Szczegóły aktualności:

Ważne problemy samorządowców

Jarosław Rodziewicz | Aktualności | 21-09-2017

W Ośnie Lubuskim odbyło się spotkanie Zarządu Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele z samorządowcami powiatów słubickiego i sulęcińskiego. Rozmowy dotyczyły lokalnych problemów i postulatów, dotyczących m.in. dróg wojewódzkich, inwestycji przeciwpowodziowych, pozyskiwania funduszy europejskich w ramach RPO. - Naszą rolą jest likwidowanie barier i rozwiązywanie problemów - podkreśla marszałek.

Materiał filmowy

W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Romuald Gawlik, członkowie Zarządu Województwa Alicja Makarska i Tadeusz Jędrzejczak, poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska, radna województwa Grażyna Dereń oraz samorządowcy miast, gmin i powiatów z terenu powiatów słubickiego i sulęcińskiego.

Spotkanie odbyło się w ratuszu w Ośnie Lubuskiem, na zaproszenie burmistrza Stanisława Kozłowskiego. Burmistrz podkreślił, że jego gmina dba o zrównoważony rozwój terenów miejskich i wiejskich, mocno stawia na rozwój turystyki. Duża część miasta to obiekty zabytkowe, o czym przekonali się uczestnicy, którzy po spotkaniu zwiedzili – sąsiadujący z ratuszem – zabytkowy kościół pw. Św. Jakuba, będący w trakcie prac restauratorskich i remontowych. Do dyspozycji samorządowców byli dyrektorzy departamentów „funduszowych”: Sylwia Pędzińska z Departamentu Zarządzania RPO, Małgorzata Jażdżewska z Departamentu EFS, Marek Kamiński z Departamentu Programów Regionalnych, a także dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder.

– Jesteśmy na półmetku wdrażania RPO, dlatego przyjeżdżam do Państwa z moją „armią”, byście mogli jak najwięcej się dowiedzieć, uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania – podkreśliła marszałek Polak. – Większość interwencji i interpelacji dotyczy stanu dróg wojewódzkich, dlatego niedawno dołożyliśmy 25 mln zł na odnowy dywanikowe na drogach wojewódzkich. Rozliczyliśmy starą perspektywę finansową Unii Europejskiej, skuteczność wdrażania naszego LRPO została oceniona przez Komisję Europejską na 136 proc. Spotykamy się w dobrym momencie, bo jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu na 2018 r. Dlatego przyjechaliśmy was posłuchać.

Poseł Sibińska podkreśliła, że przykład współpracy samorządu województwa z powiatami i gminami regionu to coś, czym powinniśmy się chwalić. – Projekty są dobrze przygotowywane i dobrze oceniane, dostaliśmy bonus finansowy za dobre wdrażanie funduszy europejskich w poprzedniej perspektywie – mówiła poseł . – Trzeba się tym chwalić zwłaszcza dziś, bo obecna władza nie lubi samorządów, są im odbierane kompetencje.

Poseł Sibińska podkreślała znaczenie takich form partycypacji obywatelskiej jak budżet obywatelski czy fundusz sołecki, mówiła o znaczeniu ordynacji wyborczej w kontekście planowanych przez rząd zmian. Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz pytał o skutki przejścia kompetencji z zakresie zarządzania melioracją od marszałków do wojewodów, w związku z dużym przeciwpowodziowym projektem zabezpieczenia Słubic, finansowanym z Banku Światowego. Zwrócił też uwagę na psujące się stosunki polsko-niemieckie i postępujące izolowanie Polski w Unii Europejskiej. – My jesteśmy powiatem przygranicznym, realizujemy projekty wspólnie z partnerami niemieckimi i niestety, już czujemy to, co się dzieje – dodał.

- Musimy „odczarować” te złe stosunki, pokazać, że realizujemy nasze regionalne porozumienia – odparła marszałek Polak. – Mamy świetnie realizowane projekty transgraniczne, spotykamy się z premierami niemieckich landów przygranicznych. Pokazujemy, że jako regiony jesteśmy otwarci, jak zawsze.

Samorządowcy pytali głównie o możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Przede wszystkim środków infrastrukturalnych na ścieżki rowerowe, meliorację, wodociągi itp., ale nie tylko. Także środków EFS na usługi opiekuńcze, tworzenie w gminach nowych miejsc w przedszkolach oraz na opiekę nad osobami starszymi. – Jest potrzebny program, który systemowo rozwiąże problem usług opiekuńczych nad osobami starszymi, dziennymi domami pobytu – podkreśliła marszałek.

Marszałek zapowiedziała, że listopadzie lub najpóźniej w grudniu odbędzie się kongres dla lubuskich samorządowców związany z półmetkiem wdrażania RPO, na którym zostanie zaprezentowany harmonogram konkursów w ramach RPO na przyszły rok. – W Urzędzie Marszałkowskim powstaje też instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich, który będzie pomagał beneficjentom. Funkcja ta będzie przypisana do Departamentu Rozwoju Regionalnego, który zajmuje się m.in. realizacją Kontraktu Terytorialnego dla woj. lubuskiego – poinformowała marszałek.Zagadnienia zgłoszone przez włodarzy gmin i powiatów:

Ośno Lubuskie – szanse na dofinansowanie termomodernizacji szkoły, czy przewiduje się jeszcze nabór w ramach PROW na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, szanse na dodatkowe środki w RPO na rewitalizację.

Górzyca – zagadnienia z zakresu melioracji podstawowych, budowy ścieżek rowerowych oraz możliwości remontu drogi wojewódzkiej 139 Rzepin-Górzyca.

Cybinka – możliwości pozyskania środków na modernizację budynku szkoły w Białkowie oraz możliwość przesunięcia daty realizacji rozliczenia I konkursu na oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną.

Rzepin – zakończonego naboru w konkursie otwartym w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, zapytanie dotyczyło przesunięcia środków na w/w Poddziałanie.        

Powiat sulęciński – rozwój infrastruktury i wyposażenie domów pomocy społecznej finansowanych ze środków Unii Europejskiej, szkolenia dla pracowników PCPR, plan przebudowy dróg wojewódzkich.  

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!