Szczegóły aktualności:

Wsparcie na usługi społeczne - szkolenia!

Katarzyna Kozińska | Fundusze unijne | 09-11-2017

Blisko 11 mln zł - to kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie dla działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza na szkolenia z tego działania w Gorzowie i Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działanie 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Działanie 7.5 Usługi społeczne

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 7.5

10:45 - 11:00     Przerwa kawowa

11:00 - 11:30     Kwalifikowalność wydatków

Kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

11:30 - 12:00     Pytania uczestników szkolenia

 

Weź udział w szkoleniu:

13 listopada 2017 r. – Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

http://rpo.lubuskie.pl/-/szkolenie-z-zakresu-dzialania-7-5-uslugi-spoleczne-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020- Zielona Góra

14 listopada 2017 r. – Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3 – 4, sala sesyjna

 http://rpo.lubuskie.pl/-/szkolenie-z-zakresu-dzialania-7-5-uslugi-spoleczne-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-gw

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

 

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym.

IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

w ramach 112  kategorii interwencji

112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!