Szczegóły aktualności:

Jest zgoda na modernizację szpitala w Nowej Soli

Marzena Toczek | Wydarzenia | 16-03-2017

Komitet Sterujący do spraw Interwencji EFSI w sektorze zdrowia jednogłośnie przyjął aktualizację lubuskiego planu działań na rok 2017. Ujęto w nim modernizację szpitala w Nowej Soli w celu utworzenia sal operacyjnych wraz z wyposażeniem. Będzie ona realizowana w trybie pozakonkursowym. – Ochrona zdrowia to priorytet samorządu województwa. Wspieramy lubuskie szpitale, aby podnieść jakość leczenia oraz warunki hospitalizacji – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Szacowana wartość inwestycji wynosi: 23 mln zł. Planowana alokacja w ramach RPO: 15 mln zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa poprzez modernizację polegająca na budowie pawilonu 2-kondygnacyjnego z przeznaczeniem wyższej kondygnacji na blok z 8 salami operacyjnymi o orientacyjnej powierzchni użytkowej ok. 2 500,00 m2, kubaturze budynku ok. 9 500,00 m3, z połączeniem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem szpitala, wykonaniem sieci zewnętrznych do budynku, drogi dojazdowej oraz parkingów. Rozbudowa ma być zlokalizowana obok istniejącego budynku szpitala, w części parkingowej zaplecza szpitala. Efektem modernizacji poprzez rozbudowę będzie całkowite dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów oraz powiększenie sal operacyjnych. Zróżnicowano powierzchnie sal operacyjnych, stwarzając możliwość ergonomicznego wykonywania zabiegów wymagających większej powierzchni, tj. sali ortopedycznej i sali neurochirurgicznej.

Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ma obecnie 459 łóżek na 24 oddziałach stacjonarnych (na koniec 2015 r. liczba ta wynosiła 451) oraz 9 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W 2015 r. hospitalizowane były w szpitalu 21.784 osoby. Średnia długość hospitalizacji wynosiła 5,2 dnia. Łącznie z chorymi przyjętymi w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym liczba hospitalizowanych w 2015 r. wyniosła 38.847.

Planowany efekt realizacji inwestycji: skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na hospitalizacje, poprawa świadczonych usług medycznych oraz zapewniona odpowiednia liczba osób aktywnych zawodowo (w związku z dynamicznie narastającym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i zmniejszania się odsetek osób w wieku produkcyjnym).
Szerokie oddziaływanie zaplanowane w ramach koncepcji i potwierdzone zaangażowaniem tak szerokiego partnerstwa, pozwala stwierdzić, iż inwestycja ta przyniesie wymierne korzyści dla obszaru zdrowia w skali regionu.

Lp.

Zdarzenie

Data

       1.             

Przyjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego aktualizacji Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia 2014-2020, w której uwzględniony został projekt.

19.12.2016

       2.             

Zarząd Województwa Lubuskiego podejmuje decyzję o przyjęciu trybu pozakonkursowego dla projektu.

17.01.2017

       3.             

Wezwanie Wnioskodawcy do przesłania zgłoszenia identyfikacyjnego.

17.01.2017

       4.             

Przesłanie zgłoszeń identyfikacyjnych przez wnioskodawcę.

26.01.2017

       5.             

Wojewoda Lubuski wydaje pozytywną OCI na wniosek beneficjenta.

02.02.2017

       6.             

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu Planu Działań w sektorze zdrowia dla województwa lubuskiego na 2017 r. zawierającego informację o projekcie.

06.02.2017

       7.             

Przesłanie Planu Działań w sektorze zdrowia dla województwa lubuskiego na 2017 r. do sekretariatu Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w zakresie zdrowia.

06.02.2017

       8.             

Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w zakresie zdrowia.

16.03.2017

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!