Szczegóły aktualności:

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – konsultacje

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 14-11-2017

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pomocy społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty III sektora, jak również instytucje zaangażowane w rozwiązywanie problemu alkoholowego w województwie lubuskim o wyrażenie opinii na temat projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021.

Projekt Programu został opracowany przez Zespół powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego składający się ze specjalistów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu, tj. przedstawicieli samorządu województwa lubuskiego, wojewódzkiej jednostki organizacyjnej, Kuratorium Oświaty, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Recenzji merytorycznej dokonała Dorota Rybczyńska–Abdel Kawy, profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w dziedzinie pedagogiki społecznej, doktor socjologii w dziedzinie patologii społecznej, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddziału Terenowego w Zielonej Górze, założyciel i dyrektor Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „LOPiT” w Zielonej Górze.

Opinie prosimy zgłaszać w terminie od 15 listopada 2017 r. do 21 listopada 2017 r. na formularzu konsultacji pocztą elektroniczną na adres sekretariat.ds@lubuskie.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury Społecznej, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. O przyjęciu opinii pocztą tradycyjną decydować będzie data stempla pocztowego.

Do pobrania:

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!