Szczegóły aktualności:

Bon na innowacje

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 23-06-2017
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej ogłosiła konkurs w ramach projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”. Przedsiębiorcy mogą starać się o 2,3 mln zł. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Kto może złożyć Wniosek o Bon?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które w momencie składania wniosku o bon, prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania Wnioskodawcy muszą znajdować się w województwie lubuskim). Pozostałe warunki dotyczące Wnioskodawcy określone zostały w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bon może zostać udzielony na pokrycie kosztów Usługi B+R obejmującej:
- przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
- wdrożenie nabytych prac B+R,
- opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
- uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw

Pieniądze można również wykorzystać na pokrycie kosztów usługi doradczej obejmującej:
- doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
- doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
- doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych (przedstawienie strategii będzie jednym z podstawowych warunków udziału w konkursie w ramach Działania 1.4 Osi Priorytetowej 1 - II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP),
- doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Jeden Bon może obejmować jedną lub kilka Usług B+R oraz doradczych. W ramach konkursu udzielana będzie pomoc de minimis.

Poziom i wartość dofinansowania

Bon może zostać udzielony na pokrycie do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych Usługi. Maksymalna wartość pojedynczego Bonu (dofinansowania) to:
- w przypadku Usługi B+R to kwota poniżej 100 000,00 zł (netto bez podatku VAT),
- w przypadku Usługi doradczej to kwota poniżej 20 000,00 zł (netto bez podatku VAT).

Jeśli jeden bon obejmuje zarówno usługę B+R oraz usługę doradczą, wówczas maksymalna łączna wartość Bonu to kwota poniżej 100 000 zł (netto bez podatku VAT) i jednocześnie wartość Bonu w odniesieniu do usługi doradczej musi stanowić kwotę poniżej 20 000 zł (netto bez podatku VAT), a poziom wsparcia na usługę doradczą nie może przekroczyć 30 proc. wartości całego wsparcia udzielonego w ramach jednego Bonu.

Termin przyjmowania wniosków

Nabór Wniosków o Bon rozpoczyna się 22.06.2017 r. i zakończy się 21.07.2017 r. o godz. 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek w trzech egzemplarzach oraz jeden komplet załączników przygotowane w sposób opisany w pkt 4-9 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, należy złożyć w formie papierowej w siedzibie głównej Operatora tj.:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, 65 – 076 Zielona Góra, ul. Reja 6.

Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Wniosek wraz z załącznikami powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, zawierającym następujące informacje:

- Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy.

- Nazwa i adres Operatora.

- Dopisek „Konkurs - Bon na innowacje”.

Datą wpływu Wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora.

Niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.innowacje.opzl.pl

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!