Szczegóły aktualności:

O sprawach ważnych dla Nowogrodu Bobrz.

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 12-01-2018

11 stycznia br. wicemarszałek Romuald Gawlik spotkał się z burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego – Pawłem Mierzwiakiem. Podczas spotkania rozmawiano na temat edukacji zawodowej, o możliwościach pozyskania pieniędzy na zabytki oraz opiece nad seniorami. Poruszono również temat dotyczący „Lubuskich siłowni pod chmurką”. 

Uczestnikami Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednej siłowni zewnętrznej.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu jest współfinansowanie w wymiarze co najmniej 50% realizacji siłowni zewnętrznej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o uzyskanie wsparcia w formie pomocy finansowej. Pomoc finansowa przeznaczona może być na dofinansowanie realizacji siłowni zewnętrznych, stanowiących własność gminy/powiatu, tzn.: pokrycie kosztów zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej. Wnioski w sprawie udzielenia pomocy finansowej wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w terminie do 16 marca 2018 roku.

Tematem rozmów był także Program Inwestycyjny „Rekreacja nad lubuska wodą”. Z przeprowadzonych konsultacji z gminami województwa lubuskiego wynika, że istnieje konieczność i wola jednostek samorządu terytorialnego modernizacji posiadanych otwartych basenów, a także przeprowadzenie prac inwestycyjnych istniejących akwenów otwartych, plaż i przystani.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa Lubuskiego 5 grudnia 2017 r. podjął uchwałę o przyjęciu do realizacji Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok, którego celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim poprzez realizację inwestycji w istniejące, ogólnodostępne baseny odkryte oraz kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem, np. przystaniami.

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu jest współfinansowanie w wymiarze co najmniej 50% kosztów kwalifikowanych zadania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o uzyskanie wsparcia.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!