Szczegóły aktualności:

Stanowiska Sejmiku

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 11-04-2017
Podczas kwietniowej sesji Sejmik przyjął trzy stanowiska w sprawach: Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, podjętych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prób odebrania rybakom stawowym rekompensat wodno-środowiskowych oraz Karty Samorządności.

Stanowisko w sprawie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie:

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do uchwały XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 1992) przyjeto następujące stanowisko:

Województwo Lubuskie przekazało WOSiR w latach 2013-2016 środki finansowe na realizację inwestycji, w tym na pokrycie VAT- u w wysokości 3.198.933,38 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i 38/100). WOSiR odzyskał zwrot podatku VAT w powyższej kwocie i przeznaczył je na następujące zadania:

1)      dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z projektem „e-Drzonków”,

2)      modernizacja „Leśniczówki”,

3)      modernizacja sali szermierczej,

4)      wkład własny do projektu „e-Drzonków”,

5)      dodatkowe wydatki na „Modernizację kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno – sportowa, wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej, Hala Sportowa
i Strzelnica”,

6)      przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, prace geologiczne),

7)      modernizacja urządzenia do treningu koni,

8)      koszt dokumentacji do planowanych projektów (projekt budowlany, PFU, audyt  - termomodernizacja),

9)      zakup maszyny czyszczącej do hal sportowych,

10)    modernizacja filtrów uzdatniania wody,

11)    opracowanie mapy do celów projektowych, modernizacja kontroli dostępu,

12)    koszty działalności bieżącej WOSiR w tym: energia elektryczna, energia gazowa, dostawa wody użytkowej oraz odbiór ścieków, podatki od nieruchomości.

Wobec powyższego wykorzystania odzyskanego VAT-u Sejmik Województwa Lubuskiego uznaje poniesione wydatki w tej części za zgodne z celami statutowymi tej jednostki.

Za głosowało 21 radnych, sześciu wstrzymało się, nikt nie był przeciw.

Stanowisko w sprawie podjętych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prób odebrania rybakom stawowym rekompensat wodno-środowiskowych

Na podstawie art. 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1992) podejmuje się następujące stanowisko:

Sejmik Województwa Lubuskiegowraz z przedstawicielami sektora rybackiego wyraża zaniepokojenie odnośnie zamiaru odebrania przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 92 mln. euro zapisanych w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 na realizację tzw. rekompensat wodno-środowiskowych na stawach karpiowych.

Rekompensaty wodno-środowiskowe mają na celu zabezpieczenie funkcji pozaprodukcyjnych stawów karpiowych przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności prowadzenia gospodarstw rybackich przez ich użytkowników. Głównym założeniem ww. działania jest hodowanie ryb w tradycyjnych stawach ziemnych według ekstensywnej technologii, zachowanie bioróżnorodności przyjaznej środowisku naturalnemu, a także częściowe rekompensowanie rybakom kosztów stosowania tego systemu. Dzięki temu wsparciu unijnemu rybacy zyskują częściowy zwrot  poniesionych kosztów w tradycyjnej hodowli karpia prowadzonej w zgodzie z naturą, gdzie:

  • hodowcy utrzymują na stawach dzikie zwierzęta, które wyjadają ryby i pasze (kormoran, wydra, czapla)
  • hodowla ekologiczna ryb wiąże się z ograniczeniem wielkości produkcji a także inwestycji
  • hodowcy ryb chronią i utrzymują środowisko naturalne (rezerwaty i obszary Natura 2000)
  • stawy rybne to bezcenna retencja wody
  • hodowcy budują i dbają o ścieżki przyrodnicze wokół stawów dla dzieci i młodzieży
  • stawy hodowlane to produkcja cennych gatunków ryb, które trafiają również do wód wędkarskich min. szczupak, sum, sandacz

Środki te pozwoliłyby na oszczędności nakładów z własnych budżetów na ochronę przyrody na stawach ( w tym ochrona przed rybożercami – wydry, kormorany, norki itd.), a wygospodarowane pieniądze
w dużej mierze przeznaczane byłyby na inwestycje w unowocześnienie gospodarstw.

Należy podkreślić, że Polska to kraj o największej produkcji karpi w Unii Europejskiej, a ich konsumpcja, na poziomie do 20 tys. ton rocznie, przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb w krajach UE.

Hodowcy ryb słodkowodnych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem to rolnicy, podatnicy w zakresie podatku rolnego. Rolnicy w krajach Unii Europejskiej wspierani są poprzez dopłaty bezpośrednie, a rybacy tych dopłat nie otrzymują. Odebranie rekompensat polskim hodowcom doprowadzi do zmniejszenia konkurencyjności polskich karpi na rynku europejskim, co będzie skutkować spadkiem rentowności produkcji karpi w naszym kraju i upadkiem wielu rodzinnych gospodarstw rybackich, a w konsekwencji przyczyni się do znacznego zmniejszenia produkcji karpia w Polsce.

Z uwagi na fakt, iż gospodarstwa rybackie obecnie borykają się z dużymi problemami z utrzymaniem produkcji i osiągnięciem satysfakcjonujących dochodów z prowadzonej działalności, zdaniem Sejmiku Województwa Lubuskiego nie należy pozbawiać rybaków możliwości pozyskania rekompensat wodno-środowiskowych, które częściowo wyrównywałyby ponoszone straty i zapobiegłyby degradacji polskich ekologicznych hodowli stawowych.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 22 radnych, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się.

Stanowisko w sprawie Karty Samorządności

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do uchwały XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 1992) przyjmuje się następujące stanowisko:

W marcu 2017 r. przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli spotkali się Warszawie podczas ogólnopolskiego Forum Samorządowego, które odbywało się pod hasłem „Twój los w Twoich rekach”. Tym samym chcieli zamanifestować swoje obawy w związku z nasilającymi się zmianami ustrojowymi, zmierzającymi do recentralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości – zagwarantowanego w Konstytucji RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej.

Efektem samorządowego spotkania było m.in. wspólne opracowanie i podpisanie Karty Samorządności, przypominającej o podstawowych zasadach ustroju państwa polskiego i roli samorządów  w budowaniu porządku demokratycznego

Sejmik Województwa Lubuskiego – szanując dorobek wspólnot samorządowych wypracowany na przestrzeni ostatnich 27 lat – popiera zapisy Karty Samorządności, która stanowi załącznik
do niniejszego stanowiska.

Radni PiS zapowiedzieli swój sprzeciw wobec tego Stanowiska, gdyż jest to wyrażanie stanowiska wobec czegoś, co nie istnieje. Brakuje bowiem konkretnych aktów prawnych w tej sprawie. Marszałek Elżbieta Anna Polak wymieniła wszystkie elementy "recentralizacji", odbierania kompetencji samorządom wojewódzkim i przekazywania ich do administracji rządowej, dowodząc, że dzieje się to etapami. - Dlatego będziemy bronić samorządów, samorządy w Wolnej Polsce się sprawdziły - podsumowała marszałek.

Stanowisko zostało przyjęte. 17 radnych było za, 6 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!