Szczegóły aktualności:

Sprawozdanie z Programu opieki nad zabytkami

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 20-11-2017

Radni województwa zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2015 i 2016 „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013-2016”.      

Celem dokumentu jest ułatwienie działań zapobiegających procesom degradacji lubuskich zabytków oraz działań służących poprawie stanu ich zachowania. Działania te służyć mają zabezpieczeniu i rewitalizacji materialnego dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego,
a przez to umożliwieniu jego wykorzystania na potrzeby rozwoju turystyki i szerokiej promocji regionu.

Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013 – 2016 zawiera analizę obecnego stanu substancji zabytkowej na obszarze województwa lubuskiego oraz określa, przy uwzględnieniu specyfiki regionu, najważniejsze cele w zakresie opieki nad zabytkami na obszarze województwa lubuskiego wraz z możliwymi metodami ich osiągania.

Program został sporządzony przez kompetentny i doświadczony podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze formalnej procedury, zgodnie z wymogiem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uzyskał pozytywną opinię Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dokument po przyjęciu w dniu 15 kwietnia 2013 roku przez Sejmik Województwa Lubuskiego został przekazany podmiotom samorządowym, edukacyjnym i społecznym w województwie lubuskim celem upowszechnienia, a także udostępniony na stronie internetowej: www.lubuskie.pl.

Podstawowe narzędzie realizacji przez Samorząd Województwa Lubuskiego zapisów Programu stanowiły dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. W latach sprawozdawczych Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił po raz siódmy i ósmy w historii Województwa Lubuskiego tego rodzaju dotacji. Zostały one przeznaczone przede wszystkim na renowację zabytkowych obiektów sakralnych w różnych miejscowościach regionu.

 

Sprawozdanie stanowi zbiorczą informację o formach ochrony zabytków materialnych i niematerialnych w województwie lubuskim.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!