Szczegóły aktualności:

Rok aktywnej walki z bezrobociem

Dariusz Nowak | Sejmik | 24-05-2017

Podczas dzisiejszej Sesji Sejmiku Województwa radni mogli zapoznać się z efektami zeszłorocznej realizacji Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. W 2016 r. z różnego rodzaju przedsięwzięć skorzystało ponad 109 tys. osób, przy wydatkach na poziomie ponad 318 mln zł. Między innymi wspomniane działania miały wpływ na optymistyczne wiadomości płynące z rynku pracy. Przypomnijmy, że na koniec listopada stopa bezrobocia w Lubuskiem wynosiła niewiele ponad 8 proc.

Zgodnie z założeniami planu w zeszłym roku podjęto szereg działań skierowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców. Były one prowadzone w ramach czterech podstawowych priorytetów. Pozwoliło to na podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy zasobu miejsc pracy oraz realizację programów wspierających rozwój przedsiębiorczości i istniejących miejsc prac. Sporo miejsca poświęcono również projektom skierowanych na tworzenie nowych etatów. Szacuje się, że wsparciem objęto ponad 21 tys. miejsc pracy.

Uzupełnieniem powyższych przedsięwzięć było systematyczne dążenie do zapewnienia kadr o odpowiednich kwalifikacjach. Ponadto, wdrażano również, programy skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Zadbano także o wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Autorzy sprawozdania oceniającego realizację planu w 2016 r. zaznaczają, że partnerskie podejście do kształtowania regionalnej polityki zatrudnienia pozwoliło na maksymalne wykorzystanie posiadanych środków poprzez uzyskanie efektu synergii. Dodają, że z napływających danych wynika, że sytuacja gospodarcza jest dobra.

Syntetyczne zestawienie rezultatów oraz głównych beneficjentów, działań i realizatorów przedstawia poniższa tabela.

 

Priorytet 1.

Poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności

Priorytet 2. Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy

Priorytet 3. Promocja włączenia zawodowego i społecznego

Priorytet 4. Wzmacnianie efektywności podejmowanych działań

Łączna liczba uczestników

13.331 osób

21.123 osoby

73.977 osób

621 osób

Główni beneficjenci

-  przedsiębiorcy,

-  pracownicy,

-  bezrobotni i poszukujący pracy.

-  szkoły i nauczyciele,

-  uczniowie i studenci,

-  pracodawcy, pracownicy,

-  bezrobotni i poszukujący pracy.

 

- niepełnosprawni

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym ubogie),

- osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym długotrwale bezrobotni).

-  społeczności lokalne, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie,

-  pracownicy publicznych służb zatrudnienia,

-  pracownicy pomocy społecznej.

Główne formy wsparcia

-  środki na inwestycje w innowacje,

-  środki na inwestycje infrastrukturalne,

-  formy zatrudnieniowe (np. wyposażenie miejsc pracy).

-  poradnictwo zawodowe,

-  szkolenia zawodowe,

-  kursy, szkolenia, studia podyplomowe,

-  staże i przygotowanie zawodowe.

- dofinansowanie wynagrodzeń,

- aktywna integracja i kontrakty socjalne,

- przygotowanie zawodowe.

- wsparcie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju i Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

- aktywizacja społeczności lokalnych,

- szkolenia i doradztwo.

Główni Realizatorzy

-  Agencja Rozwoju Regionalnego,

-  Departamenty Urzędu Marszałkowskiego (Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich; Programów Regionalnych),

-  Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy.

- Departamenty Urzędu Marszałkowskiego (Infrastruktury Społecznej;
Europejskiego Funduszu Społecznego),

- Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy,

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- Kurator Oświaty.

-  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-  Departamenty Urzędu Marszałkowskiego (Infrastruktury Społecznej;

Europejskiego Funduszu Społecznego),

-  Ochotnicze Hufce Pracy,

-  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

-  Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy.

-  Departamenty Urzędu Marszałkowskiego (Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich; Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi;

Infrastruktury Społecznej),

-  Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy.

Główne źródła finansowania

-  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

-  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

-  Europejski Fundusz Społeczny,

-  Fundusz Pracy,

-  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

-  Fundusz Pracy, w tym Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

-  Europejski Fundusz Społeczny.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- Europejski Fundusz Społeczny,

- Fundusz Pracy.

-  Europejski Fundusz Rolny…,

-  Europejski Fundusz Rybacki,

-  Europejski Fundusz Społeczny.

Łączne nakłady

68,9 mln zł

45,4 mln zł

201,8 mln zł

2,0 mln zł

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!