Szczegóły aktualności:

O współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 20-11-2017

Radni województwa przyjęli „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”. Dokument wyznacza priorytetowe zadania publiczne realizowane m.in. w następujących obszarach: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki regionalnej, integracji europejskiej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wprowadzono również działania: na rzecz młodzieży i seniorów.

Współpraca samorządu województwa z podmiotami Programu obejmować będzie współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Współpraca finansowa obejmuje:   

1)      zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, w tym z wykorzystaniem regrantingu;

2)      zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu w trybie pozakonkursowym na zasadach określonych w ustawie;

3)      zlecanie zadań publicznych podmiotom Programu na podstawie odrębnych przepisów;

4)      wspieranie zadań publicznych, na zasadach określonych w przepisach szczegółowych m.in.: dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

5)      dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;

6)      dofinansowanie na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy dla centrów integracji społecznej;

7)      zlecanie zadań publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego;

8)      realizowanie działań na rzecz młodzieży;

9)      realizowanie inicjatyw lokalnych przez Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Współpraca pozafinansowa realizowana będzie między innymi poprzez:

1)      wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków;

2)      konsultowanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy;

3)      konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;

4)      tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów Programu oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

5)      inne formy współpracy obejmujące:

a)   organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i seminariów dla podmiotów Programu,

b)   prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wolontariatu,

c)   prowadzenie działań na rzecz przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz podmiotów Programu z województwa lubuskiego, prowadzących działalność pożytku publicznego,

d)   pomoc podmiotom Programu w nawiązywaniu kontaktów i współpracy na skalę regionalną, ponadregionalną i międzynarodową,

e)   pomoc w pozyskiwaniu partnerów zagranicznych do realizacji międzynarodowych zadań w zakresie potrzeb zgłaszanych przez podmioty Programu,

f)    promocja województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów Programu,

g)   udzielanie rekomendacji podmiotom Programu,

h)   wspólną realizację zadań, przedsięwzięć poprzez zawieranie porozumień, partnerstw z podmiotami Programu w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, w tym określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.),

i)    prowadzenie serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu – www.lubuskie.pl w zakładce NGO, zakładki Organizacje pozarządowe w Biuletynie Informacji Publicznej mających na celu wzajemną wymianę informacji i popularyzację działalności podmiotów Programu,

j)    promowanie działalności podmiotów Programu, pomoc w tworzeniu dobrego wizerunku m.in. poprzez zgłaszanie do różnego typu konkursów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, propagowanie ich działalności na łamach lubuskiego pisma samorządowego „Region” oraz za pośrednictwem newslettera Urzędu, lokalnych mediów,

k)   udostępnienie na stronie internetowej Urzędu – www.lubuskie.pl, w zakładce NGO danych kontaktowych do realizatorów Programu odpowiedzialnych za kontakt i współpracę z podmiotami Programu,

l)    obejmowanie przedsięwzięć honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego, na wniosek podmiotów Programu, na podstawie aktualnego zarządzenia Marszałka Województwa Lubuskiego,

m)  prowadzenie działań na rzecz integracji środowisk kombatanckich,

n)   doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez podmioty Programu środków finansowych z innych źródeł,

  • o)   wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych działających w województwie lubuskim oraz wzmocnienie ich konkurencyjności i potencjału na rynku, monitorowanie zmian zachodzących w klastrach,

p)   wspieranie działalności podmiotów Programu działających w zakresie rewitalizacji środowisk popegeerowskich,

q)   stosowanie klauzul społecznych przy realizacji zadań publicznych,

r)    pomoc merytoryczną realizatora Programu udzielaną podmiotom Programu,

s)   udostępnianie podmiotom Programu w miarę możliwości, na preferencyjnych zasadach pomieszczeń lub sprzętu przez realizatorów Programu.

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!