Szczegóły aktualności:

Nabór Interreg Europa

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 20-04-2017

Do 30 czerwca br. aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

Wspólny Sekretariat (Lille, Francja) zaprasza do korzystania z bezpłatnych konsultacji (po uprzedniej rejestracji on-line):

- 21 kwietnia 2017 - wirtualna godzina pytań i odpowiedzi  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/570/virtual-q-a-hour/

- 25 kwietnia 2017 – webinarium dla aplikantów wiodących na temat tworzenia konsorcjum partnerskiego  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/708/lead-applicant-webinar-on-building-a-successful-partnership/

- 26 kwietnia 2017  - webinarium dla aplikantów wiodących na temat opracowywania metodologii projektu  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/102/lead-applicant-webinar-on-designing-project-methodology/

- 27 kwietnia 2017 - webinarium dla aplikantów wiodących na temat zarządzania, budżetu i finansów projektu  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/710/lead-applicant-webinar-on-management-budget-and-finances/

- 28 kwietnia 2017 - webinarium dla aplikantów wiodących na temat tworzenia strategii komunikacji  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/711/lead-applicant-webinar-on-project-communication-strategy/

- 5 maja 2017 - wirtualna godzina pytań i odpowiedzi  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/571/virtual-q-a-hour/

- 12 maja 2017 - wirtualna godzina pytań i odpowiedzi  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/573/virtual-q-a-hour/

Wspólny Sekretariat świadczy pomoc po angielsku - roboczym języku programu Interreg Europa.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl). Strona z informacjami w języku polskim: www.ewt.gov.pl Punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa - Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy. W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi.

***

Program Interreg Europa - www.interregeurope.eu

Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki. Rezultatem, indywidualnym dla każdego z partnerów, może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany planu/strategii województwa, planów niskoemisyjnych gmin itp.). W programie mogą uczestniczyć władze publiczne wszystkich szczebli, podmioty prawa publicznego i podmioty non-profit z osobowością prawną.

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!