Szczegóły aktualności:

Unijne dotacje na aktywizację bezrobotnych

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 11-05-2017

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o środki unijne. Jego tematem będzie konkurs ogłoszonym= 31 marca w ramach RPO – Lubuskie 2020, który dotyczy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkanu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowego i przesłać go na adres efs@wup.zgora.pl.

FORMULARZ

W przypadku dużego zainteresowania WUP zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Dodatkowo, jeśli chęć udziału wyrazi mniej niż 5 osóbm WUP może zrezygnować z przeprowadzenia spotkania. Udział jest bezpłatny, a jego warunek to wysłanie formularza do 15 maja.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail efs@wup.zgora.pl). Do działań WUP dołącza się Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim.

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
pokój 01
Termin: 16 maja 2017 r., godz. 900 – 1400

Program spotkania: 

1.  Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.

2.  Lokalny System Informatyczny (System LSI2020) – zagadnienia techniczne.

3.  Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!