Szczegóły aktualności:

Konkurs na dyrektora szpitala w Międzyrzeczu

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 10-08-2017

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Oferty w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie:

"Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu"

należy składać w terminie do 21 sierpnia 2017 r., na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu kandydaci mogą uzyskać osobiście bądź pisemnie w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój 323, tel. 68 45 65503, e-mail: sekretariat.dz@lubuskie.pl .

Więcej informacji w BIP:

http://bip.lubuskie.pl/91/2335/Ogloszenie_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_o_konkursie_na_stanowisko_
0D_0ADyrektora_Samodzielnego_Publicznego_Szpitala_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych__0D_0Aw_Miedzyrzeczu/#

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!