Szczegóły aktualności:

LUBUSKI ZŁOTY KŁOS

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 05-10-2017

6 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyła się uroczysta gala Lubuskiego Złotego Kłosa 2017. Zwycięzcom pogratulował wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Lubuska Izba Rolnicza już po raz szósty organizuje konkurs „Lubuski Złoty Kłos”. Statuetka „Lubuskiego Złotego Kłosa” jest wyrazem szczególnego uznania i wyróżnienia dla liderów lubuskiego rolnictwa. Przyznawana jest za promowanie rolnictwa poprzez pokazywanie dobrych praktyk biznesowych, proekologicznych oraz innowacyjnych w branży rolnej. Praca rolnika to nadal jedna z najważniejszych profesji – statuetka jest nagrodą dla producentów rolnych za bardzo dobre wyniki produkcyjne, przedsiębiorczość, wprowadzanie postępu technologicznego, doradztwo i dzielenie się doświadczeniem z innymi oraz aktywność społeczną.

Odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:

Dorota Kruszyna z Górecka, gmina Zwierzyn, powiat strzelecko-drezdenecki

Zofia Smolińska z Przemysławia, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński

 

 

Odznaczenie „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” otrzymali:

Marek Góra z Twierdzielewa, gmina Przytoczna, powiat międzyrzecki

Zygmunt Grabowski ze Szprotawy, powiat żagański

Eugeniusz Dobrowolski ze Starej Koperni, gm. Żagań, powiat żagański

Ostatnie odznaczenie „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa” jest to odznaczenie, które nadaje Lubuska Izba Rolnicza. Uchwałą Walnego Zgromadzenia LIR z dnia 20.03.2017 r. zostało przyjęte wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa oraz zasługi dla jego rozwoju na terenie województwa lubuskiego. Kapitułę stanowi Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej, a przewodniczącym jest prezes LIR. Pierwsze odznaczenia zostały przyznane podczas tegorocznej Debaty Rolnej w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 19.09.2017 r. 

 

Odznaczenie „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa” otrzymali:

Srebrny medal:

Zdzisław Janas ze Skwierzyny, powiat międzyrzecki

 Henryk Sondej z Lipek Wielkich, gm. Santok, powiat gorzowski

Andrzej Pawelec z Wysokiej, gm. Lubiszyn, powiat gorzowski

 

Złoty medal otrzymali:

Bogdan Bakalarz z Lubska, powiat żarski

Stanisław Madej ze Słowina, gm. Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki

Bogdan Musialski z Krobielewa, gm. Przytoczna, powiat międzyrzecki

Władysław Piasecki z Kargowej, gm. Trzebiechów, powiat zielonogórski

Eugeniusz Rudkiewicz z Drezdenka, powiat strzelecko- drezdenecki

 

 

Laureaci V edycji Lubuskiego Złotego Kłosa

Tadeusz Błauciak – Nowiny Wielkie, powiat gorzowski

Pan Tadeusz Błauciak prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 220 ha, którego dominującym kierunkiem jest hodowla bydła mięsnego rasy Limusine w cyklu zamkniętym – 180 krów mamek. Odbierane opasy przeznaczone są na eksport. Bydło utrzymywane jest na głębokiej ściółce. Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z dbałością o środowisko. Posiada płytę gnojową i zbiorniki do przechowywania gnojowicy. Ponadto na części areału gospodarstwa prowadzona jest produkcja ekologiczna. Gospodarstwo rolne, które zostało zbudowane od podstaw obecnie znajduje się na wysokim poziomie technologicznym i hodowlanym. Jest nowoczesne i zarazem bezpieczne. Pan Tadeusz Błauciak służy radą i pomocą innym rolnikom, ponadto udziela się w ochotniczej straży pożarnej oraz w kole gospodyń wiejskich.

 

Anna Czupryniak – Słonów, powiat strzelecko-drezdenecki

Pani Czupryniak prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne na 50 ha o produkcji roślinnej –uprawa zbóż i ziemniaków. W gospodarstwie prowadzone jest przechowalnictwo i sortowanie ziemniaków jadalnych. Dla nawożenia zgodnie Z potrzebami, w gospodarstwie prowadzone jest badanie gleb. Stosowane jest wapnowanie, nawożenie naturalne; po środkach chemicznych następuje stosowna segregacja.

Pani Anna Czupryniak już trzecią kadencję jest członkiem Rady Sołeckiej. Należy również do grupy lokalnej „Słonowianki”. Ściśle współpracuje z Radą Parafialną i udziela się jako wolontariuszka w Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Gospodarstwo pani Czupryniak prowadzone jest na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. Jednocześnie przestrzegane są i prowadzone działania na rzecz ochrony środowiska. Gospodarstwo ciągle jest unowocześniane i powiększane, mimo tego Pani Anna zawsze znajduje czas na działalność społeczną, służy radą i pomocą innym, zwłaszcza podopiecznym Hospicjum. Aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz rozwoju kultury wiejskiej. Jest uhonorowana odznaką MRiRW „Zasłużony dla Rolnictwa”.

 

Małgorzata Domagała, Starosta Gorzowski

 Doceniając rolę i znaczenie samorządu rolniczego w rozwiązywaniu problemów rolników i rolnictwa, od początku swojej kadencji nawiązała współpracę z Gorzowską Radą Powiatową LIR.

Wyrazem uznania i szacunku dla działań samorządu rolników było osobiste zaangażowanie się w organizację uroczystości jubileuszowych w Gorzowie Wlkp. z okazji XX-lecia działalności LIR.

Znaczna część powiatu gorzowskiego ma charakter wiejski i rolny, toteż współpraca Starosty Gorzowskiego – pani Małgorzaty Domagały z sołtysami powiatu gorzowskiego ma istotne znaczenia dla poznania problemów lokalnych społeczności oraz wymiany doświadczeń w sprawach społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Od czasu objęcia przez panią Małgorzatę Domagałę stanowiska Starosty Gorzowskiego zostały zorganizowane dwa Kongresy Sołtysów Powiatu Gorzowskiego dla uznania pracy przedstawicieli lokalnych społeczności.

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. reprezentowane przez panią Małgorzatę Domagałę podejmuje szereg działań, które mają na celu poprawę warunków dla funkcjonowania gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu gorzowskiego.

Starosta Gorzowski pani Małgorzata Domagała, znając trudne warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych, problemy, z jakimi na co dzień się borykają i mając świadomość jak ciężka i ważna jest praca rolników, stara się wspierać ich na każdej płaszczyźnie swojej działalności. Włącza się aktywnie w debaty dotyczące obecnych i przyszłych warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych. Tam, gdzie jest to możliwe od strony prawnej, niezwłocznie podejmuje decyzje ułatwiające codzienne życie rolników powiatu gorzowskiego.

 

Leszek Glezer – Pławin, powiat strzelecko-drezdenecki

Od 2006 roku na 290 ha prowadzi ekologiczną hodowlę jeleni. Hodowla prowadzona jest na pastwiskach z przeznaczeniem do dalszej hodowli i uboju w ilości 2 000 szt. Prowadzone gospodarstwo posiada certyfikat na produkcję zwierzęcą (jelenie) i roślinną (siano i sianokiszonkę). Pan Glezer czynnie działa na swoim terenie. Piastuje między innymi stanowisko prezesa OSP w Pławinie, członek zarządu WZOSP RP. Wzorowy rolnik, chętnie angażujący się w społeczne działania na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Roman Kruszakin – Karkoszów, powiat sulęciński

Pan Roman Kruszakin posiada gospodarstwo rolne o areale 80 ha, w tym 35 ha łąk. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Pogłowie bydła wynosi 130, w tym 42 krowy mleczne. Na rzecz ochrony środowiska i ekologii stosuje nawozy organiczne oraz gnojowice w zbiornikach, jako nawóz na pola.

Poza prowadzeniem gospodarstwa Pan Kruszakin angażuje się w działalność społeczną. Jest m.in. radnym gminy Krzeszyce; przewodniczącym Komisji Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy RG Krzeszyce. Jest również delegatem GBS w Barlinku oraz członkiem zarządu Spółdzielni Producentów Mleka „DOLINA WARTY” i członkiem Lubuskiego Związku Hodowców Bydła. Czynnie działa także jako członek Sulęcińskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Prowadzone wraz z małżonką gospodarstwo stanowi ścisłą czołówkę hodowli bydła mlecznego w województwie lubuskim. Gospodarstwo wielokrotnie nagradzano za produkcję mleka i wysoki poziom hodowli. Zwierzęta z hodowli pana Romana biorą udział w Lubuskiej Wystawie Bydła Hodowlanego zdobywając liczne nagrody i puchary.

Życzliwość, pracowitość oraz zaangażowanie we wszystkich działaniach zawodowych dają wzór do naśladowania.

 

Violetta Nowak – Droszków, powiat zielonogórski

Pani Violetta prowadzi od 1993 r. wzorowe gospodarstwo rodzinne o powierzchni 24 ha w miejscowości Droszków, w gminie Zabór. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla drobiu. Rocznie gospodarstwo osiąga ok. 420 tys. szt. brojlera kurzego. Pani Violetta jest osobą oddaną i zaangażowaną w pracę społeczną na rzecz mieszkańców wsi i regionu. W 2014 r. została odznaczona za zasługi dla rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Zofia Smolińska – Przemysław, powiat sulęciński

Pani Zofia Smolińska prowadzi gospodarstwo rolne o profilu hodowla bydła mięsnego. Powierzchnia gospodarstwa to 32 ha, z czego 28,5 ha stanowią łąki i pastwiska. Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z dbałością o środowisko. Od 1980 do 2012 roku głównym profilem gospodarstwa była hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka. Stado wówczas było pod stałą oceną Polskiej Federacji Bydła Mlecznego i uzyskiwało bardzo dobre wyniki pod względem wydajności mlecznej krów, zajmując czołowe miejsca w województwie. W związku z brakiem następcy, gospodarstwo zmieniło profil na hodowlę bydła mięsnego.

Pani Zofia Smolińska przez dwie kadencje była Przewodnicząca Rady Spółdzielni Mleczarskiej w Żarach. Drugą też kadencję, jako członek Sulęcińskiej Rady Powiatowej, angażuje się w działalność Lubuskiej Izby Rolniczej, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady. Z ramienia LIR jest również delegatką Rady Do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. Ponadto czynnie angażuje się w sprawy rolnictwa gminy Krzeszyce, współpracując z innymi sołectwami i pomagając rolnikom w rozwiązywaniu problemów.

 

Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka – Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdenecki

Spółdzielnia prowadzi działalność od 1 grudnia 2005r. Zrzesza ok. 500 producentów mleka. Prowadzi skup mleka surowego od producentów z terenu 4 województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Roczna wielkość sprzedaży mleka za 2016 r. wyniosła 125 mln litrów, wartość sprzedaży wyniosła 147,5 mln zł. Spółdzielnia prowadzi szkolenia i doradztwo dla swoich członków, udziela pomocy finansowej oraz przygotowuje producentom wnioski w celu skorzystania z pomocy udzielanej przez ARR. Spółdzielnia wdraża u dostawców standardy produkcji mleka przy użyciu pasz wolnych od GMO. Spółdzielnia prowadzi również działalność kulturalną, organizując wyjazdy grupowe dla wszystkich członków, wspiera finansowo imprezy organizowane przez koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie (dzień dziecka, dożynki, imprezy sportowe itp.).

Spółdzielnia stwarza możliwość utrzymania i rozwoju gospodarstw rolnych specjalizujących się produkcją mleka na terenie swojej działalności, integracji rolników, wymiany doświadczeń.

 

Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa - Białków, powiat słubicki
Stowarzyszenie działa od dekady, w swoim gronie skupia ponad 20 członków. Głównym celem działalności jest kultywowanie tradycji swoich przodków, szczególnie poprzez występy artystyczne zespołu „Kryniczeńka”, który można zobaczyć na wielu imprezach regionalnych, m.in. Kaziuki w Ochli, Zielony Tydzień czy Dni Polonii w Berlinie. Zespół popularyzuje pamięć o rodzinnych korzeniach, o krainie przodków, o zapomnianej mowie czyli o Polesiu. W tzw. „dworku” umiejscowionym w centrum wsi, Towarzystwo prowadzi Izbę Pamięci, w której zostały zgromadzone przedmioty przywiezione z Polesia w czasie przesiedlenia. W bliskim sąsiedztwie Izby powstaje mini skansen ukazujący charakterystyczne dla tamtych rejonów zabudowania oraz tryb życia Poleszuków. Stowarzyszenie propaguje kuchnię poleską poprzez serwowanie, charakterystycznych dla wschodnich stron, potraw tj.: pierogi poleskie, tołkanica, bliny, chleb żytni na zakwasie, baba ziemniaczana itd. Towarzystwo co roku, od ośmiu lat organizuje imprezy edukacyjne „Jak to z chlebem było”, które mają na celu przypomnienie i rzeczywiste przedstawienie pracy rolnika na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Podczas tych wydarzeń odbywają się pokazy prac żniwnych m.in. koszenie żyta za pomocą sierpów, kos, żniwiarek, snopowiązałek i kombajnu. Po zebraniu plonów, korowód żniwny przemieszcza się na plac przy powstającym poleskim skansenie, na którym odbywa się dalszy część edukacyjnej imprezy. Przez dalszą część dnia odbywają się pokazy, młócenia cepem, mielenia na żarnach oraz wypieku tradycyjnego żytniego chleba na zakwasie. Dodatkowo przy Stowarzyszeniu jest prowadzona drużyna piłkarska „Polesie Białków”, która na co dzień aktywizuje młodzież Białkowa pozwalając na aktywne spędzanie czasu a zarazem pozwala urozmaicić życie wsi i zachęcić mieszkańców do wiernego kibicowania.

 

Henryk Witkowski – Zarzyń, powiat sulęciński

Pan Henryk Witkowski jest osobą zarządzającą gospodarstwem rolnym Ranwit Zarzyń S.C. o łącznej powierzchni 800 ha, w tym dzierżawa 300 ha. Gospodarstwo kooperuje z fermą indyków, której zabezpiecza słomę i zboża paszowe odbierając z fermy obornik. Gospodarstwo  uprawia: zboża 440 ha w tym pszenica 200 ha, pszenżyto130 ha, jęczmień ozimy 30ha, jęczmień browarny 80 ha, rzepak 230ha, kukurydza na ziarno 80 ha, bobik 50 ha.

Gospodarstwo uzyskuje wysokie i stabilne plony, w tym w uprawie pszenicy 70 dt, pszenżyta 65dt, jęczmienia ozimego 70 dt, jęczmienia browarnego 60dt, rzepaku 35dt, kukurydzy naziarno 110dt, bobiku 40dt.

Gospodarstwo dla utrzymania wysokiej produktywności ziemi stosuje dla wzbogacenia jej w materię organiczną przyorywanie pozostałej z kooperacji słomy, obornik indyczy, sieje międzyplony i poplony, uprawia rośliny strączkowe .

Gospodarstwo spełnia wymogi BHP i higieny pracy, procedur przechowania opakowań po środkach ochrony roślin, konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz dbałości o stan budynków gospodarczych

Pan Henryk Witkowski jest aktywnym członkiem Lubuskiego Związku Rolników, od trzech kadencji członkiem Sulęcińskiej Rady Powiatowej Izby Rolniczej, członkiem Rady Sołeckiej.

Pan Henryk Witkowski jest młodym rolnikiem, doskonałym organizatorem produkcji rolnej oraz osobą aktywną społecznie działającym w organizacjach rolniczych. Jest chętny do współpracy i pomocy sąsiedzkiej i cieszy się dobrą opinią wśród sąsiadów.

 

Laureaci plebiscytu: „Złoty wianek”

III miejsce – Henryka Starosta z Olbrachtowa – 521 głosów

II miejsce – Anna Karpezo z Ziębikowa – 605 głosów

I miejsce – Ewa Guzik z Kunic – 687 głosów

 

Laureaci plebiscytu: „Moja wieś”

III miejsce Krzysztof Hojka z Konotopu

II miejsce – Wiktoria Lewandowska z Rzeczycy

I miejsce – Patryk Szczepanik ze Skrzynicy

 

Galeria zdjęć

Uroczysta gala Lubuskiego Złotego Kłosa 2017

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!