Szczegóły aktualności:

Kolejne nabory w ramach pakietu dla średnich miast

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 15-05-2017
Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców, będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Na terenie województwa lubuskiego miastami objętymi pakietem są Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa Sól, Żary i Żagań.

W ramach kolejnych naborów wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie dla Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Od 22 maja potencjalni beneficjenci będą mogli ubiegać się o wsparcie realizacji programów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób w wieku 18-35 lat, należących do grupy NEET, czyli osób niezatrudnionych, a także nie uczestniczących w edukacji lub szkoleniu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory

Ponadto, wciąż trwa nabór w trybie ciągłym w ramach Działania 2.1 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej. W jego ramach miasta średnie mogą zgłaszać fiszki projektowe do Ministerstwa Środowiska. Projekty mogą dotyczyć m.in. wsparcia ponadregionalnych systemów małej retencji, inwestycji w infrastrukturę odpowiedzialną za zmniejszenie skutków powodzi i suszy, czy rozwoju systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Fiszkę do wypełnienia przez miasto można znaleźć w załączniku nr 6 – D1 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIŚ. Szczegółowe informacje są zawarte poniżej: www.pois.gov.pl/strony

Ponadto zachęcamy wnioskodawców do zapoznania się z harmonogramem naborów planowanych do uruchomienia w 2017 r. w ramach Pakietu dla miast średnich umieszczonym w tym miejscu

Informację przygotował: Sergiusz Łukasiewicz

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!