Szczegóły aktualności:

Socjalizacja osób bezdomnych

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 09-11-2017

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Świebodzinie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 10.000 zł na zadanie pn.: „Wsparcie utrzymania trzeźwości osób bezdomnych województwa lubuskiego”, które realizowane będzie w okresie od 20 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.

 

Zadanie zgłoszone przez podmiot spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadania publicznego organizacja zamierza prowadzić działania motywujące osoby bezdomne do rozwoju i utrzymania trzeźwości. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Świebodzinie, prowadząc noclegownię na terenie miasta Świebodzin w każdy piątek organizuje spotkania w ramach Coffee House. Polegają one na rozmowie, dzieleniu się sukcesami w utrzymaniu trzeźwości i w asertywnych postawach. Oferent w trakcie trwania zadania przeprowadzi w oparciu o pracę wolontariacką 4 sesje terapeutyczne trwające po 3 godziny, które odbędą się co piątek. Uzupełnieniem działań realizowanych przez Stowarzyszenie do utrzymania bezdomnych w trzeźwości jest zakup kompletu łóżek dla 10 osób bezdomnych. Zgodnie z regulaminem noclegowni tylko osoby trzeźwe mogą wnioskować o nocleg. Podwyższenie standardu noclegowni, poprawi komfort przebywania osób bezdomnych w noclegowni, a tym samym zmotywuje nowe osoby do korzystania z niej oraz będzie elementem socjalizacyjnym. Transport, rozładunek oraz wniesienie kompletu łóżek do noclegowni został wykazany w zadaniu jako wkład osobowy, na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczenia wolontarystycznego.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubuskie.pl/189/2421/Oferta_Chrzescijanskiego_Stowarzyszenia_Dobroczynnego_Oddzialu_Terenowego__0D_0Aw_Swiebodzinie__0D_0A/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!