Szczegóły aktualności:

Rok programu "Zawodowcy w Gorzowie Wlkp."

Katarzyna Kozińska | Warte uwagi | 14-09-2017

Gra edukacyjna dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych w murach Zespołu Szkół Ekonomicznych była podsumowaniem pierwszego roku funkcjonowania projektu „Zawodowcy w Gorzowie”. Jest on współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjknego Lubuskie-2020. Tymczasem na kolejny etap projektu trafi ponad 15 mln zł.

Projekt „Zawodowcy w Gorzowie” jest odpowiedzią na problemy, z którymi zmaga się lokalna gospodarka, tj. edukacją zawodową postrzeganą jako gorszy typ kształcenia, nieodpowiadającą potrzebom rynku pracy, brakiem kultury uczenia się przez całe życie, niedostosowaniem metod uczenia do wymagań i cech uczniów współczesnego pokolenia, brakiem mechanizmów dialogu społecznego między podmiotami zaangażowanymi w proces edukacji, tj. prezydentem, urzędnikami, pracodawcami, uczelniami, nauczycielami i uczniami.W ramach projektu ma miejsce intensywna współpraca na wielu specjalnie zaprojektowanych aktywnościach i formach (staże i praktyki, warsztaty, kursy kwalifikacyjne, studia, wizyty studyjne, gry edukacyjne, testy talentów, platforma e-learningowa, panele eksperckie). Jednocześnie realizowane jest indywidualne doradztwo zawodowe, wspomagające rozwój każdego ucznia oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w kwalifikacje pracowników.Wartość projektu wynosi 3 413 330 zł; unijna dotacja to 3 241 205 zł, wkład miasta -172 125 zł. Udział w projekcie dotychczas wzięło 3 260 osób. Przeprowadzono 66 warsztatów i kursów; uczestniczyło w nich 3 153 osoby. Odbyło się 10 wizyt do zakładów pracy. Wydano 1 335 zaświadczeń i certyfikatów.
 W rozpoczętym właśnie roku szkolnym 2017/2018 przygotowano warsztaty dla nauczycieli (np. coaching w edukacji zawodowej), e-learning dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów (np. znakowanie i identyfikacja towarów w łańcuchu dostaw, kulinarne, czy projektowania stron internetowych), kursy kwalifikacyjne dla uczniów (np. spawanie, obsługa suwnic, ale także barman i barista), e-learning dla uczniów (np. o zasadach skutecznej komunikacji). Dla uczniów i pracodawców zaplanowano eksperckie panele dyskusyjne, gry edukacyjne i targi pracy.

Przypomnijmy. 12 września Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę o skierowaniu do dofinansowania czterech projektów edukacyjnych, w tym między innymi kolejnego etapu projektu "Zawodowcy w Gorzowie Wlkp."

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF GW poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 4440 uczniów i 60 nauczycieli, 12 szkół zawodowych i 1 placówki oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Wsparcie skierowane jest wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a także uczniów i słuchaczy tych szkół i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli.

Celem wsparcia jest wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności wymagane na regionalnym rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zadanie realizowane będzie w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 

Na podstawie informacji z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!