Szczegóły aktualności:

UBÓSTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NAJNIŻSZE W KRAJU

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 28-06-2017
W 2016 r. nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji gospodarstw domowych w województwie lubuskim, co znalazło odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu się zasięgu ubóstwa. Wartość stopy ubóstwa skrajnego spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 p. proc., a stopy ubóstwa relatywnego jeszcze bardziej, bo aż o 4,5 p. proc.

W badanym roku w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło nieco ponad 2,0% Lubuszan, natomiast poniżej relatywnej granicy ubóstwa – 9,0% (średnia dla kraju wynosiła odpowiednio ok. 5,0% i 14,0%).

Województwo lubuskie zanotowało najniższą wartość wskaźników ubóstwa skrajnego i relatywnego w kraju. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że czynnikami, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. były: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi - wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego.

 

Więcej na stronie:

http://zielonagora.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/informacja-prasowa-ubostwo-w-wojewodztwie-lubuskim-najnizsze-w-kraju,73,1.html

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!