Szczegóły aktualności:

8. Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Paulina Polan | Interreg | 13-07-2017

W dniach 11-12 lipca we Frankfurcie nad Odrą po raz 8. obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Pod głosowanie członków poddane były projekty z I osi priorytetowej - Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W rozmowach wziął udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Łącznie zgłoszono 21 projektów. Dwa z nich nie przeszły oceny formalnej, jeden został wycofany na prośbę wnioskodawcy, natomiast trzy projekty nie przekroczyły wymaganej liczny punktów w ocenie.

Warto ść przewidziana w naborze to ponad 19 mln euro, co stanowi 60% alokacji na tą oś priorytetową Programu. Komitet do dofinansowania wybrał 9 projektów, ocenianych najwyżej zgodnie z lista rankingową. Alokacja przewidziana w naborze została praktycznie wyczerpana po 8 projekcie, jednak KM postanowił zwiększyć środki finansowe, by zatwierdzić projekt Trebnitz, Gorzowa i Witnicy. Warunkiem przyjęcia tego projektu była redukcja wnioskowanej przez partnerów kwoty o ok. 800 tys. Euro.

Łączna wartość zatwierdzonych projektów to ponad 23 mln euro.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!