Szczegóły aktualności:

Prace nad Programem współpracy z organizacjami pozarzadowymi

Joanna Relich | NGO | 14-08-2017

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.

Propozycje do programu należy zgłaszać do dnia 15 września 2017 roku, za pomocą zamieszczonego poniżej formularza na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Infrastruktury Społecznej

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

lub

elektronicznie na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl

 

Po zebraniu wszystkich zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym, według zasad określonych w uchwale nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

 

Formularz do pobrania

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!