Szczegóły aktualności:

Szpital w Torzymiu jak nowy

Marzena Toczek | Wydarzenia | 12-07-2017

24 mln zł kosztowala przebudowa Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. Nowy wygląd zyskało także Lubuskie Centrum Pulmonologii. Efekty przeprowadzonych prac oceniła marszałek Elżbieta Anna Polak, która 12 lipca wizytowała lecznicę. – Inwestujemy w lubuską ochronę zdrowia, bo zdrowie Lubuszan jest najważniejsze. Przeprowadzone remonty znacznie poprawiły komfort i jakość leczenia – komentuje marszałek.

Podczas wizyty marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z pracownikami i pacjentami szpitala, a także zapoznała się ze stanem oddanego do użytku w kwietniu bieżącego roku obiektu Lubuskiego Centrum Pulmonologii. Marszałek była pod dużym wrażeniem prowadzonej tu diagnostyki i stworzonego komfortu pobytu dla pacjentów. Podczas spotkania z Zarządem Szpitala omówione zostały plany dalszego rozwoju jednostki, z uwzględnieniem potrzeb starzejącego się społeczeństwa. To właśnie na bazie szpitala w Torzymiu będzie tworzony Ośrodek Geriatryczny, który w sposób kompleksowy będzie realizował szeroko rozumianą politykę senioralną dla naszego regionu.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.
tradycjami leczniczymi sięga początku dwudziestego wieku. Usytuowanie pośród lasów, na terenie Krainy Wielkopolsko–Pomorskiej i obecny tu mikroklimat rzeki Ilanki, stwarzają doskonałe warunki do leczenia schorzeń pulmonologicznych oraz kardiologicznych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, szpital w Torzymiu jest wiodącą jednostką w województwie lubuskim, zajmującą się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń pulmonologicznych, a w ramach tworzonej „sieci szpitali” będzie jedynym szpitalem pulmonologicznym w tym województwie. Z tego powodu, na bazie tutejszego szpitala zostało utworzone Lubuskie Centrum Pulmonologii, specjalizujące się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu większości schorzeń z zakresu chorób płuc, w tym nowotworów płuc. Przeprowadzone działania inwestycyjne wychodzą naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców województwa lubuskiego w zakresie kompleksowej usługi nastawionej nie tylko na wczesne wykrywanie, diagnozowanie i leczenie chorób płuc, ale również kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej, jedynej tego rodzaju w tym województwie. Centrum dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządczą, lekarską i pielęgniarską, charakteryzuje się wysokim poziomem zarówno udzielanych w nim świadczeń medycznych, jak i poziomem organizacyjnym. Mając na względzie powyższe, zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne, mające na celu kompleksową modernizację obiektu Szpitala, polegającą na rozbudowie, przebudowie i nowoczesnym wyposażeniu remontowanych pomieszczeń, o łącznej wartości blisko 29 milionów złotych. Przedmiotowa inwestycja, która zakończyła się na przełomie 2016 i 2017 roku, pozwoliła stworzyć warunki do świadczenia usług medycznych w europejskich standardach.

Roboty budowlane realizowane były w okresie 2007 – 2016,  prace przebiegały w kilku etapach:

 1. Termomodernizacja Budynków nr 2,3,4 oraz 23 z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, izbę przyjęć i pracownie - zakończono w roku 2015
 2. Modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej, wymianę sprzętu i adaptację - zakończono w roku 2009
 3. Budowa łączników budynków szpitalnych nr 2,3 i 4 Oddziału Pulmonologicznego - zakończono w roku  2010
 4. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów Lubuskiego Centrum Pulmonologii - zakończono w I kwartale 2017 roku
 5. Rozbudowa i przebudowa obiektów w zakresie dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych - zakończono w roku 2016.

Ponadto, w latach od 2009 do 2017 dokonano zakupu wyposażenia o łącznej wartości 4 509 341,41 złotych. W tym zakresie poniesiono nakłady finansowe na:

 • Modernizację pracowni diagnostyki obrazowej, wymianę sprzętu i adaptację pomieszczeń - zakończono w roku 2009 przy współudziale środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) w kwocie 1 499 950 złotych
 • Polisomnograf  - w roku 2016
 • Tomograf w roku - 2017
 • Bodypletyzmograf -  w roku 2017
 • Dostawa i montaż sprzętu medycznego - w 2017
 • Dostawa i montaż sprzętu/wyposażenia pomieszczeń biurowych - w roku 2017.

Łączna wartość zrealizowanego projektu stanowi kwotę 28 953 508,51 zł. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych Szpitala, z bankowego kredytu inwestycyjnego, jak również z zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności z:

- LRPO w kwocie  3 421 423,41 złotych (1.1, 1.2)

       - LRPO w kwocie 1 499 950 złotych (1.6)

- Dotacji Zarządu Województwa Lubuskiego w kwocie  1 500 000 złotych (1.3)

- PFRON w kwocie  381 000 złotych (1.5)

Efektem przeprowadzonych prac inwestycyjnych było utworzenie Lubuskiego Centrum Pulmonologii, którego infrastruktura i innowacyjna organizacja wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym regionu województwa lubuskiego. Dzięki stworzonej w ramach Centrum szerokiej bazie leczniczej poprawi się dostęp do świadczeń medycznych zarówno stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych, a także do specjalistycznej diagnostyki w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc – choroby nowotworowej, na którą każdego roku umiera najwięcej mieszkańców województwa lubuskiego. Przeprowadzenie wyżej opisanego przedsięwzięcia wpłynie nie tylko na poprawę  dostępności, ale i jakości świadczonych tu usług oraz na komfort leczenia pacjentów Szpitala, w tym także osób niepełnosprawnych, dzięki likwidacji barier architektonicznych.

 

Na terenie Centrum znajdują się następujące oddziały: gruźlicy, chorób płuc oraz pododdział chemioterapii. W zakresie opieki stacjonarnej baza łóżkowa obejmuje 101 łóżek. Ponadto, w tym samym obiekcie pacjenci mają dostęp do poradni specjalistycznych: onkologicznej oraz gruźlicy i chorób płuc, a także do pracowni diagnostycznych, takich jak: laboratorium, RTG, tomograf komputerowy, bodypletyzmografia, spirometria, bronchofiberoskopia i polisomnografia. Zanim uruchomione zostało Lubuskie Centrum Pulmonologii, Szpital funkcjonował w kilku budynkach rozlokowanych na obszarze niemal 8 hektarów. Diagnozowanie i leczenie pacjentów wiązało się z ich transportowaniem do innych obiektów i jednostek szpitalnych. Wykonane w ramach tego projektu prace modernizacyjne umożliwiły koncentrację wszystkich oddziałów, poradni i pracowni diagnostycznych w jednym budynku, co znacząca poprawi organizację pracy i procesu diagnostyczno leczniczego z korzyścią nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu Szpitala, ponieważ poprawiły się warunki i bezpieczeństwo ich pracy.

Galeria zdjęć

Szpital w Torzymiu jak nowy

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!