Szczegóły aktualności:

Odnawialne źródła energii - szkolenie w Gorzowie Wlkp.

Katarzyna Kozińska | Fundusze unijne | 06-09-2017

6 września w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w z działania 3.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020. Organizatorem szkolenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin i powiatów, jednostek naukowo-badawczych. W ramach działania można się ubiegać o dotację m.in. na budowę oraz modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii.

W szkoleniu z działania 3.1.1. w ramach RPO Lubuskie – 2020 wzięło udział 18 osób. W tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: Gorzowa, Międzyrzecza, Pszczewa, Przytocznej, Zwierzyna, Rzepina, powiatu żarskiego, przedsiębiorcy z północy województwa, przedstawiciele miejskich spółek z Gorzowa Wlkp. Podczas szkolenia beneficjenci mogli się dowiedzieć, jakie są główne założenia działania, kto może się ubiegać o dofinansowanie i na co można je uzyskać. Zainteresowani mogli także uzyskać informacje o kwalifikowalność wydatków, a także o nowych kryteriach. Omówiono także najczęstsze powody odrzucenia wniosków.

Typ beneficjenta 3.1

- Przedsiębiorcy

- Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia

- Spółki prawa handlowego będące własnością JST

- Uczelnie/szkoły wyższe

- Jednostki naukowe

- Jednostki badawczo-rozwojowe

- Instytucje kultury

- Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD)

- Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

- Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą

- Grupy producentów rolnych

- Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego)

- Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze)

- Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia

18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą

- Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje. W  ramach  Podziałania  3.1  projekty  będą  realizowane  również  na  zasadzie partnerstwa  z  udziałem Partnerów,  będących  podmiotami  wymienionymi  w  katalogu Beneficjentów. O  środki  mogą ubiegać  się  również  jednostki  tworzące  związki  ZIT,  na warunkach  obowiązujących  dla  wszystkich  wymienionych  w  Działaniu  typów beneficjentów.

Kategorie interwencji:

Typ I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej

Typ II: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnychśredniego oraz niskiego napięcia

Typ III: Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji

 

Wstępny planowany termin ogłoszenia o naborze – listopad 2017r.

Więcej informacji na stronie www.rpo.lubuskie.pl i pod numerem telefonu 068 45 65 143

Galeria zdjęć

Szkolenie RPO Lubuskie -2020 w Gorzowie Wlkp.

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!