Szczegóły aktualności:

Lubuskie stawia na dostępność komunikacyjną

Marzena Toczek | Wydarzenia | 02-01-2018

Budowa i przebudowa kilometrów dróg, inwestycje warte kilkaset milionów złotych – a wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo na lubuskich drogach. W 2017 r. w ramach RPO Lubuskie 2020 realizowano 16 zadań za blisko 190 mln zł. – Chcemy, aby Lubuskie było najlepiej skomunikowanym regionem w Polsce. Inwestycje drogowe łączą region, a także otwierają nas na świat – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Unijne wsparcie dla transportu

W 2017 r. realizowano 16 zadań w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  –  Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport, Działania 5.1 – Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1  Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, w tym:

  • zakończono 7 zadań kontynuowanych z 2016 i 2015 r., których całkowita wartość kwalifikowalna wyniosła 55,83 mln zł w tym dofinansowanie środków EFRR wyniosło
    49,92 mln zł a wartość Budżetu Państwa 5,34 mln zł :

-     Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd
do węzła A2),

-     Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II,

-     Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska,

-     Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie,

-     Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica,

-     Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica,

-     Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423,

Powyższe zadania wykonano na łącznej długości 13,73 km.

  • w realizacji pozostało 9 zadań o łącznej całkowitej wartości kwalifikowalnej 132,30 mln zł, w tym dofinansowanie EFRR 108,60 mln zł oraz budżet państwa 17,16 mln zł, których termin zakończenia planuje się w latach przyszłych. Wśród zadań w realizacji są 4 kontynuowane z 2016 r.:

-     Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica,

-     Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada),

-     Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu,

-     Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów,

  • oraz 5 nowych zadań, dla których pozyskano dofinansowanie w 2017 r. Są to:

-     Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice),

-     Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,

-     Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie,

-     Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów,

-     Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II.

By jeździło się lepiej

W ramach odnów dywanikowych w 2017 r. realizowanych było 36 inwestycji na łączną kwotę ok. 24,78 mln zł. Dzięki przyznanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i przyjętym na  sierpniowej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego dodatkowym środkom możliwe było wykonanie większej ilości zadań m.in. inwestycji związanych z likwidacją miejsc niebezpiecznych i odnowy dywanikowe nawierzchni dróg, których stan zagrażał bezpieczeństwu użytkowników ruchu i wymagał pilnej interwencji. Wykonanie odnów na odcinkach, które nie wymagały jeszcze gruntownej przebudowy, pozwoliło dużo mniejszym nakładem finansowym, niż w przypadku kompleksowej przebudowy drogi, na zatrzymanie postępującej degradacji odcinków dróg.

Bezpiecznie na lubuskich drogach

W ramach poprawy bezpieczeństwa na lubuskich drogach zrealizowano 17 inwestycji o wartości ok. 2,7 mln zł. Projekty objęły np. remonty chodników i przebudowę zatok autobusowych. Efektem zrealizowanych inwestycji są np. nowe chodniki o długości ok. 4 km w miejscowościach: Laski Lubuskie, Janczewo, Długoszyn, Jelenin, Ciosaniec, Sława (Radzyń), Płoty, Wysokie, Kargowa, Konotop oraz Drożków. Nowych peronów doczekali się za to mieszkańcy Osowa i Trzebicza. Nie zabrakło także inwestycji w zatoki autobusowe, z których mogą być zadowoleni podróżni w Kruszynie i Starym Strączu. W celu poprawy bezpieczeństwa zadbano również o inwestycje drogowe jak np. przebudowa skrzyżowania łączącego drogę woj. nr 286 z drogą gminną w Starosiedle. W finansowaniu zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego duży udział miały gminy, miasta i powiaty. Dzięki udzielonemu wsparciu  możliwe było zrealizowanie większej ilości i szerszych zakresów zadań wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego. Łącznie JST przekazały na realizację wspomnianych inwestycji 0,6 mln zł.       

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!