Szczegóły aktualności:

Będą kolejne siłownie pod chmurką

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 09-01-2018

9 stycznia br. zarząd województwa podjął uchwałę o realizacji Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 r. - Istotną rolą samorządu jest promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zwiększenie aktywności fizycznej Lubuszan – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak i zachęca gminy do udziału w programie. Wnioski można składać do 16 marca 2018 r.

Program realizowany jest od 2016 r.  i cieszy się dużym zainteresowaniem. Siłownia na wolnym powietrzu jest atrakcyjnym, ogólnodostępnym i bezpiecznym miejscem, które chętnie odwiedzają osoby w każdym wieku. Siłownie plenerowe zyskują coraz większą popularność jako uzupełnienie placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych, parków. Przyrządy do ćwiczeń są łatwe w samodzielnej obsłudze, mogą z nich korzystać zarówno stali bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i osoby, które z podobnym sprzętem nigdy wcześniej się nie zetknęły.

Celem Programu jest wspieranie promocji aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu masowego oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnikami Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednej siłowni zewnętrznej.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu jest współfinansowanie w wymiarze co najmniej 50% realizacji siłowni zewnętrznej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o uzyskanie wsparcia w formie pomocy finansowej. Pomoc finansowa przeznaczona może być na dofinansowanie realizacji siłowni zewnętrznych, stanowiących własność gminy/powiatu, tzn.: pokrycie kosztów zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej.

            Wnioski w sprawie udzielenia pomocy finansowej wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w terminie do 16 marca 2018 roku.

Do wniosku o udzielenie pomocy finansowej należy dołączyć:

1)   oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wkładu własnego na realizację zadania (oświadczenie wymaga kontrasygnaty skarbnika), którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Programu,

2)   dokument określający prawo do dysponowania terenem/obiektem związanym z przedmiotem zadania,

3)   zbiorcze zestawienie kosztów, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego Programu,

4)   harmonogram prac, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Programu,

5)   dokument potwierdzający upoważnienie osób reprezentujących wnioskodawcę,

6)   dokumentację fotograficzną terenu, na którym planowana jest realizacja zadania.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., natomiast
w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Założenia Programu oraz formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce SPORT – Program pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu udziela Wydział Turystyki i Sportu Departamentu Infrastruktury Społecznej tel. 68 45 65 273 oraz 68 45 65 569.

Zdjęcie: siłownia pod chmurką w Babimoście

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!