Szczegóły aktualności:

Henryka Bochniarz gościem WRDS [Wideo]

Marzena Toczek | Wydarzenia | 20-03-2017

Henryka Bochniarz - Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i Prezydent Konfederacji Lewiatan była gościem specjalnym I posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Zielonej Górze pod przewodnictwem Janusza Jasińskiego, szefa Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Podczas posiedzenia stronę samorządową reprezentowała m.in. marszałek Elżbieta Anna Polak.

Materiał filmowy

Posiedzenie WRDS rozpoczęło się o godz. 12.00 w sali sejmiku woj. lubuskiego w urzędzie marszałkowskim. Gośćmi posiedzenia byli lubuscy parlamentarzyści: senator Waldemar Sługocki, poseł Jacek Kurzępa, poseł Tomasz Kucharski i poseł Jarosław Porwich.
Tematem wystąpienia Henryki Bochniarz były zagadnienia problemowe wsytepujące w woj. lubuskim, a jego uzupełnieniem był referat Romana Fedaka, dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Dotyczył aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie lubuskim. Wśród słabych stron regionu wymienił on niski potencjał demograficzny regionu i postępującą depopulację. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to zgodnie z progozą ludności do 2050 r., Lubuszan będzie o 140 tys. mniej, a co gorsza, spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, co oznacza dość dynamiczny spadek siły roboczej w regionie. - Spotykamy się pod egidą pani marszałek z radą rektorów w naszym regionie, zastanawiamy się jak zapobiec kurczeniu się liczby studentów w województwie - mówił.
Wśród optymistycznych danych z Lubuskiego, wymienił najlepsze w kraju wskaźniki dotyczące spadku bezrobocia. - Bezrobocie znika tutaj najszybciej w kraju, a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jest stabilne - mówił R. Fedak.
Do tych danych nawiązała w swoim wystąpieniu marszałek Elżbieta Anna Polak, reprezentująca stronę samorządową w WRDS. Podkreśliła, że kluczowe znaczenie mają dane statystyczne dotyczące wzrostu liczby firm, bo to w firmach powstają miejsca pracy. - Jeszcze kilka lat temu, gdy prezentowałam uwarunkowania społeczno-gospodarcze Lubuskiego, to w regionie było 100 tys., dziś mówi się o 111 tys., a  nawet o 115 tys. Czyli rośnie liczba firm i to jest kluczowe - mówiła marszałek. - O potencjale społeczno-gospodarczym regionu decydują przedsiębiorcy. Rozwój przedsiębiorczości to nowe miejsca pracy. Dlatego pozostałe wskaźniki ekonomiczne wyraźnie szybują. Od kilku lat jest duża dynamika wzrostu PKB i spadające bezrobocie. Pamiętam, jak byłam burmistrzem kilkanaście lat temu, wtedy bezrobocie w regionie sięgało w wielu gminach 45 procent. W tej chwili mamy w regionie lubuskim 8,4 proc. To świadczy o tym, że dobrze wykorzystaliśmy szansę, jaką mieliśmy i wciąż mamy, jaką nam daje Unia Europejska. W tym okresie rozliczyliśmy perspektywę 2007-2013. Z pewnością też jest to efekt tego kapitału unijnego na naszym rynku, dobrze zagospodarowanego, o czym świadczy wzrost PKB, liczby firm, spadek bezrobocia. Od 2010 r. w regionie mamy przewagę eksportu nad importem i to stale, dosyć znaczną, co świadczy o potencjale. Jak również wzrasta w naszym regionie, ze względu na położenie transgraniczne, liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego, zwłaszcza kapitału niemieckiego.
Marszałek omówiła też główne projekty zrealizowane przez samorząd województwa, a których efektem było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu: projekty transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne. - Oczywiście wspieramy przemysł tradycyjny, ale pod warunkiem, że to są projekty innowacyjne, które dadzą „kopa” gospodarce na przyszłość - mówiła. - Bardzo dużo środków przeznaczyliśmy na ten cel, bo aż 30% z nowej perspektywy RPO dla województwa lubuskiego, unijnego tortu wynoszącego 906 mln euro. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, bardzo dużo projektów wpływa, więc są pomysły. Mogę być spokojna o ten potencjał innowacyjny w naszym regionie. Ponad 300 projektów w pierwszym konkursie, z tego 100 pozytywnie ocenionych. W tej chwili kończymy już etap oceny. Za chwilę pieniądze popłyną do tych firm.
Członkowie WRDS m.in. reprezentujący stronę rządową postulowali też wniesienie pod obrady informację o stanowiskach podjętych przez Prezydium WRDS w roku 2017. Chodziło szczególnie o Stanowisko Nr 2/2017 w sprawie siedziby Izby Administracji Skarbowej w woj. lubuskim. Postanowiono przenieść ten temat na kolejne posiedzenie WRDS.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy strony pracowników, pracodawców, strony rządowej i samorządowej. Obecnie przewodzi mu ze strony pracodawców Janusz Jasiński, Konfederacja Lewiatan. Zadaniem rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki i spójności społecznej.

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy:

- prowadzenie działań na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia,

- prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej,

- wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego powołana została zarządzeniem marszałka województwa 23 grudnia 2015 r. W jej skład wchodzą:

Przedstawiciele strony samorządowej:

- Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego,

- Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra,

- Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gubina, członek Zarządu Zrzeszenia. Gmin Województwa Lubuskiego

Przedstawiciele strony pracowników:

- Bogusława Kornowicz – Forum Związków Zawodowych,

- Marlena Rutkowska-Wyrębska – Forum Związków Zawodowych,

- Ksawery Topczewski – Forum Związków Zawodowych,

- Dariusz Mieczyński – Forum Związków Zawodowych,

- Waldemar Rusakiewicz – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

- Krzysztof Gonerski -  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

- Maciej Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

- Bogusław Motowidełko - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

- Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

- Dariusz Konrad - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

- Leszek Grześko - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Przedstawiciele strony pracodawców:

- Janusz Jasiński – Konfederacja Lewiatan,

- Jerzy Kotarski - Konfederacja Lewiatan,

- Maria Jolanta Wegner - Konfederacja Lewiatan,

- Artur Malec – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

- Krzysztof Częstochowski - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

- Violetta Panasiuk-Strzyżewska - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

- Edward Makarewicz – Związek Pracodawców Business Centre Club,

- Szymon Tamborski - Związek Pracodawców Business Centre Club,

- Józef Słowikowski - Związek Pracodawców Business Centre Club,

- Krzysztof Hnat – Związek Rzemiosła Polskiego,

- Stanisław Koleśnik - Związek Rzemiosła Polskiego,

- Stefan Tomczak - Związek Rzemiosła Polskiego.

Przedstawiciele strony rządowej:

- Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski,

- Waldemar Gredka – Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Maria Brygida Grzybowicz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Biurze Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zobacz: prezetnację Romana Fedaka

Galeria zdjęć

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!