Szczegóły aktualności:

Konkurs w obszarze turystyki regionalnej

Joanna Relich | NGO | 08-02-2018

6 lutego br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku w obszarze turystyki regionalnej.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie zadań w obszarze turystyki regionalnej polegających na promowaniu turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące w szczególności:

  • rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
  • stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
  • rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
  • rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,
  • rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

 

W związku z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Rzeki Odry w Województwie Lubuskim dodatkowo premiowane będą zadania promujące Rzekę Odrę oraz jej dorzecze w województwie lubuskim, poprzez m.in.:

  • organizację przedsięwzięć turystycznych z wykorzystaniem potencjału rzeki Odry i jej dorzecza,
  • organizację konferencji, warsztatów, podróży studyjnych dla branży turystycznej,
    dot. wykorzystania potencjału rzeki Odry oraz jej dorzecza,
  • organizację i promocję aktywnego wypoczynku nad rzeką, poprzez organizację m.in. obozów, warsztatów, spływów dedykowanych turystom  oraz mieszkańcom województwa lubuskiego.  

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznychw obszarze turystyki regionalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy przeznaczono środki w wysokości 45.125,00 zł.

 

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 1 marca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.
O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Zapisz się do naszego newslettera!