Szczegóły aktualności:

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 21-12-2017
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), z budżetu Województwa Lubuskiego mogą być udzielane dotacje celowe  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.

Zasady udzielania dotacji celowej określa Uchwała Nr XXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.

O dotacje może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Województwo Lubuskie w 2018 roku planuje przeznaczyć na ten cel 950 000 zł.

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 31 stycznia 2018 r.  

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Infrastruktury Społecznej

ul. Podgórna 7

65- 057 Zielona Góra

lub

złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze. Decyduje data wpływu potwierdzona pieczęcią Urzędu.

Wzór wniosku został określony uchwałą nr XXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego. W wersji edytowalnej dostępny jest na stronie www.lubuskie.pl – Zadania Urzędu– Edukacja i kultura - Dotacje na zabytki – Dokumenty do pobrania.

UWAGA!!! W styczniu 2018 r. zostanie opublikowana zmiana ww uchwały polegająca na wprowadzeniu nowego formularza Sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie go w podanym wyżej terminie w 1 egzemplarzu wraz z obowiązującymi załącznikami. Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej  pod nr telefonu 68-45-65-297.

Zapisz się do naszego newslettera!