Szczegóły aktualności:

Zadbamy o dobrą kondycję Lubuszan

Marzena Toczek | Wydarzenia | 13-06-2017

Komitet Sterujący do Spraw Interwencji EFSI w sektorze zdrowia jednogłośnie przyjął aktualizację lubuskiego planu działań na rok 2017. Ujęto w nim Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy. Program ten będzie współfinansowany ze środków RPO Lubuskie 2020. Alokacja wynosi 9,4 mln zł.

Rehabilitacja medyczna przynosi szczególnie korzystne efekty w przypadku schorzeń układu ruchu, których częstość wzrasta z wiekiem, a które dominują wyraźnie w starszej populacji (w grupie 60+ 40% skarży się na bóle pleców, 40% - bóle stawów, 29% - bóle karku). Dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego są najczęstszymi problemami zdrowotnymi osób dorosłych. Aby walczyć z tym problemem, wymagane jest odpowiednie wsparcie, również w zakresie rehabilitacji, jako metody służącej utrzymaniu długotrwałej sprawności funkcjonalnej, a także towarzyszących temu działań edukacyjnych, ukierunkowanych na minimalizowanie skutków obciążeń zawodowych, prewencję chorobową i wypadkową. Wobec ograniczonej dostępności świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków NFZ, stworzenie dodatkowej ścieżki dostępu do rehabilitacji medycznej dla osób w wieku produkcyjnym, zarówno aktywnych, jak i biernych zawodowo, ma na celu przyspieszenie ich włączenia do procesu usprawniania, a tym samym zwiększenie skuteczności rehabilitacji oraz szybszy powrót na rynek pracy.

Członkiem Komitetu Sterującego do Spraw Interwencji EFSI jest marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!