Szczegóły aktualności:

Lubuskie przewodzi CETC - EGTC

Izabela Wydro | Interreg | 29-01-2018

Zielona Góra stała się areną obrad Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. W VII posiedzenie wziął udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, który został wybrany na przewodniczącego zgromadzenia. Wśród punktów dzisiejszego (23.01) spotkania znalazło się m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz działań podjętych w 2017 r.

W programie obrad znalazło się kilkanaście punktów. Uczestnicy rozmów pochylili się np. nad wspomnianym  już sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok. Sporo miejsca poświęcono również działalności CETC-EGTC w ostatnich 12 miesiącach.

Ustalano również plan działania na dwa najbliższe lata. Dokument zakłada wspieranie i promocję rozwoju dostępności transportowej i gospodarczego, a także zapewnienie wsparcia w tworzeniu połączeń transportowych i rozwoju niezbędnej infrastruktury.

CETC–EGTC: zadania i cele

ŚKT-EUWT jest ustanawiane w celu umożliwienia szerokiego zakresu współpracy. Partnerzy CETC w ramach tworzonego ugrupowania pragną dążyć do:

 • intensyfikacji współpracy na poziomie planowania, strategii i projektu oraz działać bardziej efektywnie.
 • osiągnięcia głębszej identyfikacji i większego zaangażowana członków,
 • zapewnienie stałej i niezależnej działalności organizacji na eksperckim i finansowym szczeblu
 • stworzenie jasnych rozwiązań i odpowiedzialności w ramach struktury, niezależnych od zmian politycznych
 • zapewnienie możliwości szybszej i bardziej elastycznej reakcji na zmieniające się potrzeby i okoliczności,
 • stworzenia warunków, w których inicjatywa była bardziej widoczna na poziomie wspólnotowym dzięki sukcesywnemu lobbingowi.

Przewiduje się współpracę w zakresie kultury i turystyki. Oczekuje się, że EUWT będzie integrować członków w sposób bardziej efektywny.

EUWT przyczyni się do spójności gospodarczej i społecznej regionów UE - będzie się składać z partnerów regionalnych tylko na etapie utworzenia. W kolejnych etapach do współpracy włączone zostaną uniwersytety oraz podmioty gospodarcze, a docelowo także organy rządowe. ŚKT-EUWT przyczyni się ma do zrównoważonego rozwoju terytorium UE. Słabsze regiony będą miały większe szanse rozwoju dzięki łączeniu potencjałów z regionami w pełni wykorzystującymi swoje miejsce w Europie.

Wybrane zadania ŚKT-EUWT:Wybrane zadania ŚKT-EUWT:

 • utworzenie wspólnego obszaru planistycznego CETC;
 • identyfikacja brakujących połączeń transportowych w ramach CETC wg rodzajów transportu i lokalizacji;
 • inicjowanie prac i przeprowadzenie wstępnych studiów wykonalności;
 • prowadzenie lobbingu proinwestycyjnego;
 • zapewnianie swobodnego przepływu know-how, danych statystycznych oraz innych informacji;
 • opracowanie koncepcji łańcuchów logistycznych i udostępniania informacji gospodarczej wspomagającej działalność sektora przedsiębiorstw w obszarze działania Ugrupowania;
 • włączenie do współpracy sektora Badania i Rozwój/ B+R oraz uczelni wyższych;
 • propagowanie zasad funkcjonowania „zielonej infrastruktury transportowej”;
 • stworzenie wspólnego obszaru turystycznego;
 • wdrażanie i realizacja innych programów lub projektów rozwijanych w ramach EUWT przy wykorzystaniu pracy transgranicznych eksperckich grup roboczych;
 • rekomendowanie rozwiązań w zakresie polityki regionalnej.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!