej Wystawy „Wiosna w Homlu 2008”, udział lubuskiej delegacji samorządowej w Międzynarodowej Wystawie „Wiosna w Homlu 2010” i „Wiosna w Homlu 2011”, połączonych z Forum Gospodarczym, udział w Obwodowych Dożynkach w mieście Żłobin oraz w Targach „Słowiański Gościniec”, zorganizowanych przez swietłogorską filię Homelskiego Oddziału Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, przy współdziałaniu Swietłogorskiego Powiatowego Komitetu Wykonawczego.
Ponadto od roku 2007 aktywnie rozwija się także współpraca pomiędzy Zachodnią Izbą Handlowo-Przemysłową a Homelskim Oddziałem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Przedstawiciele lubuskich firm w tym czasie kilkukrotnie wizytowali region homelski przy okazji misji gospodarczych, a w marcu ub. roku Lubuskie odwiedzili przedstawiciele Izby w Homlu wraz ze swoimi przedsiębiorcami. Delegacji przewodniczyła Pani Marina Filonova, nowy szef Izby, która podczas spotkań z przedstawicielami lubuskich samorządów oraz Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej deklarowała otwartość na pogłębienie współpracy gospodarczej pomiędzy lubuskimi i homelskimi firmami. Białoruscy goście wzięli udział w IX Regionalnym Spotkaniu Przedsiębiorców w Słubicach oraz odwiedzili m.in. takie lubuskie firmy, jak: Constans, Interbud-West oraz Holding Zremb-Gorzów S.A.

Zobacz program wizyty delegacji z Homla

Galeria zdjęć

Wizyta delegacji z Obwodu Homelskiego

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!