Szczegóły aktualności:

Październikowa sesja

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 09-10-2017
Październikowa sesja fot. Krzysztof Kubasiewicz

Realizacja Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, dotacje na prace konserwatorskie oraz modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk to główne tematy XXXVIII Sesji Sejmiku, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze. Wręczone zostały także "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".

W sesji uczestniczyło 25 radnych, a wśród gości byli m.in. poseł RP prof. Jacek Kurzępa, prof. Dorota Gondek-Rosińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego (członkini międzynarodowego zespołu badaczy, tegorocznych noblistów w dziedzinie fizyki, którzy udowodnili istnienie fal grawitacyjnych), prezes lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, szef zielonogórskich struktur „Solidarności” Maciej Jankowski i wielu innych.

W ramach interpelacji przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz nawiązał do skutków niedawnego organu Ksawery, który przeszedł przez województwo lubuskie. - Mieszkańcy, którzy do dzisiaj nie mają prądu, są bezradni wobec działań państwa – mówił. - Trzeba potraktować tę sprawę poważnie. Jest problem z dostawą prądu, ludzie muszą ponosić ogromne koszty. Trzeba podjąć ten temat, zaprosić Eneę i dowiedzieć się co można zrobić, poszukać źródeł finansowania. Wiem, że to nie jest zadanie marszałka, ale wojewoda na pewno tego nie podejmie. Sytuacja jest nadzwyczajna. Ludzie pytają dlaczego Niemcy bardzo szybko rozwiązali problem dostaw prądu po orkanie, a my nie.

Wiceprzewodniczący sejmiku Marek Surmacz zaoponował: - Oficjalny komunikat wojewody z 8 października wskazuje ile osób było bez prądu, dzisiaj bez prądu pozostaje 3 tys. odbiorców. Od czwartku operator przywraca dostawy. To nie są kompetencje marszałka województwa.

- Bezpieczeństwo to zadanie wojewody, posiedzenia sztabu kryzysowego zwołuje wojewoda, ale musimy się czuć gospodarzami – odparła marszałek Elżbieta Anna Polak. – W ostatni piątek zrezygnowałam z urlopu, żeby wziąć udział w posiedzeniu sztabu z udziałem pani premier Beaty Szydło. Największe skutki orkanu były w sieciach energetycznych. Nie było aż tak dużych strat w drzewostanie, ale linie energetyczne leżały „pokotem”. Dzisiaj rano oszacowaliśmy straty w naszych jednostkach samorządowych, na ok 1 mln zł. Ale jednostki są ubezpieczone i wystąpiły do swoich ubezpieczycieli. Natychmiast włączyliśmy komunikację zastępczą, kiedy nie kursowały pociągi i za tą komunikację będziemy musieli zapłacić. Poprosiłam panią premier o realizację zapisów strategii, w odniesieniu do sieci energetycznych na terenie Lubuskiego, bo mieliśmy „blackout Lubuskiego”. To daje do myślenia. Nie powinniśmy udawać, że jest inaczej, tylko reagować, żeby wykonać te inwestycje.

Przewodniczący Fiedorowicz poruszył też problem czystości powietrza w naszym województwie; postulował, żeby zacząć negocjacje z KGHM, w związku z zanieczyszczeniem powietrza naszego regionu ze strony kombinatu miedziowego, zwłaszcza w rejonie Wschowy.

Radny Edward Fedko pytał - w związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych i likwidacji stanowisk doradców i asystentów - ilu asystentów i doradców było w urzędzie: - Osobiście miałem przyjemność zapoznać się z imponującym dorobkiem doradcy ds. lotniska i mam nadzieję, że wszyscy będą mogli się swoim dorobkiem pochwalić – powiedział. E. Fedko zwracał też uwagę na stan poboczy dróg wojewódzkich (ograniczenie widoczności). W związku z nawałnicami, przypomniał, że OSP ma ważną rolę w likwidowaniu skutków nawałnic. – Ubolewam, że przedstawiciele OSP nie uczestniczą w pracy wojewódzkiego sztabu kryzysowego, są profesjonalistami i mogliby wiele wnieść – dodał, proponując, by samorząd województwa wystąpił z propozycją rozszerzenia składu tego sztabu. - Zgadzam się, wystąpimy z pismem, żeby OSP uczestniczyło w tych pracach – odparła marszałek.

Radny Łukasz Mejza zaproponował wspólne działania ze służbami państwowymi w zapobieganiu i likwidacji skutków nawałnic, takich jak ostatni orkan Ksawery. Pytał o powody braku możliwości wykorzystania konstrukcji mostu w Cigacicach, a także o losy wniosku dot. wsparcia finansowego dla szpitala w Krośnie. - Ostatnia nawałnica sprawiła, że działaliśmy ramię w ramię z administracją państwową – powiedziała marszałek. - Co do szpitala w Krośnie, mimo że kontrakt z NFZ dostał szpital w Żarach, to pacjenci z Krosna przyjeżdżali do Zielonej Góry. Będzie bardzo trudno rozpatrzyć wniosek o wsparcie dla szpitala w Krośnie.

Radny Tadeusz Ardelli prosi o informacje dot. wyjazdów członków zarządu na misje i wyjazdy studyjne, związane z promocją gospodarczą, koszty itp. Druga interpelacja radnego dotyczyła programu naprawczego dla WOSiR i płynności finansowej tego ośrodka. - Co do misji, to wszystko jest sprecyzowane w projektach unijnych, z każdej misji się „spowiadamy”, przedstawiamy ich wyniki. To projekty unijne, które są kontrolowane przez wszystkie służby – odpowiedziała marszałek Polak.

Radna Małgorzata Gośniowska-Kola złożyła wniosek dot. projektu uchwały budżetowej. Poprosiła o ustanowienie stypendium radnego woj. lubuskiego dla uzdolnionych uczniów. Pytała też o finansowanie czasopisma Region, wyraziła opinię, że są to niepotrzebne wydatki. - Nie zgadzam się z panią radną – odparła marszałek. - Mamy obowiązki w zakresie komunikacji społecznej z mieszkańcami. Wszystkie samorządy dysponują swoimi komunikatorami, mają swoje środki upowszechniania informacji. Media publiczne nas pomijają, więc tym bardziej musimy informować o naszej pracy.

Radna Anna Chinalska poruszyła m.in. temat remontu drogi wojewódzkiej nr 138, a także przekazania 500 tys. zł na sprzęt medyczny, który pozwoliłby na funkcjonowanie szpitala w powiecie krośnieńskim. Radny Józef Kruczkowski poruszył problem remontu dróg wojewódzkich w Starym Kurowie, a także sprawy kolejowe (chodziło o zbyt duży czas na przesiadkę w połączeniu do Gorzowa). Prosił, żeby dostosować rozkład jazdy Przewozów Regionalnych z innymi połączeniami w przyszłym roku. Pytał też czy doszło do ugody z bydgoską Pesą w sprawie szynobusów z homologacją, uprawniającą do poruszania na niemieckich torach. Pytał też z jakich funduszy ma być sfinansowany zakup urządzenia PET dla szpitala gorzowskiego. Marszałek poinformowała, że ugoda z Pesą, w ramach której samorząd województwa ma otrzymać dodatkowe pociągi, jest już dopięta, natomiast pieniądze na PET dla gorzowskiego pochodzą z tegorocznych funduszy przeznaczonych na bazę LPR, natomiast drugą część środków dołożyło miasto Gorzów. Radna Grażyna Dereń również pytała o podwyżki dla pracowników kultury oraz o bezpieczeństwo na drodze w gminie Rzepin. Prosiła też o wydanie publikacji promocyjnej dot. produktów regionalnych. Marszałek poinformowała, że samorząd województwa przekazał środki na podwyżki w instytucjach kultury, po 150 zł na etat.

Radny Zbigniew Kołodziej pytał jakie były powody zwolnienia dyrektora ośrodka w Nowym Dworku. – Zarząd nie musiał tego uzasadniać, ale mogę powiedzieć, że było uzasadnione, bo były nieprawidłowości w zakresie gospodarki nieruchomościami, chodziło o niepotrzebny najem nieruchomości – poinformowała marszałek. - Ogłosiliśmy konkurs na nowego dyrektora.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o realizacji strategii ponadregionalnych Polski Wschodniej, Południowej, Zachodniej i Centralnej za rok 2016.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Melioracja Lubuska w Gorzowie Wlkp.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029.
 17. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk z uwzględnieniem bezpośredniego połączenia z Portem Lotniczym Zielona Góra w Babimoście.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Antoninie Kowalskiej-Korban „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Beacie Małgorzacie Kucuń „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Beacie Przybysz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Monice Simonjetz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Elżbiecie Alicji Skibickiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Monice Mirosławie Wilk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Manfredowi Wothe „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Lidii Jadwidze Woźniak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Śpiewaczemu „Jagienki” „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Sejmiku.

Galeria zdjęć

XXXVIII Sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!