Szczegóły aktualności:

Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 05-04-2017
Komisja obradowała 5 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Dyskutowano m.in. nad możliwościami odnowy lubuskich zabytków.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami pod nazwą „Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 r.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 16.02.2017 r.
6. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!