Szczegóły aktualności:

Spotkanie konsultacyjne

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 06-10-2017

6 października br. w urzędzie  marszałkowskim odbywa się spotkanie konsultacyjne odnośnie aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych”.

Na podstawie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza.

Konsultacje społeczne odnośnie aktualizacji prowadzone są od 22 września br. i potrwają do 12 października br. Uwagi i wnioski można przesyłać do urzędu pocztą tradycyjną oraz na adres e-mail: sekretariat.dsr@lubuskie.pl. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W spotkaniu uczestniczyli Artur Malec – Dyrektor Departamentu Środowiska, Mariola Wielhorska – Kierownik Wydziału Pozwoleń i Programów oraz samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji.

Podczas spotkania omówiono m.in. podstawę sporządzania aktualizacji Programu. Wystąpienie przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 2016 r., w strefie lubuskiej, powoduje konieczność wykonania aktualizacji programu przyjętego uchwałą z 24 marca 2014 roku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”.  

Zobacz prezentację

Pył zawieszony, w tym pyły PM10 i PM2,5, jest mieszaniną bardzo drobnych cząstek stałych i ciekłych, które mogą pochodzić z emisji bezpośredniej (pył pierwotny) lub też powstaje w wyniku reakcji między substancjami znajdującymi się w atmosferze (pył wtórny).

W zależności od typu źródła emisji udział pyłu zawieszonego PM2,5 stanowi od 60 do ponad 90% w pyle zawieszonym PM10. Pozostałą część pyłu zawieszonego PM10 stanowi pył emitowany pierwotnie ze źródeł lub większe cząstki mineralne. Źródła pyłu zawieszonego w powietrzu można podzielić na antropogeniczne i naturalne.

Przypomnijmy, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza województwo lubuskie podzielone jest na trzy strefy oceny jakości powietrza: miasto Zielona Góra, miasto Gorzów Wielkopolski i strefę lubuską, obejmującą swym obszarem całe województwo z wyłączeniem ww. miast.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi monitoring jakości powietrza. Opiera się on na wynikach otrzymanych z siedmiu stacji, z których sześć prowadzi pomiary ze względu na ochronę zdrowia ludzi a jedna, zlokalizowana w Smolarach Bytnickich, ze względu na ochronę roślin. W związku z art. 89 ww. ustawy Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w każdej ze stref oraz dokonuje ich klasyfikacji. W przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu dopuszczalnego, docelowego lub długoterminowego substancji w powietrzu strefa zaliczana jest do klasy wynikowej C.

 

Więcej informacji o Programie ochrony powietrza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

http://bip.lubuskie.pl/228/103/Programy_ochrony_powietrza_0D_0A/

Galeria zdjęć

Spotkanie konsultacyjne - aktualizacja Programu ochrony powietrza

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!