Szczegóły aktualności:

Zarząd interweniuje w sprawie składowiska odpadów

Marzena Toczek | Wydarzenia | 08-11-2017
Zarząd interweniuje w sprawie składowiska odpadów fot. Krzysztof Kubasiewicz

W związku z informacjami nt. nieprawidłowej eksploatacji instalacji do składowania odpadów w Kartowicach – Gmina Szprotawa oraz apelem rady miasta o wydanie decyzji cofającej pozwolenie na jej funkcjonowanie, a także zawiadomieniem do prokuratury, Zarząd Województwa podjął działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy. Z władzami Gmin Szprotawa i Małomice oraz powiatu żagańskiego 8 listopada spotkała się marszałek Elżbieta Anna Polak.

8 listopada br. marszałek Elżbieta Anna Polak podczas spotkania włodarzami gmin: Szprotawa – Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Skawińskim, Małomice – Przewodniczący Rady Miejskiej Józefem Chuchrą oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Żagańskiego Mirosławem Gąsikiem osobiście interweniowała u wicewojewody lubuskiego Roberta Palucha, który zna temat i był w tej sprawie w Szprotawie o przyśpieszenie oceny stanu zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców przez jego służby, czyli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Poprosiła także o monitoring wzrostu zachorowań w  obszarze oddziaływania składowiska. - Temat będzie wymagał zdecydowanej interwencji prokuratora, który otrzymał zawiadomienie w sprawie - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przypomnijmy, czego dotyczy sprawa.
Składowisko odpadów w Kartowicach powstało na mocy decyzji wydanej przez Burmistrza Szprotawy. Pozwolenie na użytkowanie wydane zostało przez Starostę Żagańskiego w 2003 roku. Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji wydał Wojewoda Lubuski w 2004 roku. Pierwotnie prowadzącym składowisko był Zakład Gospodarki Odpadami RE-KOM Sp. Z o.o.

Od 2008 roku organem właściwym z  zakresu ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. W  2014 roku, w związku z wygasającym pozwoleniem ówczesny dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi UMWL Jerzy Tonder wydał nowe, które stanowiło kontynuację działalności zakładu. W wyniku przekształceń obecnym prowadzącym instalację jest SUES Zachód Sp. Z o.o. Zobacz: charakterystykę oraz zakres działalności składowiska

20 czerwca br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął wniosek Burmistrza Szprotawy o wydanie decyzji cofającej pozwolenie zintegrowane wydane na eksploatację instalacji. We wniosku podnoszona była kwestia nieprawidłowej eksploatacji składowiska. Wykazywane uciążliwości powstałe z tego powodu to silny odór oraz niekontrolowany wyciek wód odciekowych do środowiska. Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Artur Malec zwrócił się z prośbą do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (WIOŚ) o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzanej kontroli w celu podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sytuacji. Zobacz: wyniki kontroli WIOŚ

Po otrzymaniu ww. informacji 8 września dyrektor Arutr Malec skierował do prowadzącego instalację wezwanie do zaniechania naruszeń. W odpowiedzi firma przedstawiła informację zawierającą wykaz podjętych działań. Po jej otrzymaniu wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn zwrócił się do  WIOŚ z pytaniem, czy procesy rzeczywiście zostały wykonane. Z uwagi na liczne pisma wskazujące na zagrożenie życia i zdrowia ludzi zwrócił się także do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z zapytaniem, czy podjął działania w tej sprawie. Ponadto 29 września WIOŚ  wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o nałożenie na prowadzącego instalację obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego. Jego celem jest sprawdzenie, czy instalacja stanowi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. W związku z powyższym potrzebna jest wszechstronna analiza stanu prawnego oraz technicznego składowiska pod kątem minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.

17 października Przewodniczący Rady Miasta w Szprotawie przesłał apel o wydanie decyzji cofającej pozwolenie zintegrowane. Zobacz: Apel  
3 listopada wystosowana została odpowiedź.

Ponadto 2 listopada wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na składowisku w Kartowicach. 8 listopada  spotkał się także z przedstawicielami powiatu oraz gmin.

Galeria zdjęć

Spotkanie w sprawie składowiska odpadów w Kartowicach

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!